Sejm uchwalił w zeszłym tygodniu prezydencką ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

<p style="text-align: justify;">Po przyjęciu przez Sejm ustawa została skierowana do Senatu. W 2016 r. trzy główne agencje ratingowe (Standard &amp; Poor’s, Moody’s i Fitch) w swoich komunikatach dotyczących ratingu Polski wielokrotnie zwracały uwagę, że ewentualne obniżenie wieku emerytalnego będzie oddziaływać w kierunku pogorszenia sytuacji finansów publicznych w dłuższej perspektywie. Biorąc pod uwagę treść komunikatów głównych agencji ratingowych, obniżenie wieku emerytalnego jest negatywne dla oceny wiarygodności kredytowej Polski, kursu złotego i cen polskiego długu.</p>

>

Najbliższa ocena polskiego ratingu zostanie dokonana przez agencję S&P 2 grudnia br. (obecny rating Polski przyznany przez S&P to BBB+ z perspektyw? negatywn?). Oczekujemy, że S&P zasygnalizuje ryzyko w dół dla ratingu Polski w zwi?zku z bardzo prawdopodobnym obniżeniem wieku emerytalnego, jednak ze względu na niezakończony proces legislacyjny oraz konieczność przeanalizowania wpływu najnowszych danych o PKB w w III kw. 2016 r. (publikacja zaplanowana jest na 30 listopada) na średnioterminow? ścieżkę wzrostu gospodarczego nie zdecyduje się ona na obniżenie ratingu. Aktualizacje ratingu przez agencje Moody’s i Fitch nast?pi? w 2017 r. Wpływ obniżenia wieku emerytalnego na wzrost gospodarczy, finanse publiczne, ratingi Polski, kurs złotego i rentowności obligacji omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!