Analizy i badania

Raport Niedobór talentów 2011 ManpowerGroup

<p><span><span>40% pracodawc&oacute;w w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydat&oacute;w o niezbędnych kwalifikacjach. Niedob&oacute;r talent&oacute;w jest największy wśr&oacute;d wykwalifikowanych pracownik&oacute;w fizycznych, inżynier&oacute;w oraz operator&oacute;w produkcji. ManpowerGroup, firma innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy opublikowała sz&oacute;stą na świecie i czwartą w Polsce edycję badania &bdquo;Niedob&oacute;r talent&oacute;w&rdquo;. Z raportu wynika, że firmy w Polsce, podobnie jak w wielu krajach nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydat&oacute;w na kluczowe dla ich działalności stanowiska. </span></span></p>

>

Czterech na dziesięciu (40%) pracodawców w naszym kraju zgłasza, że nie może znaleźć pracowników posiadaj?cych kompetencje niezbędne na danym stanowisku. Odsetek ten jest niższy niż w poprzednich latach (51% w 2010 r.; 48% w 2009 r.; 49% w 2008 r.), niemniej nadal wskazuje na istotny problem na polskim rynku pracy. Natomiast na świecie trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów zgłasza ponad jeden na trzech (34%) pracodawców. Jest to najwyższy poziom takich deklaracji od 2007 roku.

„ Firmy, które w zeszłych latach zredukowały zatrudnienie, zdaj? sobie teraz sprawę, że potrzebuj? odpowiednich ludzi, aby skutecznie realizować strategie biznesowe. Z drugiej strony, część pracodawców odsuwa decyzje o zatrudnieniu w obawie przed kryzysem gospodarczym i zakłada, że pozyskaj? talenty, gdy będ? ich potrzebować, oferuj?c wyższe płace. Podejście to jest krótkowzroczne, wraz z popraw? koniunktury wiele firm równocześnie zdecyduje się powiększyć zatrudnienie, co spowoduje nagłe pogłębienie niedoboru talentów” – wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Podobnie jak w trzech dotychczasowych edycjach badania w Polsce, pierwsze miejsce na liście najtrudniejszych do obsadzenia zawodów zajmuj? wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Do tej grupy zawodowej zaliczaj? się m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Wyniki badania wskazuj? na rosn?cy niedobór talentów wśród inżynierów oraz operatorów produkcji, zawody te były odpowiednio drugim i trzecim najczęściej wymienianym przez respondentów. Nieznacznie poprawiła się dostępność na polskim rynku pracy menedżerów projektów, którzy z dotychczasowego drugiego miejsca przesunęli się na pi?te. Nowe pozycje na tegorocznej liście to technicy, niewykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz członkowie zarz?du/ kadra najwyższego szczebla.

„Mimo, iż nie wszyscy pracodawcy i nie wszystkie branże odczuwaj? problem z pozyskaniem niezbędnych kompetencji, obserwacje trendów w świecie pracy sugeruj?, że lada chwila mog? stan?ć przed tym wyzwaniem. Potrzebna im jest długofalowa strategia HR, która zagwarantuje dostęp do potrzebnych kwalifikacji na każdym etapie rozwoju firmy. Istotna jest też polityka motywacyjna, która zatrzyma osoby o kluczowych kompetencjach. Bez niej pracownicy, którzy przeprowadzili firmę przez kryzys, poszukaj? lepszej pracy kiedy tylko sytuacja się poprawi” – dodaje Janas.

POLSKA

EUROPA

ŚWIAT

1.         Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

1.         Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

1.         Technicy

2.         Inżynierowie

2.         Technicy

2.         Przedstawiciele handlowi

3.         Operatorzy produkcji

3.         Inżynierowie

3.         Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

4.         Kierowcy

4.         Przedstawiciele handlowi

4.         Inżynierowie

5.         Menedżerowie projektów

5.         Członkowie zarz?du/ kadra najwyższego szczebla

5.         Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

6.         Technicy

6.         Kierowcy

6.         Członkowie zarz?du/ kadra najwyższego szczebla

7.         Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

7.         Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

7.         Pracownicy księgowości
i finansów  

8.         Członkowie zarz?du/ kadra najwyższego szczebla

8.         Operatorzy produkcji

8.         Pracownicy działów IT

9.         Szefowie kuchni/ kucharze

9.         Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

9.         Operatorzy produkcji

10.  Pracownicy działów IT

10.  Mechanicy

10.  Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji


Szósta globalna edycja badania „Niedobór talentów” została poszerzona o nowe zagadnienia. Po raz pierwszy pracodawcy zostali zapytani o przyczyny niedoboru talentów, jego wpływ na relacje biznesowe oraz strategie podejmowane w celu przeciwdziałania problemowi.

Prawie trzy czwarte (73%) pracodawców na świecie podaje brak doświadczenia, umiejętności lub wiedzy u kandydatów jako główny powód trudności z obsadzaniem stanowisk. Z drugiej strony tylko jeden na pięciu (21%) pracodawców skupia się na szkoleniach i rozwoju pracowników, które pomogłyby wypełnić te braki. Zaledwie 6% firm podejmuje współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby wspólnie tworzyć programy nauczania, które odpowiadałyby na potrzeby rynku. Co więcej, globalnie 57% pracodawców stwierdza, że trudności z obsadzeniem stanowisk maj? wpływ na relacje biznesowe z klientami, czy inwestorami.

Według tegorocznych globalnych wyników niedobór talentów najbardziej odczuwaj? pracodawcy z Japonii (80%), Indii (67%) i Brazylii (57%). W niektórych z największych gospodarek świata odsetek firm napotykaj?cych problemy w obsadzaniu etatów wzrósł alarmuj?co rok do roku. W przypadku Indii o 51 punktów procentowych, w Stanach Zjednoczonych zmiana wyniosła 38 punktów procentowych.

W regionie EMEA jeden na czterech (26%) pracodawców deklaruje trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów. Jest to najwyższy wynik od 2008 roku. Skala problemu jest zróżnicowana w obrębie regionu. Niedobór talentów najbardziej odczuwaj? pracodawcy w Rumunii (53%). Niezmiennie najmniej problemów w obrębie regionu maj? przedsiębiorstwa w Norwegii (9%) i Irlandii (5%).

Po raz pi?ty z rzędu na szczycie listy zawodów najtrudniejszych do obsadzenia w regionie EMEA znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W porównaniu z wynikami z 2010 roku technicy i inżynierowie awansowali odpowiednio na drugie i trzecie miejsce, a przedstawiciele handlowi spadli na czwarte. Now? grup? zawodow?, która znalazła się w tym roku na liście w regionie EMEA jest kadra najwyższego szczebla. Z kolei na czele zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów na świecie znaleźli się technicy, przedstawiciele handlowi i wykwalifikowani pracownicy fizyczni.

Raport zwraca uwagę, że w regionie Azja-Pacyfik problem niedoboru talentów jest największy od 2006 roku. Wzrost na przestrzeni sześciu lat wyniósł 17 punktów procentowych. Rynek pracy w tym regionie wyraźnie staje się coraz bardziej konkurencyjny, a jego specyfik? s? rosn?ce trudności w znajdowaniu pracowników.

W tegorocznym, szóstym globalnym badaniu ManpowerGroup odpowiedzi udzieliło prawie 40 tysięcy pracodawców w 39 krajach. W Polsce badanie zostało przeprowadzone po raz czwarty, wzięło w nim udział 750 firm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 roku wspiera swoich klientów i kandydatów w Polsce. W Polsce ManpowerGroup posiada 47 agencji i jest obecny w 28 miastach w całym kraju. Organizacja oferuje unikalne usługi dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?. Usługi ManpowerGroup w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

ManpowerGroup dba o najwyższe standardy świadczonych usług. Firma jest członkiem-założycielem Polskiego Forum HR (wcześniej Zwi?zek Agencji Pracy Tymczasowej), którego priorytetem jest gwarancja jakości i etyki działania agencji zatrudnienia. ManpowerGroup współpracuje z organizacjami, które wpływaj? na rozwój biznesu: Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Amerykańsk? Izb? Handlow? i Francusk? Izb? Przemysłowo-Handlow?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin