Podsumowanie wydarzeń

Rozpoczyna się cykl pięciu bezpłatnych szkoleń dotyczących mediacji gospodarczej pt. „Mediacja – nowa jakość w biznesie”, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Mediacji i Izby Gospodarcze

<p style="text-align: justify;" align="justify">27 marca o godzinie 10:00 w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbędzie pierwsze z cyklu pięciu szkoleń poświęconych mediacji organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Mediacji założone przez Izby Gospodarcze: Belgijską, Brytyjską, Francuską, Hiszpańską i Włoską.</p>

>

Tematem spotkania w Izbie Brytyjskiej s? „Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR. Mediacja remedium na rosn?ce zadłużenie branży budowlanej?” Podczas spotkania zaprezentowane zostan? alternatywne metody rozwi?zywania konfliktów (ADR) w branży nieruchomościowej.  

Firmy budowlane s? winne innym przedsiębiorstwom 2,2 miliarda złotych – informuje Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według KRD, spółki z tej branży nie radz? sobie ze spłat? zadłużenia, a zaległości wci?ż rosn?. Branża nieruchomości to bowiem biznes, w którym niemalże każdy konflikt wi?że się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi. Proces s?dowy niszczy nie tylko istniej?c? relację biznesow?, ale i wprowadza element niepewności trwaj?cy niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.  

O tym w jaki sposób temu zapobiec i jak ograniczyć koszty rosn?cych lawinowo sporów w tej branży mówić będzie Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.  

Spotkanie adresowane jest do: członków zarz?dów i właścicieli firm sektora nieruchomości, menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety, prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.  

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w izbach założycielach MCM oraz zaproszonych gości.  

Rejestracja: http://bpcc.org.pl/pl/wydarzenia/procesy-budowlane-i-spory-nieruchomosciowe-a-adr  

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Mediacji: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza  

Partnerzy wydarzenia: Taylor Wessing, Infinity PR&MarComm  

Kontakt dla mediów:

INFINITY PR&MarComm
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl  

Pozostałe spotkania z cyklu „Mediacja – nowa jakość w biznesie”  

15.05.2018 Rozwi?zania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacj? w tle  

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej  

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator)  

09.10.2018 Sukces na sali s?dowej porażk? biznesow? mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy  

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Mediacji: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza  

Partnerzy wydarzenia: Taylor Wessing, Infinity PR&MarComm  

O Międzynarodowym Centrum Mediacji  

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce, które podpisały Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misj? MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z polubownym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.  

Inicjatorami przedsięwzięcia s? przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra G?sowska, partner zarz?dzaj?cy w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji.  

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspieraj?ce przedsiębiorców i obrót z zagranic? w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentuj?ce interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. Partnerami MCM jest Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn, Business Dispoute Resolution & Mediation Madryt, Dolnośl?ska Izba Gospodarcza, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworz? eksperci w konkretnych branżach, prowadz?cy mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin