Analizy i badania

Raport Ayming: 65 proc. firm w Polsce odprowadza podatek od nieruchomości w nieprawidłowej wysokości

<p style="text-align: justify;" align="justify">Podatek od nieruchomości jest istotnym kosztem przedsiębiorstw, ale jego prawidłowe rozliczenie wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. 65 proc. firm w Polsce odprowadza za niski lub za wysoki podatek od nieruchomości, gubiąc się w gąszczu przepisów prawno-podatkowych. Niemal co drugie przedsiębiorstwo ma nadpłaty, a wśród największych płatników podatku jest to aż 71 proc. Podatnicy mogą odzyskać nadpłacone kwoty nawet do 5 lat wstecz – wynika z raportu Ayming Polska „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”.</p>

>

Z analizy Ayming Polska wynika, że dwie na trzy firmy odprowadzaj? podatek od nieruchomości w nieodpowiedniej wysokości. Nieprawidłowości w jego rozliczaniu maj? swoj? przyczynę m.in. w kwestiach administracyjno-prawnych. W Polsce mamy 2478 gmin, które s? beneficjentami podatku i jednocześnie organami tworz?cymi „lokalne systemy podatkowe”. Każdy z tych systemów może różnić się od siebie wysokościami stawek, zwolnieniami podatkowymi, formularzami deklaracji czy interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Jest to szczególnie problematyczne dla przedsiębiorstw posiadaj?cych nieruchomości w kilku lokalizacjach, bowiem musz? liczyć się z odmiennym podejściem do rozliczania podatku w każdej gminie.    

G?szcz przepisów prawno-podatkowych  

Choć ustawa dotycz?ca podatku od nieruchomości jest krótka, to powszechnie uznaje się j? za bardzo skomplikowan?. Na podatek od nieruchomości często maj? wpływ zmiany w przepisach niepodatkowych, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się m.in. do takich ustaw, jak: Prawo budowlane, o podatkach dochodowych czy nawet (choć nie bezpośrednio) do ustawy o portach i przystaniach morskich. Podatek od nieruchomości przysparza problemów zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym, co często ma swoje odzwierciedlenie w rozbieżnościach interpretacyjnych.  

Odwoływanie się do ustaw specjalistycznych, niejednoznaczność przepisów oraz często brak spójności orzecznictwa s?dów administracyjnych powoduj?, że właściwe określenie wysokości należnego podatku od nieruchomości stało się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Bez rozległej znajomości prawa podatkowego i budowlanego oraz orzecznictwa s?dowego prawidłowe rozliczenie podatku bywa bardzo trudne. Dla przykładu, problematyczne s? różnorakie instalacje techniczne, które wychodz? poza obrys budynku. Czy w zwi?zku z tym należy je kwalifikować jako budowle? Przepisy w tym zakresie s? nieprecyzyjne a orzecznictwo jest niejednolite – wskazuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor linii biznesowej Finance & Innovation Performance w Ayming Polska.  

Najwięksi nadpłacaj? najwięcej  

44 proc. firm w Polsce, których obci?żenie z tytułu podatku od nieruchomości w skali roku wynosi powyżej 200 tys. zł, odprowadza daninę w zawyżonej wysokości. A im większy płatnik, tym większe prawdopodobieństwo, że podatek jest rozliczany w nieprawidłowy sposób. Jak wynika z raportu Ayming Polska, aż 71 proc. firm odprowadzaj?cych ponad 3 mln rocznego podatku ma nadpłaty. Weryfikacja rozliczenia pozwala odzyskać je nawet do 5 lat wstecz, a dodatkowo – zredukować obci?żenia podatkowe w przyszłości.  

Nadpłaty podatku bior? się z nieznajomości aktualnych przepisów prawa i nieśledzenia zmian w ustawodawstwie, zakwalifikowania składników maj?tku do nieodpowiedniej kategorii podatkowej lub bazowania na nieprawidłowych pomiarach budynków i budowli. Analiza Ayming pokazuje, że najwięcej nadpłat przedsiębiorstw (44 proc.) dotyczy budowli, co ma zwi?zek z mało przejrzyst? definicj? budowli, zawart? w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 25 proc. nadpłat to konsekwencja problemów z prawidłowym określeniem powierzchni użytkowej budynków, a 31 proc. wynika z niewłaściwego zakwalifikowania gruntów do odpowiedniego podatku. Prawidłowe naliczanie podatku od nieruchomości jest szczególnie ważne już na etapie planowania przyszłych inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorcy mog? oszacować przyszłe wydatki i unikn?ć nadpłat.  

Podatek a relacja z gmin?  

Wpływy z podatku od nieruchomości trafiaj? do gminy, która jest zarówno beneficjentem daniny, jak i organem podatkowym, który ustala jej wysokość. Z doświadczenia Ayming Polska wynika, że wielu przedsiębiorców wzbrania się przed złożeniem deklaracji koryguj?cej wysokość podatku, obawiaj?c się pogorszenia relacji z władzami gminnymi. Jednak złożenie deklaracji niejednokrotnie powoduje nawi?zanie takiej relacji, co ułatwia wzajemne kontakty w przyszłości. Organom podatkowym również zależy na prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości, ponieważ podlegaj? kontroli m.in. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poza tym firmy zwrot ewentualnych nadpłat mog? wykorzystać na rozwój swojej działalności, dzięki czemu zyska też gmina.  

Za brakiem chęci do odzyskania nadpłaconego podatku od nieruchomości kryje się obawa przed pogorszeniem relacji z władzami gminnymi. Warto pamiętać, że wiele gmin stosuje zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości, traktuj?c je jako element strategii rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w planowaniu swojej polityki dochodowej. Środki zaoszczędzone zarówno dzięki preferencjom podatkowym, jak i odzyskanym nadpłatom przedsiębiorstwo może przeznaczyć na nowe inwestycje w gminie czy tworzenie nowych miejsc pracy. Jest to sytuacja, w której długofalowo zyskuj? obie strony – zauważa Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Ayming Polska.  

Link do raportu Ayming Polska „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”: https://bit.ly/2B1EiEc  

***

Metodyka: analiza została przeprowadzona na próbie 1975 projektów weryfikuj?cych opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ponoszone przez przedsiębiorstwa zatrudniaj?ce powyżej 200 osób i płac?ce podatek od nieruchomości w wysokości powyżej 200 tys. zł rocznie.  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach na świecie. Od 2004 r. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników finansowych, oferuj?c kompleksowe doradztwo operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy oraz dotacji i ulgi B+R. Więcej: www.ayming.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com  

Marta Pikora
PR & Marketing Specialist
Tel.: +48 22  330 60 14
Kom.: + 48  662  298 426
E-mail: mpikora@ayming.com

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin