Analizy i badania

Rada wznowiła cykl obniżek stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 8.10.2014 stopy procentowe o 50 pb (stopa referencyjna wynosi 2,00%). Tym samym zrealizował się rozważany przez nas scenariusz alternatywny przewidujący głębszą niż o 25 pb obniżkę stóp</p>

>

Równocześnie Rada obniżyła stopę lombardow? o 100 pb (do 3,00%) i utrzymała stopę depozytow? na niezmienionym poziomie (1,00%). Oznacza to silne obniżenie (o 400 pb) maksymalnego pułapu oprocentowania kredytów dla gospodarstw domowych (ustalonego zgodnie z tzw. ustaw? antylichwiarsk? na poziomie czterokrotności stopy lombardowej), co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia popytu na kredyty konsumpcyjne. Zgodnie z treści? komunikatu po posiedzeniu głównym uzasadnieniem dla relatywnie silnego złagodzenia polityki monetarnej były "napływaj?ce dane (które) wskazuj? na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie”. W komunikacie znalazło się również sformułowanie sygnalizuj?ce wysokie prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki monetarnej: "Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływaj?ce informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, potwierdz? istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie”.

W krótkim okresie RPP nie oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego

Na konferencji prezes NBP M. Belka poinformował, że dzisiejsza decyzja nie została podjęta jednomyślnie. Podkreślił on, że intencj? Rady było skoncentrowanie korekty stóp w czasie, a ewentualne dalsze złagodzenie polityki pieniężnej powinno nast?pić "stosunkowo szybko”. Jego zdaniem do silniejszej obniżki stóp skłoniła Radę przede wszystkim ocena perspektyw wzrostu gospodarczego, zgodnie z któr? większość członków Rady uznaje jego przyspieszenie w najbliższych kwartałach za mało prawdopodobne. M. Belka dodał również, że inflacja w Polsce będzie utrzymywać się na bardzo niskim poziomie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, przy czym Rada uznaje notowan? od lipca deflację za zjawisko przejściowe.

Czy listopadowa projekcja przekona RPP do kolejnej obniżki ?

Bior?c pod uwagę treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz cytowane wyżej wypowiedzi M. Belki podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w IV kw. Rada zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych ł?cznie o 75 pb. Uważamy, że kolejna redukcja stóp (o 25 pb) nast?pi w listopadzie, a wniosek o obniżkę w tej skali popr? M. Belka, E. Chojna-Duch, A. Zielińska-Głębocka, J. Osiatyński i A. Bratkowski. Wsparciem dla naszej prognozy jest silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w III kw. oraz odnotowana w tym okresie deflacja, która najprawdopodobniej utrzyma się w IV kw. W efekcie, zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflacja w II półroczu br. ukształtuj? się na poziomie istotnie niższym niż przewidywała lipcowa projekcja inflacji. W III kw. odnotowano również wyraźne pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w szczególności silny spadek aktywności w niemieckim przetwórstwie. Ponadto, od połowy czerwca (a więc od momentu zamknięcia założeń do lipcowej projekcji NBP) cena ropy Brent obniżyła się o ok. 22%. W konsekwencji, średnioterminowa ścieżka inflacji w projekcji listopadowej ukształtuje się najprawdopodobniej na poziomie istotnie niższym niż przewidywała lipcowa projekcja NBP. Oczekiwany wpływ wymienionych wyżej czynników na listopadow? projekcję NBP przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

W 2015 r. nie można wykluczyć dalszych obniżek stóp

Podtrzymujemy scenariusz, zgodnie z którym po obniżeniu stóp procentowych o 75 pb w IV kw. Rada nie zmieni ich poziomu w całym 2015 r. Rozkład czynników ryzyka dla prognozowanej przez nas ścieżki stóp jest jednak asymetryczny w dół, co jest zwi?zane głównie z pogarszaj?cymi się perspektywami wzrostu gospodarczego w strefie euro i utrzymuj?cym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim. W naszej ocenie w ostatnich tygodniach prawdopodobieństwo powrotu recesji w strefie euro istotnie wzrosło. Zarówno treść komunikatu po posiedzeniu Rady, jak i dzisiejsze wypowiedzi M. Belki wskazuj? jednak, że RPP nie odnotowuje na razie istotnego wzrostu ryzyka recesji u głównych partnerów handlowych Polski. Mimo tego uważamy, ze istnieje ok. 30-procentowe prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w I kw. 2015 r., skutkuj?cego obniżk? stopy referencyjnej do poziomu 1,25-1,50%.

Naszym zdaniem dzisiejsza decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb jest lekko negatywna dla kursu złotego i pozytywna dla polskiego rynku długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP