Analizy i badania

Przedsiębiorcy są coraz lepiej przygotowani do kontroli podatkowych

<p><span><span>Przedsiębiorcy coraz częściej przygotowują się do kontroli skarbowych i podatkowych, korzystając z możliwości prawnych i organizacyjnych. Jednak aż 75% podatnik&oacute;w nie posiada w strukturach swoich firm wewnętrznych specjalist&oacute;w podatkowych. Zaczyna zmieniać się także podejście kontrolujących do podatnik&oacute;w, 65% z nich oceniło je jako dobre &ndash; wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.</span></span></p>

>

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywi?zuj? się z obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa podatkowego. Natomiast zakres kontroli skarbowej jest znacznie szerszy ponieważ kontrola skarbowa jest wykonywana w celu ochrony interesów i praw maj?tkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania nie tylko zobowi?zań podatkowych, lecz i innych należności stanowi?cych dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Światowy kryzys ekonomiczny obserwowany od końca 2008 r. miał wpływ na intensyfikację działań aparatu skarbowego. W 2009 roku wzrosła także jego skuteczność w zakresie kontroli. Ujawniono ł?cznie nieprawidłowości w kwocie ok. 2,43 miliarda złotych (w 2008 r. kwota ta wyniosła ok. 1,7 miliarda złotych).

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradcz? Deloitte wynika, że w swoich działaniach organy podatkowe nie kieruj? się kryterium częstotliwości kontroli przeprowadzanych u danego podatnika, a raczej specyfik? jego działalności i raportowanych transakcji. „Przykładowo, kontrole w zakresie rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości s? dokonywane zdecydowanie rzadziej niż kontrole dotycz?ce innych podatków – przyczyn? jest odrębność organów podatkowych. Tylko 8% ankietowanych przez nas przedsiębiorców wskazało, że w ci?gu 5 lat byli kontrolowani w zakresie podatku od nieruchomości. Naszym zdaniem, w najbliższym okresie należy spodziewać się intensyfikacji działań kontrolnych w tym zakresie”- mówi Tomasz Konik, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia swoje przygotowanie do kontroli podatkowej. Co pi?ty respondent nie potrafił jednak określić stanu przygotowania do kontroli lub ocenia go jako zły. Dla tych podmiotów rozs?dnym wydaje się podjęcie działań przedkontrolnych, maj?cych na celu zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

65% badanych przedsiębiorców ocenia kontakt z kontroluj?cymi jako dobry. Niezależnie od tego kontrolowani wskazuj? na dwa podstawowe problemy: kontroluj?cy nie ujawniaj? bezpośrednio swoich w?tpliwości oraz wykazuj? słab? znajomość specyfiki branży, w której działa kontrolowany podmiot.

„Można zauważyć pozytywn? zmianę podejścia kontrolowanych do angażowania zewnętrznych doradców w trakcie przeprowadzanej kontroli podatkowej i skarbowej. Co czwarty kontrolowany korzysta z konsultacji ze specjalistami już na etapie samej kontroli, natomiast kolejne 10% na etapie wydania protokołu z przeprowadzonej kontroli. W latach ubiegłych standardem było angażowanie doradców dopiero na etapie sporu przed s?dem administracyjnym”- podkreśla Tomasz Pałka, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Jak wynika z badania, jedynie co czwarty ankietowany posiada wewnętrznych specjalistów w dziedzinie podatkowej. „Z naszego doświadczenia i przeprowadzanych rozmów wynika, że w wielu przypadkach wszelkie obowi?zki z zakresu rozliczeń podatkowych leż? w kompetencjach osób na stanowisku głównego księgowego. Powoduje to kumulację zadań i ograniczenie możliwości pozyskiwania i śledzenia zmian w skomplikowanym środowisku jakim jest prawo podatkowe oraz jego praktyka”- dodaje Tomasz Konik.

Pomimo powszechnej dostępności różnych źródeł wiedzy w zakresie podatków, aż 56% przedsiębiorców korzysta z usług kancelarii doradztwa podatkowego. Źródłem najpopularniejszym pozostaje Krajowa Informacja Podatkowa. 61% badanych korzysta z informacji umieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów a 55% z innych źródeł internetowych. Natomiast preferowan? form? współpracy z doradc? podatkowym s? porady w formie mailowej, ze względu na szybkość przepływu informacji.

Wzrasta również świadome implementowanie narzędzi dedykowanych do ochrony podatników –indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz prawo do prowadzenia i rozstrzygnięcia sporów przed s?dami administracyjnymi.

Przedsiębiorcy s? zainteresowani stosowaniem optymalizacji podatkowych, niemniej jednak lata doświadczeń powoduj?, że podstawowym kryterium decyduj?cym o ich implementacji jest określony poziom bezpieczeństwa – wynikaj?cy z indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Drugim kryterium jest materialna wartość oszczędności.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin