Analizy i badania

Przetwórstwo przemysłowe na urlopie

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 52,9 pkt. w lipcu w wobec 54,2 pkt. w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (54,0 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,2 pkt.). Zgodnie naszymi oczekiwaniami jedną z głównych przyczyn odnotowanego w lipcu pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie było spowolnienie wzrostu zatrudnienia. Znalazło to odzwierciedlenie w obniżeniu składowej dotyczącej zatrudnienia o 1,8 pkt., co spowodowało spadek zagregowanego indeksu o 0,4 pkt. Składowa dla zatrudnienia pozostała jednak wyraźnie powyżej 50 pkt., sygnalizując kontynuację wzrostu zatrudnienia mimo silnej bariery w postaci braku wykwalifikowanych pracowników.</p>

>

Drug? ważn? przyczyn? spadku indeksu PMI w lipcu było obniżenie tempa wzrostu bież?cej produkcji (52,4 pkt. w lipcu wobec 54,1 pkt. w czerwcu). Podobnie jak w przypadku zatrudnienia, spowodowało to spadek zagregowanego indeksu PMI o 0,4 pkt. Wyraźne spowolnienie wzrostu produkcji było najprawdopodobniej zwi?zane z przerwami urlopowymi w fabrykach Volkswagena w Poznaniu, Opla w Gliwicach i Fiata w Tychach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji w branży motoryzacyjnej w lipcu. W sierpniu działalność zakładów zostanie wznowiona, co będzie sprzyjać zwiększeniu aktywności w przetwórstwie (udział produkcji w dziale "produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” w produkcji sprzedanej w całym przetwórstwie wynosi 13%).

Naszym zdaniem istnieje kilka powodów dla których krótkookresowe perspektywy aktywności w przetwórstwie rysuj? się nadal optymistycznie. Po pierwsze, lipcowe subindeksy PMI wskazuj? na utrzymuj?cy się wzrost zaległości produkcyjnych i czasu oczekiwania na dostawę. Oznacza to, że w warunkach spodziewanego przez nas spowolnienia w światowym handlu wzrost aktywności w polskim przetwórstwo przemysłowym pozostanie przez pewien czas umiarkowanie szybki dzięki realizacji wcześniejszych zamówień. Po drugie, w lipcu nowe zamówienia ogółem nadal rosły, a tempo ich wzrostu wyraźnie przewyższało tempo wzrostu zamówień w eksporcie. Potwierdza to, że nowe zamówienia krajowe, wspierane przez boom w budownictwie mieszkaniowym (inwestycje gospodarstw domowych) i infrastrukturalnym (inwestycje publiczne), będ? w najbliższych   kwartałach czynnikiem dynamizuj?cym aktywność w przetwórstwie mimo wolniejszego wzrostu zamówień z zagranicy. Po trzecie, w naszej ocenie silnym sygnałem wskazuj?cym na korzystne oceny przedsiębiorców dotycz?ce perspektyw popytu jest utrzymuj?cy się umiarkowanie szybki wzrost zatrudnienia w przetwórstwie. Po czwarte, opublikowane dziś finalne lipcowe dane PMI dotycz?ce niemieckiego przetwórstwa przemysłowego wskazuj? na przyspieszenie wzrostu zamówień eksportowych i zamówień ogółem, a także szybsze tempo wzrostu bież?cej produkcji. Wzrost nowych zamówień i bież?cej produkcji przyspieszył również w strefie euro. Wskazuje to na dobre perspektywy popytu w działach przetwórstwa charakteryzuj?cych się dużym udziałem sprzedaży na eksport w całkowitych przychodach ze sprzedaży.

Wartość wskaźnika PMI w lipcu ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,8 pkt.). Bior?c pod uwagę powyższe argumenty oczekujemy poprawy koniunktury w przetwórstwie w sierpniu, co będzie spójne z nasz? prognoz? wzrostu gospodarczego w III kw. (4,8% r/r wobec 5,2% w II kw.) i 5,0% w całym 2018 r. (por. MAKROmapa z 30.07.2018).

W naszej ocenie lipcowe wyniki badań koniunktury s? lekko negatywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP