Analizy i badania

Rośnie prawdopodobieństwo stabilnych stóp NBP do końca 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”</em>, a<em> "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. </p>

>

Podobnie jak przed miesi?cem, w komunikacie znalazło się również stwierdzenie dotycz?ce krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego: "w nadchodz?cych kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie nieco niższa niż w II poł. 2017.” Wskazuje ono, że w najbliższych kwartałach Rada oczekuje lekkiego spowolnienia wzrostu PKB. Ponadto, z treści komunikatu wynika, iż Rada wi?że silne przyspieszenie wzrostu inwestycji w IV kw. 2017 r. głównie z ożywieniem inwestycji publicznych, co jest zgodne z nasz? ocen? (por. MAKROmapa z 5.02.2018).

Ł. Hardt łagodzi swoj? retoryk? antyinflacyjn?

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesi?cach pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2018 r. Prezes NBP starał się jednocześnie doprecyzować swoj? wypowiedź sprzed miesi?ca, w której zasygnalizował, że okres stabilnych stóp procentowych "może się przedłużyć na 2019 r.”. Dziś podkreślił, że w jego ocenie stopy pozostan? stabilne dłużej "jeśli pozwol? fakty i okoliczności”.

W ocenie prezesa NBP wzrost płac nie jest nadmierny w stosunku do dynamiki wydajności pracy, co sygnalizuje ograniczone ryzyko inflacyjne. Nawi?zuj?c do sytuacji na rynku pracy, obecny na konferencji członek RPP Ł. Hardt stwierdził, że wpływ wzrostu jednostkowych kosztów pracy na inflację jest ograniczony. Ocena ta jest zgodna z wynikami naszych analiz (por. MAKROmapa z 29.01.2018). Dodał on, że jego zdaniem prawdopodobieństwo stabilnych stóp NBP do końca br. jest obecnie wyższe niż kilka miesięcy temu. Naszym zdaniem wypowiedź ta wskazuje na wyraźn? zmianę jego nastawienia w polityce pieniężnej na bardziej łagodne. Zmiana ta jest warta odnotowania zważywszy na fakt, iż do tej pory jego wypowiedzi charakteryzowały się wysok? – na tle pozostałych członków RPP – awersj? do inflacji.

Wzrost cen ropy głównym czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp NBP

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków RPP stanowi? wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i oczekiwanego w IV kw. spadku inflacji do poziomu znacz?co poniżej celu inflacyjnego (por. MAKROmapa z 5.02.2018) RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza inflacyjnego i – pośrednio – prognozy stóp procentowych NBP jest odnotowany w ostatnich tygodniach znacz?cy wzrost cen ropy naftowej, sygnalizuj?cy wzrost ryzyka wyst?pienia wtórnych impulsów inflacyjnych zwi?zanych ze wzrostem cen nośników energii.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin