Rośnie optymizm w mikrofirmach – to dobry znak dla gospodarki

<p style="text-align: justify;">Najnowszy odczyt Busometra ZPP przynosi dość optymistyczne wieści gospodarcze. Wskaźnik Busometr ZPP wyniósł 56,52 punkty – wobec 50,30 punktu w poprzednim kwartale. Oznacza to wzrost nastrojów optymistycznych wśród przedsiębiorców. Optymizm ten rośnie nieprzerwanie od 7 kwartałów – od historycznego dna indeksu w IV kwartale 2012 roku, kiedy to wyniósł zaledwie 27,12 punktu. Najbardziej optymistycznie nastawione są mikrofirmy, które stanowią około 95% wszystkich firm działających w Polsce. Wskaźnik Busometr wśród mikrofirm wyniósł 58,5 pkt, wobec 54 pkt wśród firm małych i średnich.</p>

>

– To bardzo dobry znak dla gospodarki, mikrofirmy bowiem pierwsze wyczuwaj? koniunkturę i najszybciej reaguj?, zarówno przystępuj?c do ofensywy, jak i wycofuj?c się z rynku. To najczulszy barometr polskiej gospodarki – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Wszystkie wskaźniki z obecnej fali badania pokazuj?, że mikrofirmy s? najbardziej optymistycznie nastawione , w każdym zakresie.

Najlepsze nastroje panuj? w Polsce południowej (59 pkt), najsłabsze w Polsce wschodniej (51,8 pkt). Najmniej optymistyczne nastroje panuj? w produkcji (49,6 pkt), najwięcej optymistów jest w handlu (aż 61,1%), w usługach nastroje s? również pozytywne – 57,2 pkt.

Po załamaniu w ubiegłym kwartale poprawiła się również nieznacznie sytuacja na rynku pracy. Po różnego rodzaju zapowiedziach rz?dowych w zakresie podnoszenia pozapłacowych kosztów zatrudniania pracowników, komponent rynek pracy w ubiegłym kwartale spadł z 51 pkt do 48 pkt – w bież?cym odczycie ponownie wzrósł o 1 pkt i wynosi obecnie 49,19 pkt.

W zakresie płac większość przedsiębiorców nie planuje żadnych zmian (75% badanych) – 15% deklaruje nieznaczne podwyżki 6% nieznaczne obniżki płac. Podobnie jest z zatrudnianiem pracowników – 64% zamierza działać bez zmian, 18,2% planuje zwiększenie zatrudnienia, 17,4% zmniejszenie zatrudnienia.

Nieźle też na tle innych kwartałów wygl?da sytuacja w inwestycjach – odczyt Busometra wskazuje 54,86 pkt i jest to kolejny, 4 kwartał z rzędu wzrost od historycznego dna z III kwartału 2013 roku, kiedy to Busometr inwestycyjny wskazywał 38,96 pkt. W perspektywie najbliższych 6 miesięcy, aż 50,9 % zamierza – w różnej skali – inwestować. To najlepszy wynik w trzyletniej historii tego badania.

– Wszystkie obszary: koniunktura, płace, zatrudnienie i inwestycje id? do góry. Poza rynkiem pracy, wszystkie wskaźniki wynosz? ponad 50 pkt, co oznacza nastroje optymistyczne. Wzrost jest od wielu kwartałów, więc można już mówić o pozytywnym trendzie – powiedziała prof. Dominika Maison, autorka badania. – Jedynie na rynku pracy s? zawirowania, co mnie nie dziwi, ponieważ był on przedmiotem regulacji rz?dowych.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2014 na reprezentatywnej pod względem zatrudnienia liczbie firm z sektora MSP N:515. Metoda CAWI.

Szczegółowe wyniki badania do pobrania tutaj>>>

O BADANIU

Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazuj?cym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów

Na wartość Indeksu Busometr wpływ maj? trzy komponenty: (1) koniunktury gospodarczej, (2) rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz (3) inwestycji.

Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometra poniżej 50 oznaczaj? pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.

Zwi?zek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison prowadz? badania wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych) dotycz?ce koniunktury gospodarczej. Busometr ZPP jest publikowany co kwartał.

Aktualnie prezentujemy wyniki tego badania przeprowadzonego w III kwartale tego roku, które prognozuj? zachowania przedsiębiorców sektora MSP w perspektywie najbliższych 6 miesięcy.

Małe i średnie firmy w Polsce stanowi? 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworz?  ? miejsc pracy oraz 67% PKB.

Do pobrania

Download BUSOMETR.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19