Produkcja przemysłowa nieznacznie powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 6,8% r/r wobec 5,4% w maju, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,1%) oraz nieznacznie poniżej naszej prognozy (7,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,1% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy w maju 2018 r., była ona mniejsza o 1 dzień niż przed rokiem).</p>

>

Działy eksportowe (jak dot?d) odporne na spowolnienie w światowym handlu

Struktura danych o czerwcowej produkcji wskazuje na kontynuację szerokiego zakresu ożywienia w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy” (13,7%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (9,5%), "meble” (9,4%) oraz "urz?dzenia elektryczne” (8,9%). Było to wcześniej sygnalizowane przez czerwcowe wyniki badań koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie, które wskazały na wzrost indeksu dla nowych zamówień eksportowych (por. MAKROmapa z 02.07.2018). Niemniej jednak oceniamy, że z uwagi na obserwowane od pocz?tku br. spowolnienie w światowym handlu prawdopodobieństwo obniżenia tempa wzrostu produkcji w działach eksportowych w najbliższych miesi?cach jest wysokie. Co więcej, pogorszenie koniunktury w światowym handlu może zostać pogłębione przez obserwowan? w ostatnich tygodniach dalsz? eskalację działań protekcjonistycznych prowadzonych przez USA. Z punktu widzenia aktywności w polskim przemyśle szczególnie niekorzystne byłoby ewentualne wprowadzenie zapowiadanych przez D. Trumpa podwyższonych ceł na unijny eksport samochodów (por. MAKROmapa z 25.06.2018).

Boom w budownictwie wspiera produkcję przemysłow?

W czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesi?cach, mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji w działach powi?zanych z branż? budowlan?: "wyroby z metali” (12,9%) oraz "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (9,5%). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle jest wspierana przez boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz niżej).

Kontynuacja silnego ożywienia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w czerwcu do 24,7% r/r wobec 20,8% w maju. W kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej oddziaływał wspomniany wyżej efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w czerwcu br. o 2,5% m/m, co jest jej drugim z rzędu wzrostem w ujęciu miesięcznym. W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególn? uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (do 33,6% r/r), przy jednoczesnym nieznacznym obniżeniu dynamiki w dziale "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (do 26,9% r/r). Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nast?pi wyraźny wzrost inwestycji przedsiębiorstw, którego efektem będ? wyższe nakłady na budynki i budowle konieczne dla zwiększenia mocy wytwórczych. Ponadto, taka struktura produkcji stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nast?pił w I kw. br., a w kolejnych kwartałach, na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać.

Czy wzrost gospodarczy spowolnił w II kw. ?

W całym II kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 7,1% wobec 5,6% w I kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się do 21,5% wobec 25,7%. Dane o produkcji w okresie kwiecień-czerwiec stanowi? zatem ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.). Zaktualizowany szacunek dynamiki PKB w II kw. br. przedstawimy po publikacji danych o czerwcowej sprzedaży detalicznej.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej s? pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!