Analizy i badania

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Deficyt budżetu centralnego przewidziany w projekcie nie przekroczy 41,5 mld zł (2,1% PKB), na który składają się wydatki równe 397,2 mld zł przy planowanych dochodach w wysokości 355,7 mld zł.</p>

>

W projekcie po stronie wydatków uwzględnione zostały m.in. finansowanie programów Rodzina 500+ oraz Mieszkanie+, obniżenie wieku emerytalnego, wzrost nakładów na potrzeby obronne Polski, a także dalsze finansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. W projekcie budżetu założono realne tempo wzrostu PKB równe 3,8% i średnioroczn? inflację na poziomie 2,3% w 2018 r. Oczekujemy, że w 2017 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 1,4% PKB. W 2018 r. rz?d oczekuje deficytu sektora na poziomie 2,7% PKB, co jest zgodne z nasz? prognoz? (2,5% – 2,7%). Realizacja deficytu w 2017 i 2018 na poziomie zbliżonym do naszych prognoz będzie oznaczać silne rozluźnienie polityki fiskalnej w warunkach bardzo dobrej koniunktury. Osi?gnięcie znacz?co niższego deficytu w 2017 r. od założonego w Wieloletnim Planie Finansowym (2,9% PKB) będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia premii za ryzyko, umocnienia złotego i ograniczenia spreadów pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy spadku kursu EURPLN do 4,16 na koniec br

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP