Aktualności firm stowarzyszonych

Rödl & Partner znów wysoko w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”

<p style="text-align: justify;">W rankingu największych <strong>firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej”</strong> pod względem liczby zatrudnionych doradców podatkowych Rödl &amp; Partner zajął w tym roku 6. miejsce oraz 8. miejsce pod względem przychodów. Ostatecznie znalazł się na 6. miejscu łącznego rankingu firm zajmujących się doradztwem podatkowym. Ponadto dr hab. dr <strong>Marcin Jamroży</strong>, doradca podatkowy, radca prawny i Partner w Rödl &amp; Partner jako jedyny z zeszłorocznych wyróżnionych drugi rok z rzędu otrzymał tytuł rekomendowanego eksperta w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego.  </p>

>

W dobie globalizacji, mobilności kapitału i pracowników coraz ważniejsze staj? się zasady opodatkowania w obrocie transgranicznym. Kompleksowe, często zawiłe regulacje prawnopodatkowe, wynikaj?ce z nakładania się porz?dków krajowego, zagranicznego, umów międzynarodowych, stanowi? duże wyzwanie dla przedsiębiorców działaj?cych transgranicznie. Grupy międzynarodowe mog? starać się minimalizować obci?żenia podatkowe, a jednocześnie korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez wiele państw. W ostatnich latach państwa podejmuj? różnego rodzaju działania maj?ce na celu uszczelnienie systemów podatkowych, uznaj?c że „agresywna” optymalizacja podatkowa stanowi poważne zagrożenie dla dochodów podatkowych, niezależności podatkowej i wiary w integralność systemów podatkowych wszystkich krajów, co może mieć negatywny wpływ na inwestycje i konkurencyjność, a w konsekwencji na wzrost i poziom zatrudnienia na świecie. Dlatego OECD wypracowała pakiet zróżnicowanych działań przeciwdziałaj?cych erozji podstaw opodatkowania oraz przerzucaniu dochodów, znany jako program Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że został osi?gnięty konsensus w zakresie minimalnych standardów podatkowych, które maj? być przestrzegane i monitorowane przez państwa. Przedsiębiorcy działaj?cy transgranicznie musz? więc przygotować się do nowego i bardziej rygorystycznego otoczenia podatkowego i ewentualnie zrewidować dotychczasowe struktury kapitałowe. – Marcin Jamroży podsumowuje najważniejsze obecnie wyzwania zwi?zane z międzynarodowym planowaniem podatkowym.

Kolejny rok z rzędu Rödl & Partner znalazł się również w pierwszej dziesi?tce prestiżowego rankingu firm audytorskich dziennika „Rzeczpospolita”, a także w pierwszej dziesi?tce rankingu kancelarii prawniczych 2016 „Rzeczpospolitej”.  Pod względem osi?ganych przychodów Rödl & Partner awansował o 1 pozycję i zaj?ł 9. miejsce.

Obecny na rynku polskim od niemal 25 lat Rödl & Partner to wywodz?ca się z Niemiec firma specjalizuj?ca się w usługach audytorskich, BPO, doradztwie prawnym i, podatkowym oraz doradztwie biznesowym.

http://www.roedl.com/pl/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19