Analizy i badania

Rekordowy rok pod względem inwestycji w innowacyjne startupy na świecie

W 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie 254 mld USD, aż o 46% więcej niż w dotychczas rekordowym 2017 r. Inwestorzy preferują coraz bardziej rozwinięte spółki – spadła liczba transakcji, jednak znacząco wzrosła mediana wartości inwestycji w pojedyncze spółki. Zdecydowanie mniejsze jest zainteresowanie inwestycjami w startupy znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju – spadło do poziomu z 2010 r. USA to nadal zdecydowanie największy rynek startupów – ponad 50% środków finansowych fundusze VC przeznaczyły na inwestycje w amerykańskie spółki. Jednak najwięcej jednorożców (spółek z wyceną ponad 1 mld USD) pojawiło się w Azji.  Europa to tylko 10% globalnego rynku inwestycji funduszy venture capital – wynika z badania firmy doradczej KPMG.

 

Rekordowe inwestycje funduszy venture capital w 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. ł?czna kwota zainwestowanych środków wyniosła 64 mld USD, a w całym 2018 r. rekordowe 254 mld USD. Największa inwestycja w 4 kwartale 2018 r. była zwi?zana z  amerykańsk? firm?, produkuj?c? papierosy elektroniczne. W 2018 r. fundusze zainwestowały w 94 jednorożce (wzrost o ponad 80% w stosunku do 2017 r.). Fundusze venture capital z dużym doświadczeniem rynkowym nie maj? w tej chwili żadnych problemów z pozyskaniem nowych środków finansowych: obecnie zdecydowanie największy fundusz pochodzi z Japonii (z pozyskanym kapitałem 100 mld USD), ale w 2018 r. także 4 inne fundusze pozyskały ponad 1  mld USD.  

Analizy wykonane przez KPMG pokazuj? też, że fundusze venture capital działaj? coraz bardziej w  sposób zbliżony do funduszy typu private capital, skupiaj?c się na inwestycjach w dojrzałe już spółki. Mediana wartości inwestycji w startupy znajduj?ce się w fazie stabilnego wzrostu wyniosła 11,5 mln USD, czyli dwukrotnie więcej niż w 2010 r. (wówczas było to 5,5 mln USD). Również dwukrotnie wzrosła wartość inwestycji w fazie zal?żkowej (ang.seed) z 0,5 mln USD w 2010 r. do w  1,1 mln USD w 2018 r., przy medianie wyceny spółek pozyskuj?cych takie finansowanie na poziomie 6,5 mln USD.

Fundusze venture capital dojrzewaj? równie szybko jak rynek startupów. Dzisiaj w inwestycjach preferuje się te spółki, które zbudowały już innowacyjne rozwi?zania technologiczne i z powodzeniem konkuruj? na międzynarodowych rynkach. Takie spółki potrzebuj? znacznych środków finansowych na ekspansję rynkow? oraz doskonalenie swoich produktów, ale s? też obarczone znacznie mniejszym ryzykiem niż startupy, które znajduj? się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju innowacyjnych rozwi?zań. Warto zwrócić uwagę na statystyki inwestycji funduszy venture capital z punktu widzenia polskiego rynku. Obawiam się, że jeśli na całym świecie w fazie zal?żkowej inwestuje się w spółki średnio ponad 4 mln PLN, a te pieni?dze id? w tej fazie przede wszystkim na budowę i rozwój innowacyjnych produktów, to polskim startupom może być trudno zbudować naprawdę konkurencyjne produkty, gdy w istniej?cym obecnie systemie finansowania startupów w Polsce, takie inwestycje s? ograniczone praktycznie do 1 mln PLN –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Wszyscy szukaj? spółek posiadaj?cych sprawdzone, innowacyjne produkty

W 2018 r. ponad 100 mld USD zainwestowano w spółki, które maj? lub buduj? innowacyjne oprogramowanie, wspomagaj?ce obsługę cyfrowych klientów oraz cyfrow? transformację biznesow? przedsiębiorstw. Ponad 23 mld USD (ponad 40% więcej niż w 2017 r.) przeznaczono na sektor biotechnologii i cyfrowego zdrowia. Nadal dużym zainteresowaniem ciesz? się fintechy – w  przypadku mniej rozwiniętych rynków finansowych s? to przede wszystkim spółki oferuj?ce usługi płatności oraz pożyczki, podczas gdy na najbardziej rozwiniętych rynkach fundusze interesuj? się spółkami posiadaj?cymi cyfrowe rozwi?zania wspomagaj?ce usługi finansowe (np. regtechy, wykrywanie nadużyć czy automatyzacja funkcji wsparcia). W miarę dojrzewania handlu elektronicznego, fundusze coraz mniej środków przeznaczaj? na startupy zwi?zane z platformami e-commerce (obecnie 5% wartości wszystkich inwestycji vs. 10% w 2010 r.).  

Cyfryzacja to najważniejszy trend na całym świecie i nie ma się co dziwić, że fundusze tak chętnie inwestuj? w spółki, które rozwijaj? innowacyjny software wykorzystywany we wszystkich branżach.  Zdrowie jest aspektem naszego życia, na które konsumenci przeznaczaj? coraz większe środki, a  dynamiczny rozwój biotechnologii oraz cyfrowych rozwi?zań wspomagaj?cych prewencję zdrowotn?, diagnostykę oraz leczenie stwarza zupełnie nowe możliwości biznesowe, więc fundusze w  naturalny sposób coraz chętniej inwestuj? w tę branżę –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Europa to tylko 10% światowych inwestycji funduszy venture capital

W Europie fundusze venture capital zainwestowały 24 mld USD w 2018 r., tylko 8% więcej niż w  2017 r. Jest to mniej niż 10% globalnych inwestycji, podczas gdy Europa reprezentuje obecnie jedn? czwart? światowej gospodarki. W 2018 r. w Europie zainwestowano w 10 jednorożców (w tym cyfrowy serwis muzyczny Spotify i holenderski fintech Adyen) z 6 różnych krajów.   Podobnie jak na całym świecie w Europie znacz?co spadła (o 37% r/r) liczba inwestycji w fazie zal?żkowej – mimo wyższych wycen w tej fazie zainwestowano też mniej środków finansowych w startupy znajduj?ce się we wczesnej fazie rozwoju (2,3 mld USD w 2018 vs. 2,8 mld USD w 2017 r.). Podobnie jak na całym świecie w Europie największym zainteresowaniem cieszyły się spółki oferuj?ce oprogramowanie. Fundusze poszukuj? też w Europie startupów ze sprawdzonymi rozwi?zaniami w biotechnologii i  cyfrowym zdrowiu, wykorzystuj?cymi sztuczn? inteligencję, a także fintechów.  

Pomimo bardzo dużej niepewności zwi?zanej z brexitem, Wielka Brytania to nadal główna scena inwestycji venture capital w Europie. Bardzo ważn? rolę odgrywaj? też Niemcy (4,1 mld USD zainwestowanych w 2018 r.). Coraz ważniejszym rynkiem staje się Francja (3,1 mld USD) – w IV kwartale 2018 r. zainwestowano 117 mln USD we francuski startup, który stworzył platformę do wspólnych przejazdów samochodem, co było jedn? z największych inwestycji funduszy w Europie w  tym okresie.  

W 2018 r. w Europie bardzo siln? rolę odgrywały korporacyjne fundusze venture capital. Takie fundusze odpowiadały za 25% transakcji w IV kwartale 2018 r. (i ponad 41% wartości wszystkich inwestycji)  

Polska jest jeszcze bardzo małym rynkiem z punktu widzenia globalnych funduszy venture capital. Nasz? szans? jest obecna faza rozwoju globalnego rynku, w której fundusze coraz bardziej koncentruj? się na dużych i dojrzałych już startupach. Coraz mniej jest inwestycji na całym świecie w  projekty we wczesnej fazie zal?żkowej i jeśli stworzymy w Polsce warunki, w których prawdziwie innowacyjne spółki będ? mogły pozyskać środki na rozwój swoich produktów i skuteczne wejście na światowe rynki, to wykorzystuj?c niszę w perspektywie kilku lat możemy się stać znacz?cym graczem na europejskim rynku    mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

***

O RAPORCIE:

Raport pt. „Venture Pulse Q4 2018” to kwartalna publikacja dotycz?ca sektora venture capital, opracowany przez KPMG International. Raport przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i  regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw.  super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z całego 2018 roku.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?   stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland  i  @Kalinowski_KPMG

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19