Analizy i badania

Przedsiębiorcy + badania i rozwój = siła polskiej innowacji

<p style="text-align: justify;"><strong>Szefowie polskich firm widzą </strong><strong>w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR. Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.</strong></p>

>

Takie wnioski wypływaj? z V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowanego przez Crido Taxand, Polsk? Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers.

Rozwijaj? i chroni? własne innowacje

Coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalności B+R+I. Jeszcze w 2012 roku średni udział w wydatkach firm na działalność B+R wynosił 37%, podczas gdy w 2014 roku stanowił już 47%. Duży wpływ na zwiększenie skali działalności innowacyjnej przedsiębiorstw miał realizowany w poprzedniej perspektywie UE na lata 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w szczególności działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. W trakcie programu podpisano umowy grantowe ze 147 firmami, a projekty bezpośrednio zwi?zane z segmentem B+R+I stanowiły aż 96% wszystkich aplikacji.

Rośnie, choć powoli, wskaźnik nakładów na działalność badawczo-rozwojow?. Napędzaj? go doskonałe zasoby ludzkie w Polsce. Wzrasta też udział przedsiębiorców w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Trendy te maj? odzwierciedlenie w portfelu projektów opartych na wiedzy, obsługiwanych przez PAIiIZ - komentuje Prezes PAIiIZ, Sławomir Majman.  

Zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które tworz? własne zespoły specjalizuj?ce się w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Firmy dostrzegaj?, że inwestycje w ten obszar przynieść mog? duże korzyści. Z badania techBrainers wynika, że 90% przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych uważa, że opracowywanie innowacji pozwoli wygenerować nowe przychody. Kolejn? korzyści?, na któr? licz? przedsiębiorcy jest szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej, pozwalaj?cej im z sukcesem wejść na nowe rynki za granic?. Dowodem na rosn?ce znaczenie prowadzenia własnej działalności B+R+I i konkurowanie dzięki niej z rynkowymi rywalami, jest chęć ochrony opracowywanych innowacji. W Polsce od kilku lat dynamicznie rośnie liczba zgłoszeń patentowych. Europejski Urz?d Patentowy (EPO) odnotował aż czterokrotny wzrost wniosków z Polski w ci?gu ostatniej dekady. W 2014 roku liczba ta wyniosła 475 aplikacji. Warto podkreślić, że obecnie zgłoszenia firm działaj?cych w Polsce stanowi? aż 45% wszystkich wniosków złożonych w EUP przez kraje Europy Środkowo - Wschodniej.

- Dostęp do nowych technologii oraz innowacji produktowych i procesowych jest obecnie dla firm potrzeb? tak podstawow? jak internet czy kontakt telefoniczny. Inwestorzy i przedsiębiorcy poszukuj? nie tylko pojedynczych rozwi?zań i narzędzi, ale całego ekosystemu, w którym każda komórka działaj?ca w firmie może profesjonalizować się w selekcjonowaniu, finansowaniu i tworzeniu nowych rozwi?zań na zawsze zmieniaj?cych branże, w której funkcjonuj? – komentuje Magdalena Jackowska-Rejman, techBrainers.

Trend w inwestowanie w innowacje widać też w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Firmy interesuj? się również uzyskaniem publicznego wsparcia na ten cel. W ci?gu niespełna dekady w SSE ulokowano projekty z kategorii B+R o ł?cznej wartości aż 167 mln zł. W ramach wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki programu wspierania inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w latach 2011-2015, 19 projektom inwestycyjnym zaoferowano pomoc w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki funduszom uzyskały one wsparcie na ł?cznym poziomie 34,4 mln zł. Najbardziej atrakcyjn? lokalizacj? dla innowacyjnych inwestorów, którzy skorzystali z pomocy rz?dowej, stał się Wrocław. W stolicy Dolnego Śl?ska ulokowanych zostało 6 spośród   wspomnianych 19 projektów ubiegaj?cych się o wsparcie Ministerstwa Gospodarki. Inwestorzy lokuj?cy działalność B+R+I w Polsce często wybierali też Kraków, Łódź oraz Warszawę.

Źródła wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to podstawowe źródło finansowania działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej przedsiębiorstw. W ramach tego programu przewidziano tzw. sektorowe programy finansuj?ce prace badawcze i rozwojowe skierowane m.in. do branży medycznej (Innomed) b?dź lotniczej (Innolot) oraz wsparcie dedykowane takim sektorom jak: chemiczny, stalowy, motoryzacyjny, produkcji gier wideo czy taboru szynowego. W 2016 roku rozpoczn? się nabory wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Przedsiębiorcy planuj?cy prace badawczo-rozwojowe mog? uzyskać dofinansowanie na badania, wdrożenie wyników prac B+R lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego (tzw. CBR) w ramach funduszy Unii Europejskiej czy innych form wsparcia takich jak: ulga technologiczna. Czeka na nich również pomoc w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Wśród kluczowych czynników, które będ? ocenianie przy projekcie s?: czy dany projekt wpisuje się w Krajow? Inteligentn? Specjalizację, czy własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu oraz czy dany projekt jest nowości?.

Obok wyżej wymienionych form wsparcia przedsiębiorcy będ? mogli skorzystać również z programu wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, w ramach prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych czy też ulgi technologicznej, której nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Polska ma przed sob? olbrzymi? szansę na wsparcie całego sektora B+R ze środków publicznych, a przede wszystkim z dotacji europejskich. Wci?ż jednak pozostaje sztuk? skuteczne przejście z sektora badań i nauki do biznesu, fundusze europejskie recepty na to nie maj?, jednak mog? ten proces współfinansować.   A skoro s? dostępne środki publiczne na sfinansowanie tego procesu, to pozostaje tylko spróbować i podj?ć to ryzyko – mówi Michał Gwizda, Partner w Crido Taxand.

Tabela 1: Źródła wsparcia działalności B+R+I w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Źródło: Raport „Rynek B+R+I w Polsce” – V edycja

Przyszłość innowacji w Polsce

Jaka jest przyszłość innowacji w Polsce? Bior?c pod uwagę now? perspektywę finansow? UE na lata 2014-2020, eksperci przewiduj? wzrost i rozwój tej działalności. W 2014 roku wskaźnik nakładów na działalność badawczo-rozwojow? wzrósł o 7 pp. w porównaniu do roku 2013 i wyniósł 0,94%. W 2020 roku wskaźnik ten powinien osi?gn?ć 1,7%.

W najbliższych latach spodziewany jest też wzrost znaczenia ochrony własności intelektualnej, szczególnie w trybach EPO i PCT pozwalaj?cych na uzyskanie ochrony patentowej również poza granicami kraju. Istotnym elementem nowej perspektywy finansowej jest filozofia „open innovation”, zakładaj?ca budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę i zasoby, których z różnych względów nie można b?dź nie opłaca się rozwijać wewn?trz firmy.

Prezentacja raportu „Rynek B+R+I w Polsce” odbyła się w ramach Open Innovation Masterclass. Pełna wersja raportu jest do pobrania na stronie: www.taxand.pl oraz www.paiz.gov.pl .

***

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. 150-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych i jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji na: dotacjenainnowacje.taxand.pl   i taxand.pl.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obsługuje inwestorów już od ponad 20 lat. Misj? PAIiIZ jest zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności w Polsce. Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomoc przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych, pomoc przy wyszukiwaniu partnerów biznesowych
i atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji oraz zapewnia pełen dostęp do informacji gospodarczych. Więcej informacji na paiz.gov.pl.

techBrainers doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim innowacyjnym firmom w diagnozowaniu problemów technologicznych i dostarczaniu najlepszego rozwi?zania. Dzięki szerokiej sieci relacji z naukowcami i uczelniami oraz doświadczeniu w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych, techBrainers skutecznie pomaga w tworzeniu przewagi produktowej, technologicznej i biznesowej. Więcej informacji na techbrainers.com.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR i Marketingu
Crido Taxand
mzuk(@)fineart-com.pl | +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP