Podsumowanie wydarzeń

RAPORT: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w ostatnim ćwierćwieczu

<p style="text-align: justify;">Ponad 712 mld zł, średnio 26 mld zł rocznie. To skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce według Raportu „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę polski w ostatnim ćwierćwieczu”, przygotowanego przez centrum analityczne Polityka Insight z inicjatywy 14 międzynarodowych izb bilateralnych. Wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, nowoczesne technologie na polskim rynku, rozwój przedsiębiorstw, usprawnienie procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, wzrost produktywności firm i ich pracowników, rosnące wynagrodzenia, malejące bezrobocie – to najkrótsze podsumowanie wpływu inwestycji zagranicznych. Zagraniczni inwestorzy większą część zysków reinwestują w Polsce (30,4 mld zł w 2015 r.), niż wypłacają pod postacią dywidend (28,9 mld zł). Prezentacja raportu odbyła się 1 marca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie otworzył wiceminister Witold Słowik, który odczytał list Wicepremiera Mateusza Morawieckiego do zagranicznych inwestorów. Po prezentacji najważniejszych wniosków z raportu odbyła się debata z udziałem prezesów największych izb zagranicznych w Polsce. Francusko-Polską Izbę Gospodarczą reprezentował w dyskusji François Colombié, członek Rady CCIFP i Prezes Wykonawczy Auchan Retail Polska.</p>

>

PEŁNA WERSJA RAPORTU DO POBRANIA W PDF

(PL) Co przyniosły inwestycje zagraniczne >>>

(EN) The impact of Foreign Direct Investment >>>

 

 

Przez ostatnie 25 lat polska gospodarka odnotowała wysoki wzrost gospodarczy i wzrost konkurencyjności na światowych rynkach, dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost zatrudnienia, rosn?ce płace, wzrost kwalifikacji kadry menedżerskiej. Dzięki zagranicznym inwestycjom bezpośrednim (FDI) przedsiębiorstwa działaj?ce na polskim rynku zyskały nowe modele kultury korporacyjnej, usprawniły procesy produkcyjne i łańcuchy dostaw. Największa ekspansja kapitałów zagranicznych do naszego kraju miała miejsce na pocz?tku lat 90-tych XX wieku, tuż po upadku PRL i po wejściu Polski do UE. Wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI) został odnotowany również w 2016 r.

Wykres 1. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (źródło: UNCTAD, OECD, Bank Światowy, obliczenia własne Polityka Insight)

Najwięcej inwestycji napłynęło do Polski z Niemiec (19,1% wszystkich FDI), Stanów Zjednoczonych (10,9%), Francji (10,8%), Wielkiej Brytanii (6,2%) i Włoch (5,7%).

Skala inwestycji zagranicznych w Polsce

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich zwiększał potencjał gospodarczy o średnio 0,7 % rocznie, co oznacza, że sumuj?c wszystkie zidentyfikowane kanały wpływu bezpośrednich inwestycji na gospodarkę, poziom PKB Polski był w 2015 roku wyższy o 15,6% niż w scenariuszu bez inwestycji zagranicznych.

Z 712,1 mld zł zainwestowanych w Polsce 177,9 mld zł to inwestycje w instrumenty dłużne, zwłaszcza kredyty handlowe i pożyczki. Pozostała część to udziały inwestorów zagranicznych w kapitałach własnych polskich firm. Spośród działaj?cych w Polsce w 2014 r. 26,5 tys. firm z kapi ?tałem zagranicznym aż 26 tys. stanowiły przedsiębiorstwa w całości lub w części należ?ce do inwestora bezpośredniego. 2/3 zagranicznych przedsiębiorstw na rynku polskim stanowiły mikro-przed ?siębiorstwa (zatrudniaj?ce mniej niż 10 pracowników), a 5% duże firmy (liczba pracowników powyżej 250 osób). W 2014 r. w firmach z udziałem zagranicznych inwestorów pracowała 1/3 wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej. Podmioty te wytwarzały 2/5 ł?cznych przychodów i wyeksportowały 2/3 wszystkich sprzedanych za granicę towarów. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zasilanych kapitałem zagranicznym wynosi 195 pracowników, wobec 96 osób pracuj?cych dla firm z wył?cznie polskim kapitałem. 7 tys. firm z udziałem inwestorów zagranicznych zostało zaliczonych przez OECD do tzw. korporacji transna ?rodowych (MNE) tj. przedsiębiorstw o globalnej skali działania i o wielomiliardowym potencjale finansowym.

Jakie branże najchętniej wybierali inwestorzy?

Tuż po upadku PRL najwięcej inwestycji zagranicznych ulokowano w przemyśle. Po wejściu Polski do UE inwestorzy zagraniczni lokowali swoje fundusze w branży usługowej. Obecnie największym powodzeniem ciesz? się firmy przemysłowe, finansowe i handlowe. W 2015 r. ponad 229 mld zł bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowanych było w przemyśle, z czego największa część trafiła do branży motoryzacyjnej i przetwórstwa spożywczego (po 44 mld zł). W produkcję maszyn, innych wyrobów z metali i w branżę petrochemiczn? inwestorzy przeznaczyli po 41 mld zł. Najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym działa w handlu.

Wykres 2. FDI lokowane w branże na koniec 2015 r. (źródło: NBP)

Co polskie społeczeństwo zyskało na obecności firm zagranicznych?

Autorzy raportu zwracaj? uwagę na fakt, że dzięki napływowi zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskie firmy awansowały w globalnych łańcuchach wartości dodanej, równomiernie rozłożonej pomiędzy rozmaitymi branżami, co zapewnia polskiej gospodarce większ? odporność na szoki sektorowe, w porównaniu z państwami z Grupy Wyszehradzkiej.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza efektami ściśle ekonomicznymi niesie także efekty społeczno-gospodarcze. Do najważniejszych należy wpływ na rynek pracy, wysokość zatrudnienia, a także dochody państwa z tytułu podatków. Autorzy raportu wskazuj?, że płace s? obecnie o 8.9 % wyższe, a zatrudnienie o 8.5% wyższe niż w sytuacji, gdyby wartość FDI utrzymała się na poziomie z 1990 roku. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że napływ zagranicznych inwestycji podniósł dochody podatkowe państwa w latach 1991-2014 o średnio 2,7 % rocznie, czyli średnio ok. 1/3 wpływów budżetowych z tytułu podatku CIT i VAT generowana jest przez przedsiębiorstwa należ?ce do zagranicznych inwestorów.

Zagraniczni inwestorzy tworz? nie tylko tysi?ce miejsc pracy dla polskich obywateli, ale także stymuluj? m?dry i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w oparciu o transfer technologii oraz innowacji, dzięki czemu cała polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i wydajna. Ponadto, firmy zagraniczne inwestuj? w swoich pracowników, wpieraj? poszerzanie ich kompetencji oraz oferuj? bogate pakiety szkoleń i dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Zagraniczne przedsiębiorstwa angażuj? się również w rozwój społeczności lokalnych i realizuj? wiele inicjatyw na rzecz polskiego społeczeństwa, upowszechniaj?c wzorzec zaangażowanego społecznie biznesu.

Obecność inwestorów zagranicznych zmieniła obraz polskiej gospodarki i społeczeństwa, w którym pojęcie konkurencyjności, efektywności i zaangażowania s? cenionymi wartościami, a rozwój w oparciu o wiedzę i nowe technologie jest naturalnym punktem startu dla młodych pokoleń, wstępuj?cych na rynek pracy.

———————————————————————————————————————————

O Raporcie:

Raport „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę polski w ostatnim ćwierćwieczu” powstał z inicjatywy International Group of Chambers of Commerce in Poland, organizacji zrzeszaj?cej14 izb gospodarczych: amerykańsk?, austriack?, belgijsk?, brytyjsk?, francusk?, hiszpańsk?, holendersk?, irlandzk?, kanadyjsk?, niemieck?, portugalsk?, skandynawsk?, szwajcarsk? i włosk?. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja podsumowuj?ca tak przekrojowo napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski przez ostatnie 25 lat. Autorem raportu jest centrum analityczne Polityka Insight.

PEŁNA WERSJA RAPORTU DO POBRANIA W PDF

(PL) Co przyniosły inwestycje zagraniczne >>>

(EN) The impact of Foreign Direct Investment >>>

Kontakt prasowy:

Magdalena Springer

Agencja PR Estoria.pl

Magda.springer@estoria.pl

+48 600 800 004

Do pobrania

Download Co-przyniosly-inwestycje-zagraniczne-20.021.pdf  (PDF • 2 MB) Download The-impact-of-Foreign-Direct-Investment-17.02.1.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19