Analizy i badania

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Wywiad z Anną Staniszewską,  Dyrektorem Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate</strong></p>

>

Czy istnieje podział na Polskę A i B w kontekście rynku nieruchomości komercyjnych?

Analizuj?c rynek nieruchomości komercyjnych pod k?tem geograficznym, podział na Polskę A i B jest nadal widoczny we wszystkich sektorach i raczej nie zanosi się na to, aby w najbliższej perspektywie mogło się to zmienić. Rynek w Warszawie, w następnej kolejności w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Katowicach były, s? i pozostan? znacznie silniejsze od miast tzw. Polski Wschodniej. Dotyczy to wszystkich wskaźników obrazuj?cych atrakcyjność i dojrzałość rynku - pocz?wszy od wielkości podaży, poprzez bazę najemców, wysokość czynszów, aktywność deweloperów aż po zainteresowanie inwestorów, którzy zdecydowanie chętniej analizuj? projekty na kluczowych rynkach. Jest to pochodn? uwarunkowań historyczno-społecznych, struktury lokalnych gospodarek i zatrudnienia oraz zapóźnień w rozwoju infrastruktury transportowej.

Nie oznacza to jednak, że w niektórych sektorach rynku nieruchomości w Polsce Wschodniej nie ma potencjału. Pod warunkiem poprawy dostępności komunikacyjnej, okolice Lublina, Rzeszowa i Białegostoku mog? być atrakcyjne pod k?tem nieruchomości magazynowo-produkcyjnych z uwagi na bliskość do granicy Polski, będ?cej jednocześnie granic? Unii Europejskiej.

Oprócz tego, wspomniane główne miasta tego regionu mog? być interesuj?c? alternatyw? dla firm z sektora BPO z uwagi na niższe koszty zasobów ludzkich przy ich stosunkowo wysokiej dostępności oraz znacznie korzystniejsze warunki najmu. Barierę stanowić może brak dostatecznej ilości powierzchni biurowych.

Czy realizacja inwestycji przez inwestorów / nieruchomości komercyjne wpływaj? na rozwój poszczególnych regionów kraju? Jeżeli tak to czy można podać przykłady?    

Takich przykładów jest wiele. W Warszawie prekursorem przekształceń funkcjonalnych w obrębie dzielnicy była firma GTC, która rozpoczęła transformacje Służewca (zwanego potocznie Przemysłowym), najpierw poprzez rewitalizację kompleksu Empark (dawniej Mokotów Business Park), budowę Galerii Mokotów, a następnie realizacji nowych biurowców kompleksu Platinium Business Park.

Zaniedbane niegdyś tereny produkcyjnej i robotniczej Woli, w okolicach Prostej, Towarowej i Kasprzaka, na której w połowie lat 90.-tych nieśmiało p?czkowały biurowce, w ostatnich latach podlegaj? diametralnym przeobrażeniom. Jedn? z głównych przyczyn wzmożonej aktywności deweloperów w tym obszarze jest kończ?ca się budow? I odcinka II linii metra. Skutkuje to dynamicznym przyrostem powierzchni biurowych i mieszkaniowych w tej lokalizacji.

W Poznaniu granice umownego centrum miasta uległy zmianie po realizacji inwestycji tj. Poznań Financial Center, Andersia oraz Stary Browar, dzięki którym obszary niegdyś zaniedbane, zyskały nowe życie. Z pewności? były one elementami miastotwórczymi i teraz stanowi? wizytówkę miasta i punkt odniesienia pod względem standardu, jak również wysokości osi?ganych stawek czynszu. Projekty te miały pozytywny wpływ na ulice handlowe, stanowi?c ł?cznik z Rynkiem oraz pozostałymi obszarami usługowymi w centrum.

W Katowicach przykładem projektu, który zapocz?tkował rozwój terenów przyległych, było centrum handlowe Silesia City Center, gdzie wybudowano następnie powierzchnie biurowe i mieszkaniowe, a niedaleko zrealizowano też hotele.

Jak samorz?dy mog? stymulować rozwój rynków nieruchomości i przyci?gać deweloperów?

Samorz?dy dysponuj? szeregiem narzędzi, które mog? i powinny być wykorzystane do rozwoju rynku nieruchomości w mniejszych miastach. Do najważniejszych instrumentów, które w bezpośredni sposób mog? stymulować aktywność deweloperów należ?:

  • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – jasne i spójne, wykorzystuj?ce potencjał, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego i równowagi ekologicznej
  • Tereny inwestycyjne - dobrze przygotowane pod k?tem formalno-prawnym i uzbrojone
  • Procedury i decyzje administracyjne - wydawane sprawnie i szybko, zgodnie z zasad? „przyjazny urz?d”
  • Zachęty - np. ulgi i zwolnienia z podatków (np. od nieruchomości), doprowadzenie komunikacji miejskiej do inwestycji, itp.
  • Klastry i strefy - wł?czenie terenów do większego obszaru inwestycyjnego współpraca z PAIiIZ

Elementy, które w sposób pośredni mog? pomagać w promocji i rozwoju mniejszych rynków, to:

  • Strategia Rozwoju Miasta – wskazuje na obszary wzrostu i potencjału miasta i definiuje kluczowe elementy warunkuj?ce rozwój (np. wskazanie na możliwości zwi?zane z zasobami ludzkimi vs. potencjał biurowy)
  • Lokalny Program Rewitalizacji – wskazuj?cy obszary, które zostan? poddane rewitalizacji (np. sygnał dla inwestorów, że atrakcyjność niektórych obszarów może wzrosn?ć, lub/i, że będzie można skorzystać ze specjalnych funduszy tj. Jessica)
  • Wykorzystanie funduszy europejskich dedykowanych na rozwój R&D i małej i średniej przedsiębiorczości
  • Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ośrodków sportu, placów zabaw, odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznych, system komunikacji miejskiej, itp., co przekłada się na wzrost wydajności.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP