Analizy i badania

Raport: Stan obecny i perspektywy dla branży motoryzacyjnej w Polsce 2012

<p><span>Badanie &quot;Czy nadszedł czas, by wrzucić wyższy bieg?&quot; opisuje sytuację i nastroje branży motoryzacyjnej w Polsce. Gł&oacute;wnym trendem jest stabilizacja zar&oacute;wno działalności jak i zatrudnienia. Ankietowani przedsiębiorcy wskazali, że działania stymulujące popyt na samochody osobowe w Polsce miałyby wpływ na większe zatrudnienie, inwestycje oraz w konsekwencji większe wpływy do budżetu. Aż 65% badanych wskazało, że aktualny system opodatkowania jest zły bądź ogranicza rozw&oacute;j rynku.</span></p>

>

Przedsiębiorcy ankietowani przez Deloitte zostali również zapytani o ich ocenę dotycz?c? możliwych zmian w globalnym rynku motoryzacyjnym. Szeroko rozumiane zmiany właścicielskie w branży  przewiduje aż 74% respondentów. Jednocześnie jednak aż 38% ogółu badanych zaznacza, że zmiany te nie dotkn? firmy respondenta, ani podmiotów z jego grupy.

Wybrane wnioski wynikaj?ce z badania

- Miniony rok w branży motoryzacyjnej oceniany jest pozytywnie

Ocena okresu ostatnich 12 miesięcy w oczach przedsiębiorców jest pozytywna, czego źródeł upatrywać można we wzroście zamówień na rynkach europejskich.

- Optymistyczne prognozy sprzedaży na najbliższe 6 miesięcy

Ponad 50% respondentów przewiduje, że w ci?gu najbliższych 6 miesięcy rynki sprzedaży będ? się rozwijać a przychody wzrosn?. Niestabilność strefy euro budzi jednak obawy co do dłuższego horyzontu decyzji inwestycyjnych.  

- Inwestycje będ? rosn?ć, chociaż wolniej niż w ubiegłym roku

65 % wszystkich ankietowanych ocenia, że rok 2012 to okres możliwych inwestycji w poszczególnych przedsiębiorstwach. 1/3 respondentów szacuje, że nowe inwestycje w ich firmach s? wysoce prawdopodobne. Jednak widać spadek w porównaniu do badania z 2010 roku, który wynosi 14 pkt. proc. (47% w roku ubiegłym vs. 33% obecnie).

- Dotacje unijne znacz?cym źródłem finansowania rozwoju branży

55 % respondentów wskazało, iż ich firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, z czego 43% je faktyczne otrzymało. Aż 29% respondentów deklaruje, że nawet nie spróbowało ubiegać się o zachęty. Łatwiejszy dostęp do zachęt inwestycyjnych byłby zapewne czynnikiem stymuluj?cym rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce.

- Ostrożne plany dotycz?ce zatrudnienia

Podobnie jak w roku ubiegłym przewidywania dotycz?ce zatrudnienia s? umiarkowanie optymistyczne, ale należy mieć na uwadze specyfikę rynku motoryzacyjnego, który w określonej części korzysta z pracowników tymczasowych. W odniesieniu do pracowników stałych statystyki wskazane powyżej mog? mieć charakter bardziej stonowany.

- Wydatki konsumpcyjne utrzymaj? się na tym samym poziomie

Przedsiębiorcy nadal utrzymuj? politykę optymalizacji kosztów, a jednocześnie planuj? inwestycje, co nie pozwala im znacz?co zwiększyć wydatków konsumpcyjnych.

- Globalny popyt na samochody z napędem elektrycznym pozostanie bez wpływu na produkcję w Polsce. Na razie.

53% respondentów wskazało, że nie będzie miało to wpływu na działalność biznesow? firmy. Obecnie zmiana produkcji nie jest planowana, ale w latach kolejnych może się to zmienić

- Postępuj?ca koncentracja rynku jest stałym elementem branży motoryzacyjnej

Zmiany własnościowe w branży przewiduje aż 74% respondentów, z czego niemal 1/3 ogółu badanych spodziewa się ich w strukturze zagranicznej koncernów, dla których pracuje lub nawet w polskim oddziale. Firmy, które chc? być graczami globalnymi, musz? elastycznie dopasowywać się do sytuacji na rynku, co może wi?zać się ze zwiększon? koncentracj? rynku. Tendencja do przejmowania znanych marek przez koncerny działaj?ce na rynku występuje również w przypadku dostawców.
  

Metodologia:

W badaniu udział wzięło ponad 80 podmiotów prowadz?cych działalność w sektorze motoryzacyjnym w Polsce. Badanie przeprowadzono w IV kwartale  2011 roku. Ankieta składała się z 11 pytań.

Pełna wersja raportu >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin