Analizy i badania

Presja inflacyjna wciąż niska

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w maju do 1,7% r/r wobec 1,6% w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej konsensusu rynkowego (1,9%) i naszej prognozy (1,8%).</p>

>

Wyższe tempo wzrostu cen paliw podbiło inflację

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,4 pp.) była wyższa dynamika cen paliw, która zwiększyła się w maju do 9,2% r/r wobec 1,4% w kwietniu. Wynikało to ze znacz?cego wzrostu cen paliw w ujęciu miesięcznym (+5,6% m/m), będ?cego skutkiem obserwowanego w ostatnich tygodniach silnego wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku, a także osłabienia złotego względem dolara. W efekcie w maju średnia cena baryłki ropy Brent wyrażona w złotych wzrosła o 13,5% w porównaniu do kwietnia. Wyraźny wzrost cen ropy naftowej w maju był w znacznym stopniu zwi?zany z decyzj? D. Trumpa o wycofaniu USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, które jest równoznaczne z przywróceniem amerykańskich sankcji na irański eksport ropy.

W kierunku obniżenia inflacji (o 0,3 pp.) oddziaływała natomiast niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która wyniosła w maju 3,0% r/r wobec 4,1% w kwietniu. Jej zmniejszenie wynikało w znacznym stopniu z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "mięso” (głównie ze względu na niższe ceny wieprzowiny, której rynek znajduje się w spadkowej fazie cyklu), "owoce” (efekt lepszych tegorocznych zbiorów wczesnych owoców), "mleko, sery, jaja” oraz "oleje i tłuszcze”. Przeciwny efekt miała wyższa dynamika w kategorii "pieczywo i produkty zbożowe” (efekt rosn?cych światowych cen zbóż), a także "warzywa”.

Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w maju 0,5% r/r wobec 0,6% w kwietniu. Obniżenie inflacji bazowej było przede wszystkim skutkiem spadku dynamiki cen w kategorii "ł?czność” (-1,9% r/r w maju wobec 0,1% w kwietniu), co wynikało z efektów wysokiej bazy sprzed roku zwi?zanych ze wzrostem cen usług telekomunikacyjnych (por. MAKROpuls z 12.06.2017).

Inflacja wyraźnie poniżej celu inflacyjnego

Utrzymuj?cy się od lutego br. spadek inflacji bazowej świadczy naszym zdaniem o braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesi?cach oczekujemy jednak łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Będzie on zwi?zany z rosn?c? presj? kosztow? i popytow? wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Uwzględniaj?c zakładany przez nas dalszy spadek dynamiki cen żywności oraz wzrost dynamiki cen paliw prognozujemy, że w 2018 r. inflacja wyniesie średniorocznie 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. spadnie do 1,3% (por. MAKROmapa z 11.06.2018). Inflacja kształtuj?ca się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP nast?pi dopiero w marcu 2020 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP