Aktualności firm stowarzyszonych

Ponad 1 mld PLN na projekty miejskie

Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA to pierwsza fachowa publikacja na temat nowego sposobu finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków Inicjatywy JESSICA. Jej autorzy, m.in. Michał Gwizda i Magdalena Zawadzka z Accreo Taxand, doradzali przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy w ramach Inicjatywy JESSICA dla miejskiego projektu rewitalizacyjnego. Bazując na swoich unikalnych doświadczeniach opisują, m.in. procedurę ubiegania się o pożyczkę, prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej Inicjatywy i zasady łączenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym.

>

Publikacja skierowana jest zarówno do przedstawicieli samorz?dów poszukuj?cych nowych możliwości finansowania inwestycji miejskich, jak i prywatnych inwestorów, którzy zainteresowani s? pozyskaniem finansowania na projekty miejskie, ł?cz?ce w sobie poż?dane przez wspólnoty lokalne elementy społeczne z elementami komercyjnymi, warunkuj?cymi spłatę zaci?gniętego zobowi?zania.

JESSICA jest nowym instrumentem wyodrębnionym z funduszy strukturalnych, który oferuje wsparcie w formie preferencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek. Nabór wniosków w czterech województwach został już rozpoczęty – wnioski o udzielenie pożyczki można już składać w Wielkopolsce, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na Śl?sku. Ł?cznie, do pozyskania w ramach JESSIKI jest ponad 1 mld PLN.

Publikacja Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, przedstawia prawno-organizacyjne aspekty systemu wdrażania Inicjatywy JESSICA (zarówno na szczeblu UE, krajowym, jak i regionalnym), procedurę ubiegania się o pożyczkę oraz prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej Inicjatywy. Autorzy poruszaj? w niej również zagadnienia dotycz?ce ł?czenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym czy innymi formami pomocy publicznej. Dodatkowo, w publikacji zaprezentowane zostały przykładowe inwestycje realizowane z udziałem JESSIKI.

Pozadotacyjne formy wspierania projektów z wykorzystaniem funduszy europej ?skich budz? wiele w?tpliwości i zastrzeżeń co do ich użyteczności i możliwości praktycz ?nego zastosowania na szersz? skalę. Jednakże przykład Inicjatywy JESSICA pokazuje, że tego typu mechanizmy wsparcia mog? mieć bardzo szerokie zastosowanie i być równie atrakcyjne jak dotacje -– wyjaśnia Michał Gwizda, partner odpowiedzialny za Dział Doradztwa Europejskiego w Accreo Taxand.

Ważne jest, że ten nowy w Unii Europejskiej instrument wsparcia inwestycji został jako pierwszy uruchomiony w Polsce oraz że w Polsce została podpisana pierwsza umowa na preferencyjn? pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA dla miejskiego projektu rewitaliza ?cyjnego. Tym projektem była rewitalizacja części poprzemysłowej Leszna w Wielkopolsce i plan budowy na jej terenie galerii handlowej, oraz zagospodarowania przestrzeni wspól ?nych na plac miejski. Tego typu projekty współfinansowane przez Inicjatywę JESSICA nie mogły dotychczas liczyć na efektywne wsparcie z innych instrumentów dotacyjnych. Pro ?blemem był fakt, iż były głównie realizowane przez podmioty prywatne, a co ważniejsze – były nastawione na zysk, co stanowiło barierę w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych – dodaje Michał Gwizda.

Fragment recenzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

… Publikacja „Finansowanie rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” przybliża jeden z obecnie dostępnych produktów finansowania zwrotnego, adresowany dla projektów realizuj?cych politykę miejsk?. W publikacji zostały zawarte praktyczne informacje, które z cał? pewności? zachęc? potencjalnych zainteresowanych do sięgnięcia po ten nowatorski produkt.…

Accreo Taxand to firma konsultingowa oferuj?ca usługi doradztwa podatkowego, europejskiego oraz business consulting. Accreo należy do międzynarodowej sieci Taxand, która zrzesza doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. Na rynku usług doradczych firma działa od 2005 roku. W ci?gu kilku lat Accreo Taxand zdobył mocn? pozycję rynkow? i plasuje się w czołówce firm doradczych w Polsce. Znakiem rozpoznawczym Accreo jest niezależność od podmiotów audytorskich. www.taxand.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19