Aktualności firm stowarzyszonych

Raport Alcatela-Lucenta w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej

Alcatel-Lucent realizuje ambitne cele w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej wyznaczone na rok 2011 oraz rozszerza swoje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju w roku 2012. Firma przedstawia raport z postępów w realizacji swojej strategii odpowiedzialności korporacyjnej oraz celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, dbaniem o środowisko, równym traktowaniem pracowników i integracją cyfrową. Alcatel-Lucent dąży do zajęcia czołowej pozycji w branży w zakresie ekologicznych innowacji komunikacyjnych.

>

Warszawa, 25 czerwca 2012 r. — Alcatel-Lucent zrealizował lub przekroczył wszystkie swoje cele na rok 2011 dotycz?ce trzech priorytetów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej: zrównoważonego ekologicznie rozwoju, równego traktowania pracowników i integracji cyfrowej. Firma poinformowała o tym w swoim raporcie „Odpowiedzialność korporacyjna 2011” (PDF).

Odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważony rozwój to dla Alcatela-Lucenta sprawy najwyższej wagi, traktowane z tak? sam? dyscyplin?, jak główne dziedziny działalności. W 2011 r. firma opublikowała swoj? strategię i cele w tym zakresie zgodnie z wymaganiami rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) oraz inicjatywy ONZ Global Compact. Przyjęła również zalecenia dotycz?ce tworzenia raportów określone przez organizację GRI (Global Reporting Initiative).

Rok później, w raporcie „Odpowiedzialność korporacyjna 2011” i w swoim Raporcie Rocznym Alcatel-Lucent udowodnił, że wysoko podniósł poprzeczkę zarówno pod względem jakości samych raportów, jak też swoich osi?gnięć w obszarze zrównoważonego ekologicznie rozwoju, równego traktowania pracowników i integracji cyfrowej.

„W roku 2011 przedstawiliśmy ambitne cele w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Zrealizowaliśmy je, aby teraz korzystać z osi?gnięć” — powiedział dyrektor generalny Alcatela-Lucenta, Ben Verwaayen, który przewodniczy również Radzie ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej — najwyższemu organowi firmy na tym obszarze.

„W 2012 roku odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważony rozwój stan? się części? DNA naszego przedsiębiorstwa” — dodał Verwaayen. „Nasi klienci potrzebuj? bardziej ekologicznych technologii do swoich sieci, a świat czeka na innowacyjne „zielone” rozwi?zania. Jako firma globalna powinniśmy również zwiększyć różnorodność w składzie naszego kierownictwa i zespołu pracowników, a w szczególności d?żyć do tego, aby na stanowiskach dyrektorskich było więcej kobiet. Ponadto, ze względu na sam charakter naszej działalności, jesteśmy zobowi?zani do starań, aby technologie komunikacyjne były łatwiej dostępne, tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska, a jak najwięcej obywateli całego świata miało dostęp do gospodarki cyfrowej. To nie s? tylko ładnie brzmi?ce hasła. To konieczność”.

Raport po raz pierwszy zawiera materiały w technologii tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) — ponad 25 filmów, które można ogl?dać na niektórych smartfonach i tabletach. Przygotowywana jest również, zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium i Web Accessibility Initiative, wersja dla osób niedowidz?cych i niedosłysz?cych. W 2012 r. Alcatel-Lucent zapewnia też po raz pierwszy zintegrowany dostęp do kilku ważnych raportów i informacji ogólnych o swojej strategii, działalności biznesowej i wynikach finansowych w nowym portalu raportów przedsiębiorstwa pod adresem: corporatereporting.alcatel-lucent.com.

Najważniejsze osi?gnięcia Alcatela-Lucenta przytoczone w raporcie „Odpowiedzialność korporacyjna 2011”

Przykłady osi?gnięć Alcatela-Lucenta przedstawionych w raporcie „Odpowiedzialność korporacyjna 2011”:

• Alcatel-Lucent konsekwentnie realizuje cel, jakim jest zwiększenie sprawności energetycznej swoich najważniejszych produktów co najmniej o 25% do końca 2012 r. w porównaniu z rokiem 2010. Dotyczy to m.in. wyróżnianej linii produktów lightRadio™ oraz innej przełomowej serii wprowadzonej na rynek w 2011 r. — procesorów sieciowych FP3 400 G.

• Od 2008 r. Alcatel-Lucent zmniejszył swoj? emisję CO2 o ponad 22% i znajduje się niemal w połowie drogi do osi?gnięcia ostatecznego celu, jakim jest redukcja tego wskaźnika o połowę do 2020 r. Jednym z głównych projektów firmy zakończonych w ubiegłym roku była instalacja zespołu paneli słonecznych na powierzchni 2,4 hektara w głównej siedzibie Bell Labs i regionu obu Ameryk w Murray Hill (New Jersey). W 27 spośród największych obiektów Alcatela-Lucenta na całym świecie realizowanych jest obecnie ponad 115 projektów optymalizacji zużycia energii.

• 11 laboratorium Bell Labs zwiększyło aż pięciokrotnie (z dwóch w 2010 r. do jedenastu w 2011 r.) liczbę projektów badawczych dotycz?cych ekologii, realizowanych wspólnie z uniwersytetami. Cel, jakim było potrojenie tej liczby do 2014 r., został więc znacznie przekroczony. Na 2012 r. zaproponowano pięć dodatkowych projektów. Dziś uczestniczy w nich ponad 75 naukowców z Bell Labs.

• Trzykrotnie wzrosła liczba pracowników Alcatela-Lucenta posiadaj?cych certyfikaty profesjonalne. Pracownicy przeznaczyli ł?cznie 1,3 miliona godzin na szkolenia.

• Na rok przed planowanym terminem firma wprowadziła politykę telepracy w 20 krajach, w których prowadzi działalność na szersz? skalę. Średnio ponad 40% pracowników pracuje zdalnie przez jeden dzień w tygodniu.

• Fundacja Alcatela-Lucenta rozpoczęła realizację programu ConnectEd, który w ci?gu pierwszego roku zapewnił ponad 5330 młodym ludziom szkolenia w zakresie technologii cyfrowych.

W 2012 r. Alcatel-Lucent będzie nadal koncentrować się na trzech głównych celach — ochronie środowiska, równym traktowaniu pracowników i integracji cyfrowej, oraz d?żyć do osi?gnięcia pozycji absolutnego lidera branży w dziedzinie „zielonych” innowacji. Podejmie więcej działań w celu wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć w całym przedsiębiorstwie i dołoży starań, aby korzyści z technologii komunikacyjnych były łatwiej dostępne dla ludzi na całym świecie, a równocześnie — bardziej przyjazne dla środowiska. Aby z powodzeniem kontynuować dotychczasowe sukcesy w tych dziedzinach, firma wyznaczyła sobie dodatkowe cele. Chce, aby odpowiedzialność korporacyjna stała się części? „korporacyjnego DNA”.

Alcatel-Lucent osi?gn?ł poziom aplikacji GRI A+ sprawdzony przez GRI i poziom zaawansowany w programie ONZ Global Compact. Wdrożył też wymagania francuskiej ustawy Grenelle II rok przed dat? jej wprowadzenia. W 2011 r. firma zdobyła tytuł lidera sektora w rankingu Dow Jones Sustainability Index za 2011 r. dla sektora technologii komunikacyjnych i została umieszczona w grupie „A” w rankingu Carbon Disclosure Project Carbon Performance Leadership.

Potwierdzaj?c swoj? dbałość o ekologię, Alcatel-Lucent udostępnił swój raport „Odpowiedzialność korporacyjna” tylko w formie elektronicznej. Można go znaleźć pod adresem www.alcatel-lucent.com/sustainability.

INFORMACJE O FIRMIE ALCATEL-LUCENT

Alcatel-Lucent to wieloletni, zaufany partner operatorów, przedsiębiorstw i instytucji rz?dowych z krajów całego świata, lider innowacji w zakresie technologii sieciowych i komunikacyjnych. Do Alcatela-Lucenta należ? laboratoria Bell Labs — jeden z czołowych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie — które opracowuj? przełomowe technologie, od lat zmieniaj?ce oblicze sieci i komunikacji. Bezprzewodowa technologia Alcatela-Lucenta lightRadio™ umożliwiła firmie znalezienie się w 2012r. na liście najbardziej innowacyjnych firm świata z sektora technologicznego, opublikowanej przez Technology Review, wydawnictwo należ?ce do Massachusetts Institute of Technology. Poprzez swoje innowacje Alcatel-Lucent nieustannie d?ży do zapewnienia zrównoważonej, ekonomicznej i bardziej dostępnej komunikacji, co wpisuje się również w misję firmy — „Wykorzystać potencjał poł?czonego świata”.

Alcatel-Lucent ma oddziały w ponad 130 krajach i zatrudnia najbardziej doświadczonych w branży specjalistów ds. usług globalnych, co czyni go lokalnym partnerem o globalnym zasięgu.

W 2011 r. Alcatel-Lucent osi?gn?ł przychody ze sprzedaży w wysokości 15,3 mld EUR. Firma została założona we Francji, a jej siedziba znajduje się w Paryżu.

Więcej informacji o firmie Alcatel-Lucent można znaleźć w jej serwisie internetowym (http://www.alcatel-lucent.com), na jej blogu (http://www.alcatel-lucent.com/blog) oraz na Twitterze (http://twitter.com/Alcatel_Lucent).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19