Pora na pauzę w cyklu podwyżek stóp procentowych w Czechach

<div style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu zarząd Narodowego Banku Czech (CNB) podjął decyzję o podwyżce dwutygodniowej stopy REPO (dalej stopy procentowej) z 1,50% do 1,75%. Taka decyzja była zgodna z naszymi oczekiwaniami i wypowiedziami przedstawicieli CNB w ostatnich tygodniach. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący perspektyw polityki pieniężnej w Czechach i spójny z nim scenariusz dla kursu złotego względem korony czeskiej. </div>

>

Głównym argumentem za podwyżk? stóp procentowych w ubiegłym tygodniu było odmienne od oczekiwań CNB kształtowanie się warunków makroekonomicznych w ostatnich miesi?cach. Zakładane w sierpniowej projekcji umocnienie kursu korony względem euro nie zmaterializowało w skali oczekiwanej przez CNB. Średni kurs EURCZK w październiku wyniósł 25,8, podczas gdy CNB prognozował kurs EURCZK równy przeciętnie 25,3 w IV kw. Ponadto, inflacja PPI w strefie euro oraz dynamika cen nośników energii najprawdopodobniej będ? kształtowały się powyżej wcześniejszych prognoz banku centralnego. Ł?czny proinflacyjny wpływ wymienionych powyżej czynników stanowił w ocenie CNB ryzyko dla osi?gnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie.

W kontekście funkcji reakcji CNB, dwie kwestie s? szczególnie istotne. Po pierwsze, CNB ma bardzo skrupulatne podejście do celu inflacyjnego (2,0  ? 1,0% r/r). Zdaniem banku centralnego istotne ryzyko nawet niewielkiego i trwałego jego przekroczenia uzasadnia zaostrzenie polityki pieniężnej. Po drugie, CNB stara się jak możliwie szybko znormalizować politykę pieniężn? (tj. doprowadzić stawkę PRIBOR 3M do poziomu stopy równowagi równej ok. 3,00%), o ile pozwalaj? na to warunki makroekonomiczne. Celem takiego działania jest stworzenie bufora w polityce pieniężnej na wypadek przyszłego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Bior?c pod uwagę funkcję reakcji CNB, zgodnie z listopadow? projekcj? inflacji uzasadnione było dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej.

W scenariuszu przedstawionym w listopadowej projekcji (który uwzględniał ubiegłotygodniow? podwyżkę stóp) inflacja znajdzie się w trendzie wzrostowym w najbliższych miesi?cach i osi?gnie maksimum lokalne blisko górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (2,8% r/r) w I kw. 2019 r. Następnie będzie się ona stopniowo obniżać. CNB oczekuje, że cel inflacyjny zostanie osi?gnięty w sposób trwały z pocz?tkiem 2020 r.

Zgodnie z prognoz? 3-miesięcznej stawki PRIBOR przedstawion? w listopadowej projekcji, CNB nie będzie podnosił stóp procentowych do końca 2019 r. Wypowiedzi prezesa CNB na konferencji prasowej po ubiegłotygodniowym posiedzeniu wskazuj?, że stopy procentowe mogłyby zostać podniesione na posiedzeniu w grudniu br. tylko w sytuacji znacz?cego osłabienia kursu korony. Nie oczekujemy jednak materializacji takiego scenariusza.

Kluczowe dla przyszłych decyzji w polityce pieniężnej będzie kształtowanie się kursu EURCZK. Nasza prognoza kursu EURCZK w 2019 r. kształtuje się powyżej oczekiwań CNB. Wśród czynników ograniczaj?cych aprecjację kursu czeskiej waluty w kolejnych kwartałach można wymienić podwyższon? awersję do ryzyka na światowych rynkach zwi?zan? z rosn?cym protekcjonizmem w handlu zagranicznym oraz presję na waluty gospodarek wschodz?cych zwi?zan? z oczekiwan? przez nas większ? skal? zacieśniania polityki pieniężnej w USA w 2019 r. niż obecnie wyceniaj? rynki finansowe (100 pb wobec 50 pb, patrz powyżej). Potencjał korony do umocnienia będzie również ograniczany przez stopniowe zamykanie długich pozycji walutowych, otwartych w zwi?zku z oczekiwan? aprecjacj? korony po upłynnieniu jej kursu w 2017 r.

W rezultacie uważamy, że zakładane w projekcji umocnienie korony pocz?wszy od I kw. 2019 r. nie zmaterializuje się w skali przewidywanej przez bank centralny, co skłoni CNB do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym oczekujemy, że CNB podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2019 r. (w maju i listopadzie) do 2,25% na koniec roku. Ta prognoza jest spójna z naszym scenariuszem dotycz?cym polityki pieniężnej EBC (podwyżka stopy depozytowej ł?cznie o 40 pb w II poł. 2019 r. i głównej stopy procentowej o 25 pb w IV kw. 2019 r.). Uważamy, że decyzje podejmowane przez EBC będ? miały istotny wpływ na politykę pieniężn? w Czechach. Stopniowe zacieśnienie polityki pieniężnej w Czechach będzie oddziaływało w kierunku łagodnego umocnienia kursu korony względem euro (kurs EURCZK równy 25,30 na koniec 2018 r. i 24,80 na koniec 2019 r.). Bior?c pod uwagę oczekiwane przez nas kształtowanie się kursu EURPLN (por. tabela kwartalna) prognozujemy, że kurs CZKPLN wyniesie 5,90 na koniec br. i 5,98 na koniec 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19