Analizy i badania

Postępowanie administracyjne - skarga na przewlekłość postępowania

<p><span><span>Zmiany w prawie - Ustawodawca rozszerzył zakres uprawnień administrowanych, wprowadzając skargę na przewlekłość postępowania do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.</span></span></p>

>

Dotychczasowe przepisy pozwalały na złożenie skargi w przypadku bezczynności urzędu. Regulacja ta nie chroniła jednak interesów stron, w przypadku gdy organy administracji publicznej wykonywały szereg czynności niebęd?cych formalnie bezczynnymi np. wykonywanych w dużym odstępie czasu bez uzasadnienia. Skarga jest wnoszona do s?du administracyjnego za pośrednictwem organu administracyjnego, którego dotyczy.

Organ administracyjny, którego przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, pozostaje zwi?zany ocen? prawn? i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w orzeczeniu s?du administracyjnego. Strona wnosz?ca do s?du skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania jest zwolniona od kosztów s?dowych.

Wejście w życie
Ustawa weszła w życie w dniu 11 kwietnia 2011 roku.

Informacja ukazała się w Alercie Prawnym Kancelarii Biedecki, Biedecki i Partnerzy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin