Potrzeba nowego podejścia do narzędzi aktywizacyjnych dla młodych bezrobotnych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Staż, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz szkolenia to narzędzia aktywizacji, które zdaniem pracowników powiatowych urzędów pracy są najbardziej dostosowane do potrzeb młodych bezrobotnych. Sami bezrobotni wyrażają podobne opinie, jednocześnie jednak blisko połowa z nich sygnalizuje konieczność rozszerzenia oferty dostępnych narzędzi i zwiększenia możliwości ich dopasowania do indywidualnych potrzeb. Zmiana podejścia może się opłacić, bo 65% młodych osób bezrobotnych, które skorzystały z narzędzi aktywizacyjnych i podjęły pracę, zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.</strong></span></span></p>

>

W wielu krajach Europy bezrobocie wśród osób młodych osi?ga niepokoj?ce rozmiary, przekraczaj?c nawet 50%. Statystki wskazuj? również, że osoby w wieku 18-34 stanowi? aż 52% wszystkich obywateli naszego kraju rozważaj?cych emigrację. Jednocześnie mamy do czynienia ze znacznym już odsetkiem osób o charakterystyce określanej skrótem NEET (ang. „not in employment, education or training”), czyli osób biernych, zarówno pod k?tem zawodowym, jak i edukacyjnym. W tym kontekście skuteczne wprowadzanie osób młodych na rynek pracy, ich rozwój i utrzymanie na tym rynku, nabiera kluczowego znaczenia. Pomagać w tym powinny skuteczne metody aktywizacji zawodowej osób młodych, odpowiednie programy i kierunki nauczania oraz edukacja pracodawców. Firma doradcza KPMG przeprowadziła analizę dostępności i przydatności aktualnych form aktywizacji zawodowej osób stawiaj?cych pierwsze kroki na rynku pracy. Zbadano również postrzeganie systemu edukacji przez osoby młode, w kontekście ułatwiania im startu na rynku pracy oraz wzajemne oczekiwania pracodawców i osób młodych.  

Staż najpopularniejszym narzędziem aktywizacyjnym  

Z badania przeprowadzonego przez KPMG wśród pracowników urzędów pracy wynika, że narzędziem ciesz?cym się największ? popularności? wśród młodych bezrobotnych, jest staż (99%). Zdaniem urzędników młodzi często korzystaj? także z dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej (78%) oraz bonów stażowych i szkoleń (ponad 70%). Jednocześnie respondenci wskazywali na wysoki poziom dopasowania powyższych narzędzi do grupy wiekowej, wysok? skuteczność, uniwersalność oraz cenn? możliwość zdobycia doświadczenia, któr? oferuj?.    

Wybór osób bezrobotnych odzwierciedla opinię wyrażane przez większość pracowników urzędów pracy – staż w dużym stopniu otwiera młodym osobom drogę na rynek pracy i pozwala utrzymać lub zdobyć nowe zatrudnienie po jego odbyciu. Jest to niew?tpliwie także rezultat aktywnego działania pracowników urzędów pracy, ukierunkowuj?cych młode osoby na tę formę aktywności. Młodzi ludzie zdaj? sobie także sprawę z konieczności obycia ze środowiskiem pracy. Jednocześnie aż 93% osób bezrobotnych uważa, że najbardziej dostosowanym do ich potrzeb narzędziem aktywizacyjnym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mówi Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Jak wskazuj? wyniki badania, 65% osób, które w wyniku skorzystania z narzędzi aktywizacyjnych urzędów pracy podjęło pracę, zostało zatrudnionych na podstawie umowy o  pracę. Jednocześnie prawie 30% na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

Sporadycznie zdarza się, że sami bezrobotni odmawiaj? skorzystania z oferowanej im formy aktywizacji zawodowej. Zdaniem 70% pracowników urzędów pracy najczęściej przyczyn? takiej sytuacji jest brak faktycznego zainteresowania znalezieniem pracy.  

Brak możliwości dopasowania form aktywizacji zawodowej do indywidualnych potrzeb

Zdaniem osób bezrobotnych najczęstsz? przyczyn? niekorzystania z różnych form aktywizacji zawodowej jest brak możliwości dopasowania oferowanych narzędzi do indywidualnych potrzeb (46%). Inne przyczyny to przede wszystkim utrudniony dostęp do informacji na temat narzędzi aktywizacyjnych lub jej niewystarczaj?cy zakres. Pracownicy urzędów pracy, wśród kwestii utrudniaj?cych korzystanie z narzędzi aktywizacyjnych, wskazuj? natomiast nadmiern? biurokrację (35%), a także brak zainteresowania wśród pracodawców danym narzędziem (28%). Istotn? przeszkod? w skutecznej aktywizacji zawodowej, sygnalizowan? przez 2/3 urzędników, jest również zbyt duża liczba bezrobotnych przypadaj?cych na jednego doradcę (zdaniem ankietowanych, średnio 500 osób bezrobotnych na 1 pracownika).  

Potrzebna szersza oferta narzędzi aktywizacyjnych dla młodych bezrobotnych  

W badaniu KPMG młodzi bezrobotni zgodnie wskazywali na konieczność rozszerzenia oferty oraz lepszego zindywidualizowania w przydzielaniu konkretnych narzędzi aktywizacyjnych (oba aspekty uzyskały ponad 43% wskazań). Ponadto zwrócono uwagę na to, że oferta nie może być kreowana w oderwaniu od zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy (ponad 35% wskazań). Jednocześnie ponad 2/3 ankietowanych pracowników urzędów pracy uważa, że w  ramach istniej?cego systemu prawnego można usprawnić aktywizację młodych osób bezrobotnych.  

Oferowane wsparcie dla młodych osób bezrobotnych jest w niewielkim tylko stopniu zindywidualizowane. W dużej mierze propozycje skorzystania z określonych form aktywizacji s? pochodn? dostępności środków na dane narzędzie w danym momencie, niekoniecznie zaś odzwierciedlaj? realne potrzeby osoby młodej. Jak wynika z naszego badania, konieczne jest lepsze dopasowanie narzędzi aktywizacyjnych do specyfiki branżowej i indywidualnych predyspozycji bezrobotnych oraz dostosowanie wykorzystywanych narzędzi i sposobu działania urzędów pracy do potrzeb osób młodych mówi Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce.  

Konieczne kompleksowe usprawnienia systemu aktywizacji zawodowej  

Aby zwiększyć efektywność systemu aktywizacji młodych osób bezrobotnych konieczne s? kompleksowe działania, obejmuj?ce zarówno zmiany na poziomie krajowym i  samorz?dowym, jak i kwestie zwi?zane z edukacj?.  

Duże korzyści dla systemu aktywizacji młodych bezrobotnych może przynieść integracja działań w ramach różnych obszarów wsparcia osób bezrobotnych. Efektywna wymiana informacji między różnymi instytucjami umożliwi tworzenie kompleksowego obrazu osób poszukuj?cych pracy i ich potrzeb. Konieczne jest również lepsze dopasowanie programów nauczania do potrzeb dzisiejszego i przyszłego rynku pracy, a także edukacja młodych osób, jak poruszać się po rynku pracy. Większ? efektywność systemu może też przynieść wprowadzenie mechanizmów zachęcaj?cych pracodawców do szerzej zakrojonej współpracy z  urzędami pracy m.in. pod k?tem udostępniania większej liczby i lepiej dopasowanych ofert pracy w urzędach oraz edukacji i szkoleń dla osób bezrobotnych – mówi

Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i  infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Oczekiwania pracodawców vs. oczekiwania młodych bezrobotnych  

Wnioski z badania KPMG wskazuj? na istnienie różnych poziomów niedopasowania pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami młodego pokolenia, a aktualnym podejściem do aktywizacji i  edukacji osób młodych z jednej strony oraz oczekiwaniami i priorytetami pracodawców z  drugiej strony. Młody wiek kandydatów do pracy nie implikuje szczególnego traktowania przez pracodawców podczas rekrutacji, czy w pierwszym okresie po podjęciu zatrudnienia. Pracodawcy w większym stopniu zwracaj? uwagę na pracowitość, aktywność oraz nastawienie młodych ludzi do pracy i ich gotowość do nauki. Tymczasem respondenci z grupy osób młodych, poproszeni o wskazanie kilku oczekiwań wobec przyszłego pracodawcy, zgodnie wskazali na charakter samej pracy jako najistotniejszy czynnik. W dalszej kolejności wskazywano na potrzebę jasnego formułowania poleceń i zlecania konkretnych zadań, a także na odpowiednie zarobki.  

Niedopasowanie we wzajemnych oczekiwaniach stawianych przez pracodawców i młode osoby poszukuj?ce zatrudnienia jest wielopłaszczyznowe. Z naszych rozmów z pracodawcami i  uczniami oraz studentami płynie wniosek, że pracodawcy nie wyróżniaj? młodych osób na tle innych pracowników. Często oczekuj? natomiast konkretnego doświadczenia zawodowego czy stażu pracy, nierzadko wymagaj? posiadania określonych umiejętności. Młode osoby z kolei maj? często pewien wyidealizowany obraz swojej pierwszej pracy, który niezwykle rzadko przypomina to, co faktycznie oferuje im rynek pracy. Młode osoby na ogół nie chc? w pełni poświęcać się życiu zawodowemu, kosztem swojego życia prywatnego, swoich pasji, czy zainteresowań. Równowaga między prac? a życiem prywatnym jest dla nich bardzo ważna. Jednocześnie widz? potencjał dla wykorzystania swojej kreatywności mówi Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w  KPMG w Polsce.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl  

***

O badaniu:

Raport KPMG w Polsce pt. „Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród młodych osób bezrobotnych (liczba uzyskanych odpowiedzi wynosiła 303) i pracowników powiatowych urzędów pracy (liczba odpowiedzi 108). Celem badania była identyfikacja potrzeb osób młodych i pracodawców oraz barier, z jakimi się spotykaj? w kontekście podejmowania i utrzymywania pracy przez osoby młode, a także identyfikacja oczekiwanych kierunków zmian. Badanie zostało przeprowadzone metod? kwestionariusza on-line i  wywiadów pogłębionych. W raporcie ujętych zostało 17 ramowych rekomendacji zmian, pogrupowanych w 4 obszary – od działań na poziomie kraju i samorz?du, przez działania i narzędzia w obszarze aktywizacji osób młodych, wybrane kwestie zwi?zane z edukacj?, aż po współpracę z pracodawcami.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718 676  

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!