Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Ruszyła strona poświęcona Spotkaniom Warszawskim

<p style="text-align: justify;">Pro­gram kon­fe­ren­cji, opisy poszcze­gól­nych debat i infor­ma­cje na temat pre­le­gen­tów, repor­taże oraz mate­riały z poprzed­niej edy­cji Spo­tkań War­szaw­skich – wszystko to dostępne jest od dzi­siaj na nowej stro­nie inter­ne­to­wej w cało­ści poświę­co­nej wydarzeniu.</p>

>

Spo ?tka ?nia War ?szaw ?skie odbęd? się już 15 listo ?pada 2014 na Zamku Kró ?lew ?skim w Warszawie. Z myśl? o uczest ?ni ?kach oraz oso ?bach zain ?te ?re ?so ?wa ?nych tema ?tem tego ?rocz ?nej kon ?fe ?ren ?cji, czyli wyzwa ?niami gospo ?darki cyfro ?wej, stwo ?rzony został spe ?cjalny por ?tal prezen ?tu ?j?cy naj ?waż ?niej ?sze infor ?ma ?cje o wyda ?rze ?niu : spotkaniawarszawskie.pl.

Na łamach strony można zna ?leźć relacje z pierw ?szej edy ?cji Spo ?tkań War ?szaw ?skich w for ?mie gale ?rii zdjęć, a także krót ?kich repor ?taży fil ?mo ?wych. Zeszło ?roczni goście, a wśród nich: Marek Kamiń ?ski, podróż ?nik, Paweł Kowal, poseł, Jean Marie Cavada, euro ?par ?la ?men ?ta ?rzy ?sta, Lau ?rent Jof ?frin, były redak ?tor naczelny Le Nouvel Obse ?rva ?teur, czy Maciej Witucki, pre ?zes CCIFP opo ?wia ?daj? o swo ?ich wra ?że ?niach z pierw ?szej edy ?cji Spo ?tkań, a także dziel? się prze ?my ?śle ?niami na temat roli Polski i Fran ?cji w zmie ?nia ?j? ?cej się Europie.

Na stro ?nie dostępny jest rów ?nież szcze ?gó ?łowy pro ?gram wraz z not ?kami bio ?gra ?ficz ?nymi pane ?li ?stów i tema ?tyk? poszcze ?gól ?nych debat. Do ści? ?gnię ?cia s? rów ?nież publi ?ka ?cje, które powstały przy oka ?zji poprzed ?niej edy ?cji wraz z obszer ?nym pod ?su ?mo ?wa ?niem w obu wer ?sjach języ ?ko ?wych. Strona ma w swoim zało ?że ?niu sta ?no ?wić plat ?formę wymiany myśli i opi ?nii na tematy zwi? ?zane z gospo ?dark? cyfrow?. Każdy użyt ?kow ?nik będzie mógł podzie ?lić się swo ?imi komen ?ta ?rzami oraz publi ?ka ?cjami, które będ? zamiesz ?czane na stro ?nie. Dzięki temu strona będzie cały czas uzu ?peł ?niana o nowe, war ?to ?ściowe treści.

Zachę ?camy do regu ?lar ?nego odwie ?dza ?nia strony, gdzie znajda Pań ?stwo wszel ?kie infor ?ma ?cje orga ?ni ?za ?cyjne oraz for ?mu ?larz zapisu. Reje ?stra ?cja uczest ?ni ?ków otwarta jest od dzi ?siaj i prowa ?dzona będzie do wyczer ?pa ?nia miejsc >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP