Ponowne pogłębienie spadku produkcji budowlano-montażowej

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w październiku o 20,1% r/r wobec spadku o 15,3% we wrześniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 3,0% w porównaniu z wrześniem. Na niższą dynamikę produkcji złożyły się niekorzystny efekt kalendarzowy oraz oddziałujący w przeciwnym kierunku efekt niskiej bazy sprzed roku w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. </p>

>

Dzisiejsze dane nie zmieniaj? naszej oceny, że w sierpniu osi?gnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Oczekujemy, że roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostan? ujemne do końca br. W I poł. 2017 r. wraz z kontynuacj? ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia z przyspieszeniem produkcji (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Tak? ocenę wspieraj? opublikowane w ubiegłym tygodniu dane dotycz?ce liczby rozpoczętych budów mieszkań (+7,6% r/r w październiku wobec -10,3% we wrześniu) oraz pozwoleń na budowę (1,4% r/r wobec -0,3%). Dzisiejsze dane stanowi? jednak ryzyko, że oczekiwane przez nas przyspieszenie produkcji może nast?pić później niż obecnie zakładamy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!