RPP dostrzega symptomy ożywienia w inwestycjach

<p>Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. Podobnie jak w kwietniu Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej zwi?zanej z popraw? krajowej koniunktury (…) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”. Odnosz?c się do wstępnego szacunku dynamiki PKB w I kw. br. (por. MAKROpuls z 16.05.2017) Rada odnotowała również, że obserwowana poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie może wskazywać na stopniowe ożywienie popytu inwestycyjnego.  

Kurs złotego sprzyja równowadze  

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że odnotowane w I kw. silne przyspieszenie wzrostu gospodarczego nast?piło w warunkach utrzymuj?cej się równowagi makroekonomicznej, w tym w szczególności przy umiarkowanym wzroście płac. Poinformował on, że sytuacja na rynku pracy znajduje się obecnie w centrum uwagi członków RPP, a dostępne dane nie wskazuj? na narastanie presji płacowej. Podtrzymał on wcześniej prezentowany pogl?d, zgodnie z którym prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. Wskazał on jednocześnie, że niektórzy członkowie RPP mog? opowiedzieć się za rozpoczęciem cyklu podwyżek w II poł. 2018 r. Wypowiedzi prezesa NBP skłaniaj? do wniosku, że większość członków RPP podziela ocenę wskazuj?c? na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych do końca 2018 r. A. Glapiński stwierdził również, że obecny poziom kursu złotego sprzyja równowadze makroekonomicznej. Sygnalizuje to, że odnotowana w ostatnich tygodniach wyraźna aprecjacja kursu złotego nie wpłynęła istotnie na krótkoterminowe perspektywy stóp procentowych.  

Podwyżki stóp dopiero pod koniec 2018 r.  

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po kwietniowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Oczekujemy, że w II kw. tempo wzrostu cen nie zmieni się w porównaniu z I kw. i wyniesie 2,0% r/r. W II poł. 2017 r. tempo to ulegnie stopniowemu obniżeniu do 1,7% w IV kw. Prognozujemy, że średniorocznie w całym 2018 r. inflacja ukształtuje się na 1,5%. Głównymi czynnikami ryzyka w górę dla naszej prognozy s? wahania cen ropy naftowej oraz przymrozki, które wyst?piły w Polsce w ostatnich tygodniach. W kolejnych miesi?cach będ? one oddziaływać w kierunku wzrostu cen żywności, w szczególności cen owoców. Uważamy jednak, że ich wpływ na inflację będzie ograniczony. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!