RPP czeka na ożywienie w inwestycjach

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "<em>w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”.</p>

>

Rada zaznaczyła w komunikacie, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W jej ocenie w najbliższych kwartałach rosn?cej wewnętrznej presji inflacyjnej zwi?zanej z popraw? krajowej koniunktury towarzyszyć będzie obniżaj?ca się dynamika cen importu na skutek oczekiwanej stabilizacji cen surowców oraz niskiej inflacji za granic?. W konsekwencji, w ocenie Rady "ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”. W komunikacie po posiedzeniu RPP nie przedstawiła jednak swojej oceny perspektyw inwestycji. Jest to sporym zaskoczeniem w świetle opublikowanych w ubiegłym tygodniu rozczarowuj?cych danych o strukturze PKB w II kw., wskazuj?cych na brak ożywienia w inwestycjach mimo wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych i szybkiego wzrostu popytu zewnętrznego i wewnętrznego (por. MAKROpuls z 31.08.2017).

Prezes NBP: trudno sobie wyobrazić niższe bezrobocie w Polsce

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogl?d, zgodnie z którym w przypadku realizacji scenariusza makroekonomicznego zarysowanego w lipcowej projekcji inflacji (por. MAKROpuls z 5.07.2017) stopy NBP nie ulegn? zmianie do końca 2018 r. Jego zdaniem dziś nie żadnego powodu aby dyskutować o zmianie stóp procentowych. Ocenia on, że w połowie 2018 r. dyskusja na posiedzeniach RPP dotycz?ca stóp procentowych będzie "bardziej zdecydowana” i wnioski o podwyżki stóp mog? się wówczas pojawić.

Oceniaj?c perspektywy sytuacji na polskim rynku pracy prezes NBP stwierdził, że "trudno sobie wyobrazić niższe bezrobocie”. Jednak w jego ocenie, dzięki napływowi pracowników z Ukrainy, "problem r?k do pracy oddala się”, co sygnalizuje ograniczone ryzyko nadmiernej presji płacowej. Na brak spirali płacowej i zwi?zane z tym ograniczone ryzyko inflacyjne wskazywał również obecny na konferencji członek Rady J. Kropiwnicki.

Zdaniem A. Glapińskiego inwestycje "ruszyły”, choć RPP jest zaniepokojona niższym od oczekiwań tempem ożywienia popytu inwestycyjnego ("czekamy z miesi?ca na miesi?c kiedy inwestycje porz?dnie się rozkręc?”). Podtrzymał on ocenę, zgodnie z któr? zwiększenie inwestycji publicznych (w szczególności samorz?dów) i prywatnych współfinansowanych ze środków unijnych w najbliższych kwartałach będ? czynnikami dynamizuj?cymi nakłady brutto na środki trwałe.

Podwyżka stóp wci?ż odległa

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po lipcowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny dla lat 2017-2018 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19