COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Propozycje IGCC dotyczące pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Przesyłamy uwagi do projektu ustawy z 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce):

 • Francusko-Polskaj Izba Gospodarcza
 • Amerykańska Izba Handlowa
 • Belgijska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Hiszpańska Izba Handlowa
 • Holendersko-Polska Izba Handlowa
 • Advantage Austria
 • Skandynawsko-Polska Izba Handlowa
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Portugalska Izba Handlowa
 • Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa
 • Polsko-Rumuńska Izba Handlowa
 • Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Irlandzko-Polska Izba Handlowa
 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Przesyłamy uwagi do projektu ustawy z 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

 1. Przesuniecie terminów administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym lub niekaranie za złożenie po czasie w tym dotyczących:
 • obowiązków KRS jak złożenie sprawozdań finansowych – przesunięcie terminu o 3 miesiące z mocy ustawy a nie jak jest obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

 

przesunięcie terminu do złożenia deklaracji podatkowych:

 

 • CIT-8 – przesunięcie terminu o 3 miesiące, akcyza, VAT-7 za luty i marzec, VAT-UE, JPK,  IFT-2R za 2019 r, ORD-U za 2019r) do końca września 2020 r. Ustawa tego nie precyzuje pomimo, iż jest w uzasadnieniu.
 • Wyraźne wskazanie iż art. 31za ma również zastosowanie do raportowania które powinno zostać złożone do 31.03 lub po tym dniu oraz uwzględnienie w odroczeniu również schematów transgranicznych
 • Zniesienie obowiązku wynikającego z zapisów art. 86j par. 4 Ordynacji podatkowej tj. konieczności podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków organu podatnika i wprowadzenie w to miejsce możliwości podpisywania informacji MDR-3 zgodnie ze sposobem reprezentacji właściwym dla danego podatnika.  

2. Automatyczne przesunięcie / wydłużenie terminów wpłat wszystkich podatków (zobowiązań publicznoprawnych), wpłat ZUS, również związanych z rozliczeniami rocznymi

3. Wydłużenie terminów odpowiedzi na wezwania urzędów skarbowych lub miejskich

 • Chodzi np. o wezwania dotyczące złożenia wyjaśnień rozbieżności w deklaracjach czy też złożenie innych wyjaśnień na żądanie urzędu. Może powinno to objąć wezwania, których termin złożenia upływa w marcu i później. Przecież termin mógł upływać już w pierwszym tygodniu marca a w firmach już obserwowaliśmy absencję w działach księgowych.

4. Przesunięcie / wydłużenie terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT, matrycy VAT

 • Na skutek absencji w działach księgowych oraz firmach informatycznych, wprowadzenie poprawnie i na czas nowego JPK będzie utrudnione. Przesuniecie terminu (JPK, matryca VAT) do końca września 2020 r. a nie do końca czerwca 2020 jak obecnie.

5. Przesunięcie / odroczenie terminu wprowadzenia zmian w WHT do końca roku 2020 r.

 • Ponowne odroczenie wejścia w życie zmian w WHT.

6. Zawieszenie wymagań zawartych w art. 13b Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

7. Umożliwienie zmniejszenia podatku VAT należnego wynikającego  z  wystawionych faktur korygujących bez posiadania potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta.

8. [korekta deklaracji VAT powyżej 3 miesięcy od transakcji międzynarodowych] możliwość odliczenia VAT naliczonego w tym samym miesiącu co naliczenie VAT należnego w przypadku WNT oraz importu usług.

9. Skrócenie terminu na zwrot VAT z 60 dni do 15 dni – taka zmiana znacząco poprawiłaby płynność przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19.

10. Zawieszenie postepowań (wszczętych przed 01 marca 2020 r. a niedotyczących zapobiegania, przeciwdziałania czy zwalczania COVID-19) przed organami administracji publicznej - UOKiK, PIS, PIP i in. (nie tylko postepowań podatkowych) do końca września 2020 r.

 •  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 istnieje czasowy brak możliwości kontynuacji wcześniej wszczętych postepowań. Ewentualna kontynuacja postepowań w obecnym okresie może spowodować poważne utrudnienia po stronie przedsiębiorców skupiających się przede wszystkim na minimalizacji niekorzystnych skutków wywołanych przez zagrożenie epidemiologiczne. Ograniczenie zawieszenia wyłącznie do postepowań podatkowych jest zdecydowanie niewystarczające. Powyższe zawieszenie nie obejmowałoby postepowań wszczynanych w zakresie dotyczącym zapobiegania, przeciwdziałania czy zwalczania COVID-19.

 

11. wydłużenie terminu raportowania płatności dokonanych na rachunki spoza tzw. białej listy do 21 dni (obecnie specustawa przedłuża ten termin do 14 dni)

 

 • Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 jeszcze bardziej utrudnią dotrzymanie tego terminu, który już dziś jest wyzwaniem dla dużych przedsiębiorców składających kilkadziesiąt/kilkaset zgłoszeń dziennie. Dodatkowo utrudnieniem jest wąskiego grono osób, które mogą podpisywać takie zgłoszenia (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji nie obejmują zgłoszenia ZAW-NR).

Formularz online dedykowany do takich zgłoszeń, który mógłby być pomocny w bieżącej sytuacji nie daje możliwości masowego zaczytywania danych, wymaga pracochłonnego każdorazowego wypełniania szczegółowych danych podmiotu płacącego i wystawiającego fakturę, zatem zgłaszanie większej ilości rachunków przy jego użyciu od momentu jego wprowadzenia jest niewykonalne.

12. Zmiana w zakresie wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu przekształcenia w prawo własności: przesuniecie terminu ich uiszczania do końca września 2020 r.  

 

 • podatek od nieruchomości: umożliwienie gminom wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres do końca czerwca 2020 r i odpowiednie przesuniecie terminów zapłaty za podatek naliczany od 01 września 2020 r. oraz zmiany w art. 15p – „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia lub obniżenia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.
 • Do rozważenia wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy a po 1.01.2020.  To powinno być w ramach nowego programu o którym mowa powyżej, a nie pomocy de minimis (i.e. limit 800 tys EUR a nie 200 tys EUR).

13. przedłużenie z mocy prawa ważności decyzji na sprzedaż detaliczna i hurtowa alkoholu na okres do upływu 2 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii; 

14. Nadal zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać jedynie rodzicom dzieci do lat 8 (w sytuacji zamknięcia szkół, przedszkoli). Czyli rodzicom starszych dzieci nie przysługuje. Do ewentualnego rozszerzenia.

15. Zawieszone jest wykonywanie badań okresowych pracowników, natomiast nie została uregulowana kwestia badań wstępnych i kontrolnych.

16. Uwaga ogólna: przesłanki w zakresie spadku przychodów / obrotów (vide np. art. 15g)  powinny być uzupełnione jako alternatywa o przesłankę pogorszenia płynności finansowej zaś program powinien być rozszerzone na wszystkie MŚP.

17. Uwaga ogólna: należy dodać do Projektu, że przepisy ustawy mają zastosowanie również w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

18. Zmiany w zakresie art. 15g - Warunek posiadania braku zaległości na koniec 3 kwartału uważa się za spełniony jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w dowolnym okresie późniejszym. Dodatkowo powinna zostać wprowadzona możliwość ograniczenia wynagrodzenia o 20% bez konieczności obniżania wymiaru czasu pracy, jako przesłanka skorzystania z pomocy opisanej w tym artykule.

19. PCC – zniesienie PCC od wszelkich wkładów w spółkach osobowych, dopłat do spółek z.o.o. oraz podniesienia kapitału w spółkach kapitałowych.

20. Pomoc de minimis

 • Powinien zostać wprowadzony nowy instrument w ramach pomocy publicznej i powinien dotyczyć przestojowego, redukcji etatów, pomoc starosty tak żeby wysokość tej pomocy mogła być wyższa niż 200 tys euro z uwagi na rozluźnienie zasad pomocy publicznej przez KE i związanej z tym możliwością udzielania pomocy publicznej w wysokości do 800 tys eur. Przykładowo może wymagać to wykreślenia art. 15g ust. 19 ustawy;
 • Ta sama zasada czyli stosowanie nowych przyjętych przez UE zasad pomocy publicznej z limitem 800 tys. EUR w miejsce pomocy de minimis, powinna mieć zastosowanie od wszystkich wniosków  odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie podatku na raty rozpatrywanych na postawie obecnie obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej złożonych w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego;
 • Można rozważyć uchwalenie programu pomocowego niezawierającego limitów w oparciu o art. 107 ust 2 litb TFUE lub programu pomocowego, zgodnego z tymczasowymi ramami pomocy uchwalonego przez KE 19.03 w kwocie do 800 tys EUR; Zwracamy uwagę że w ostatnich dniach pojawiają się programy zgłoszone przez inne Państwa (np. Francja / Dania) które szybko uzyskują aprobatę KE.

21. Zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) – jeżeli strata powstaje od początku 1.01.2020 to powinna być możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i ewentualnej korekty w przypadku gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi. Na ten moment rozliczenie wsteczne strat możliwe jest dopiero po zakończeniu roku 2020 czyli w 2021. Zmiana pooprawiałaby płynność przedsiębiorców.

Rozliczenie strat podatkowych - spadek przychodów o 50% jako warunek do rozliczenia straty jest zbyt wysoki.

22. Art. 31g – tak radykalne wydłużenie okresu do wydania interpretacji będzie mieć wpływ na wzrost znaczącej niepewność podatników, w szczególności w zakresie transakcji gdzie zabezpieczenie pozycji jest jednym  fundamentalnych elementów.

23. Obecnie w projekcie ustawy, brak jest zawieszenia wskaźnika rentowności dla podatkowych grup kapitałowych – proponujemy wprowadzenie następującego przepisu: za rok podatkowy rozpoczęty po dniu 1 stycznia 2020 roku, lub rozpoczęty przed dniem 1 stycznia 2020 r. i zakończony po tym dniu, warunku o którym mowa w art. 1a ust 2 pkt 4 ustawy o CIT nie stosuje się.

24. Jednocześnie do projektu zostaną dodane zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50%. ” – sugerujemy odejście od kryterium przychodowego dla zastosowania zwolnienia.

25. Rozszerzenie listy odbiorców żeli i płynów antybakteryjnych na inne placówki, np. domy opieki/zakłady opiekuńczo-leczniczych oraz kluczowe dla Polski gałęzie gospodarki.

 • Firmy te działają jako sieci domów opieki, głównie w oparciu o kontrakty z NFZ, ale również na kontraktach prywatnych, przebywa w nich wiele osób starszych, głównie w wieku średnio 80+ i ciężko chorych. Placówki te opiekują się zatem ogromną liczbą osób, które są w grupie ryzyka. Dodatkowo, personel domów - czyli pielęgniarki, opiekunowie i lekarze - to kluczowe osoby, wymagające szczególnej ochrony, niemogące przejść na pracę zdalną. Firmy we własnym zakresie zabezpieczają środki w miarę możliwości i dostępności środków ochronnych, jednak potrzeby w zakresie żelu dezynfekującego dla tak licznej grupy pacjentów i personelu są ogromne. Dlatego postulujemy by umożliwić firmom działającym w tym obszarze zakup żelów, np. firmy Orlen na warunkach tożsamych z tymi, które są stosowane dla szpitali - czyli w trybie priorytetowym.

Warto również rozważyć, czy dostępność do produktów ochronnych nie powinna również zostać rozszerzona o firmy, które odgrywają ważna role dla zabezpieczenia podstawowych produktów dla Polaków, jak np. sklepy spożywcze, które dokładają wszelkich starań, aby placówki te były bezpieczne zarówno dla pracowników, jak i klientów.

26. Zapewnienie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów w zakresie CIT kosztów poniesionych w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 • W związku z zaleceniami rządu w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19 oraz stosując własną politykę dbania o bezpieczeństwo pracowników i ograniczanie, podatnicy podejmują różne działania prewencyjne, w tym między innymi odwołanie zaplanowanych spotkań biznesowych, podróży służbowych, szkoleń, spotkań związanych z działaniami marketingowymi. Często spotkania te zaplanowane były z dużym wyprzedzeniem, a koszty z nimi związane zostały poniesione w okresie poprzedzającym wdrożenie działań prewencyjnych.

Koszty odwołanych spotkań / podróży, skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, mają w ocenie podatników na celu osiągnięcie przychodów lub w celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów i powinna zostać zapewniona możliwość rozpoznania przedmiotowych wydatków związanych z działaniami prewencyjnymi jako kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku CIT / PIT.

W naszej ocenie zapewnienie możliwości rozpoznania kategorii wyżej wskazanych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów poprzez odpowiednie regulacje zapewni jasne wytyczne co do ujęcia tych wydatków dla celów podatkowych oraz wpłynie na ograniczenie obciążeń podatkowych, a w konsekwencji na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców w tym trudnym okresie.

 

27. Odroczenie przepisów o wejściu w życie kas fiskalnych on-line.

28.  Możliwość kompensaty zysków i start z koszyka operacyjnego  z zyskami / startami z koszyka kapitałowego lub czasowe zawieszenie zakazu kompensaty.

Postulaty zostały przekazane w dniu 23.03.2020 do:

 • Sz. P. Mateusz Morawiecki, Premier RP
 • Sz. P. Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju
 • Sz. P. Marlena Maląg, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Sz. P. Tadeusz Kościński, Minister Finansów
 • Sz. P. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19