Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,708 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,293 (wzrost o 6pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,95 (wzrost o 7pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. W naszej ocenie w znacznym stopniu wynikał on z niepewności na rynku zwi?zanej z pi?tkow? decyzj? agencji Fitch odnośnie do polskiego ratingu. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zwiększenie spreadu pomiędzy 10- letnimi polskimi i 10-letnimi węgierskimi benchmarkowymi obligacjami, przy jednoczesnej obniżaj?cej się awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. Decyzja agencji ratingowej Fitch oraz informacje o wydarzeniach w Turcji pojawiły się po zamknięciu rynku, tym samym nie miały one wpływu na rentowności polskich obligacji.

Na pocz?tku tygodnia oczekujemy lekkiego spadku rentowności polskich obligacji w reakcji na ubiegłotygodniow? decyzję agencji Fitch w sprawie polskiego ratingu. Czynnikiem ryzyka dla polskiego rynku długu będzie dalszy rozwój sytuacji w Turcji. Jej ewentualna eskalacja może oddziaływać w kierunku spadku cen polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? również krajowe dane nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Uważamy, że mog? one przyczynić się do wzrostu rentowności polskich obligacji. W czwartek, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? na polskim rynku długu. Odczyty z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks Philadelphia FED), wstępne indeksy PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz krajowe dane nt. wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP