Przyszłość telekomunikacji zaczyna się dziś

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #222222;"><strong>Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie radiokomunikacji, plany dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla systemu GSM-R w Polsce, możliwości oprogramowania i aplikacji do planowania radiowego – to tylko część tematów poruszanych podczas Dnia Otwartego ATDI, dorocznego wydarzenia dedykowanego wszystkim pasjonatom telekomunikacji. Firma zapowiedziała także kontynuowanie światowej debaty na temat wpływu fal radiowych na człowieka.</strong></span></span></p>

>

Od kilku lat Tłuste Czwartki pasjonatom telekomunikacji nie kojarz? się wył?cznie z  p?czkami. Najsłodszy dzień w roku, który tym razem przypadł 8 lutego, to doskonała okazja na przedstawienie najważniejszych informacji dotycz?cych m. in. planowania radiowego. Tegoroczne spotkanie w siedzibie ATDI Polska skupiło się wokół tematu GSM-R, dedykowanego dla kolei systemu ł?czności cyfrowej, bazuj?cego na standardzie telefonii komórkowej GSM. System ten zapewnia m. in. ł?czność głosow? między pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz jest jednym z dwóch kluczowych elementów ERTMS (Europejski System Zarz?dzania Ruchem Kolejowym). Infrastruktura telekomunikacyjna budowana w ramach GSM-R wzbogaci zasób infrastruktury kraju, a w przyszłości może posłużyć do budowy sieci 5G, najnowszego standardu, który do 2025 roku ma działać na obszarach miejskich oraz wzdłuż wszystkich głównych szlaków komunikacyjnych oferuj?c użytkownikom szybki dostęp do Internetu i minimalizuj?c opóźnienia transmisji danych.  

Ekspertka ATDI, Bożena Sienkiewicz przybliżyła uczestnikom spotkania plany w zakresie realizacji i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, w tym budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK.  Warto podkreślić, że do końca 2017 roku sieć GSM-R objęła już swoim zasięgiem ponad 1500 km sieci kolejowej zarz?dzanej przez PKP PLK. Udział w przygotowaniu odcinka E20 (Kunowice-Terespol) miało właśnie ATDI, gdzie firma wykonała projekty szlakowych linii optotelekomunikacyjnych, urz?dzeń teletransmisyjnych oraz urz?dzeń warstwy dostępowej. ATDI wykonywała też wstępne planowanie radiowe systemu GSM-R, a rezultaty tego planowania stanowiły element dokumentacji przetargowej na projekt i budowę systemu GSM-R realizowany przez PKP PLK.  

Laurent Novel oraz Rafał Michniewicz, eksperci ATDI, wykorzystali przykład GSM-R do objaśnienia najnowszych funkcji ICS telecom EV służ?cych do planowania radiowego dla dużych przestrzeni, dzięki czemu goście Dnia Otwartego mieli szansę poznać możliwości, które oferuje oprogramowanie tworzone przez ATDI oraz zobaczyć w jaki sposób i z jak? dokładności? przebiegaj? procesy obliczeniowe.

Niemniej temat GSM-R nie był jedynym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania. Firma zdecydowała się kontynuować rozpoczęt? w maju 2017 r. debatę na temat wpływu fal radiowych na człowieka. Prezes ATDI Polska, Agnieszka Slosarska zapowiedziała pierwsz? na świecie multidyscyplinarn? konferencję poświęcon? oddziaływaniu fal radiowych na organizmy żywe, któr? już jesieni? br. ATDI zorganizuje we współpracy z UNESCO. Agnieszka Slosarska podkreśla, że wydarzenie to poł?czy trzy perspektywy naukowe: medycynę, nauki ścisłe takie jak fizyka czy matematyka oraz humanistykę.

– „W komitecie naukowym zasi?d? m. in. przedstawiciele ITU, WHO, ICNIRP oraz naukowcy z największych centrów badawczych na świecie. Zagadnienie oddziaływania fal radiowych wci?ż wywołuje wiele kontrowersji, głównie ze względu na brak dostępu do rzetelnych, kompleksowych badań na ten temat. W zwi?zku z prężnie następuj?cym rozwojem nowych technologii, w tym telekomunikacji, oddziaływanie fal nie jest zagadnieniem zarezerwowanym tylko dla w?skiej grupy naukowców, ale dotyczy każdego z nas. Do tej pory nie odbyła się żadna debata zderzaj?ca różne perspektywy badawcze. Wspólnie z UNESCO postanowiliśmy zatem zapocz?tkować dyskusję, która spróbuje dostarczyć nam odpowiedzi na nurtuj?ce nas pytania, zdefiniuje szanse i zagrożenia.” – podkreśliła.

***

ATDI, francuski lider rynku telekomunikacyjnego  od trzech dekad pracuje nad rozwojem i wdrażaniem zautomatyzowanych systemów zarz?dzania widmem. Eksperci i inżynierowie firmy tworz? profesjonale oprogramowania cywilne i  wojskowe, a z rozwi?zań, które proponuj?, korzysta obecnie ponad 2000 klientów na całym świecie – w tym: telewizja, wojsko, administracje państwowe czy służby specjalne.  

www.atdi.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!