Analizy i badania

Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 5,4% r/r wobec 9,3% w kwietniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,5%) oraz naszej prognozy (4,5%).</p>

>

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 1,9% m/m. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy kwietniem a majem były niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w kwietniu 2018 r., była ona większa o 1 dzień niż przed rokiem).

Działy eksportowe (jak dot?d) niewzruszone spowolnieniem w światowym handlu

Struktura danych o majowej produkcji wskazuje na kontynuację szerokiego zakresu ożywienia w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urz?dzenia” (21,0% r/r), "pozostały sprzęt transportowy” (10,0%), "urz?dzenia elektryczne” (7,3%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (6,1%) oraz "meble” (6,0%)). Jest to zaskakuj?ce w świetle majowych wyników badań koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie, które wskazały na obniżenie indeksu nowych zamówień eksportowych poniżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności (por. MAKROpuls z 01.06.2018). Niemniej jednak oceniamy, że z uwagi na obserwowane od pocz?tku br. spowolnienie w światowym handlu prawdopodobieństwo obniżenia tempa wzrostu produkcji w działach eksportowych w najbliższych miesi?cach jest wysokie. Co więcej, pogorszenie koniunktury w światowym handlu może zostać pogłębione przez obserwowan? w ostatnich tygodniach dalsz? eskalację działań protekcjonistycznych prowadzonych przez USA.

Boom w budownictwie wspiera produkcję przemysłow?

W maju, podobnie jak w poprzednich miesi?cach, mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji w działach powi?zanych z branż? budowlan? ("koks i produkty rafinacji ropy naftowej” (12,8% r/r) oraz "wyroby z metali” (10,0%)). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle jest wspierana przez boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz niżej).

Kontynuacja silnego ożywienia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w maju do 20,8% r/r wobec 19,7% w kwietniu. Wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej został odnotowany mimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju br. o 2,6% m/m, co jest jej pierwszym wzrostem w ujęciu miesięcznym od stycznia br. W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególn? uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (do 36,8% r/r), przy jednoczesnym wyraźnym obniżeniu dynamiki w dziale "wznoszenie budynków” (do 16,6%). Nie zmienia to jednak naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nast?pi wyraźny wzrost inwestycji przedsiębiorstw, którego efektem będ? wyższe nakłady na budynki i budowle konieczne dla zwiększenia mocy wytwórczych. Ponadto, podtrzymujemy, że szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nast?pił w I kw. br., a w kolejnych kwartałach, na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać.

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w II kw.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej s? lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie sygnalizuj? one nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. br. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin