Analizy i badania

Przemysł odporny na spowolnienie w Niemczech

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 7,4% r/r wobec 2,8% we wrześniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,7%) i naszej prognozy (6,6%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,2% m/m. </p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy wrześniem a październikiem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w październiku br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w październiku był natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku w kategorii "górnictwo i wydobywanie”.

Eksporterzy trzymaj? się mocno mimo pogorszenia koniunktury w strefie euro

Struktura październikowej produkcji wskazuje na wysokie tempo wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("urz?dzenia elektryczne” (19,5% r/r w październiku wobec 7,2% we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy” (18,1% wobec 4,2%), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (9,1% wobec 2,2%) oraz "maszyny i urz?dzenia” (8,1% wobec 7,9%)). Silny wzrost produkcji w działach eksportowych w październiku jest dobr? informacj? w kontekście obserwowanego od pocz?tku br. pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro zwi?zanego ze spowolnieniem w światowym handlu oraz dekoniunktur? w branży motoryzacyjnej (por. MAKROmapa z 29.10.2018 i   MAKROmapa z 19.11.2018). W naszej ocenie jest to zwi?zane z realizacj? przez polskie firmy nagromadzonych w ostatnich kwartałach zaległości produkcyjnych. W warunkach coraz wolniejszego wzrostu nowych zamówień zagranicznych sygnalizowanych przez październikowe wyniki badań koniunktury (PMI) bufor ten będzie się stopniowo wyczerpywał, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesi?cach (por. MAKROpuls z 02.11.2018).

Boom w budownictwie wspiera produkcję przemysłow?

W październiku mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji w działach powi?zanych z branż? budowlan?: "wyroby z metali” (13,0% r/r w październiku wobec 8,1% we wrześniu) oraz "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (11,1% wobec 6,5%). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle wspierana jest przez trwaj?cy w Polsce boom budowlany, w ostatnich miesi?cach szczególnie zwi?zany z silnym wzrostem inwestycji realizowanych przez sektor publiczny, w tym jednostki samorz?du terytorialnego.

Utrzymuje się wysoka aktywność w budownictwie mieszkaniowym

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w październiku do 22,4% r/r wobec 16,4% we wrześniu. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w znacznym stopniu wynikał z oddziaływania korzystnych efektów kalendarzowych. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 0,5% m/m, co jest jej pierwszym miesięcznym spadkiem od lipca br. Struktura danych o produkcji budowlano-montażowej nadal sygnalizuje szybki wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę, wspierany przez silny wzrost inwestycji realizowanych przez sektor publiczny (w październiku wzrost produkcji w dziale "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” wyniósł 25,2% r/r wobec 23,1% we wrześniu). Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nast?pił w I kw. br. Jednocześnie w październiku doszło do wyraźnego wzrostu dynamiki produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (26,0% r/r wobec 18,6%), co w poł?czeniu z dynamik? rozpoczętych budów mieszkań (23,3% r/r w październiku wobec 14,6% we wrześniu) sygnalizuje utrzymuj?c? się wysok? aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Wzrost PKB spowolni w IV kw.

Opublikowane dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie zmieniaj? naszej oceny, zgodnie z któr? IV kw. br. dojdzie do spowolnienia wzrostu PKB, do czego dodatkowo przyczyni się negatywny efekt dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada). Jednocześnie dane s? neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP