Analizy i badania

Polskie firmy obawiają się transformacji cyfrowej, ale rozumieją, że nie ma od niej odwrotu

<p style="text-align: justify;"><strong>Digitalizacja jest postrzegana na rynku jako rewolucja, która wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Obecnie jednak tylko 41 proc. polskich firm ma opracowany strategiczny plan biznesowy i inwestycyjny transformacji cyfrowej. Jeszcze mniej, bo tylko 36 proc. posiada jasno określony plan operacyjny, a do wdrażania i monitorowania jego etapów gotowych jest zaledwie 29 proc. organizacji. Jak wynika z <a href="http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/Digitaltransformationsurvey2015.html" target="_blank">badania przeprowadzonego przed Deloitte Digital</a>, decydując się na przeprowadzenie transformacji cyfrowej, polskie firmy zbyt często liczą na natychmiastowe korzyści finansowe, podczas gdy nie mniej ważną kwestią jest budowanie pogłębionych relacji z klientami, które mają szansę zapewnić firmie sukces i przychody w długiej perspektywie.</strong></p>

>

Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. W centrum tego procesu znajduje się klient i jego potrzeby, które wymagaj? od organizacji zmiany dotychczasowego podejścia do odbiorców swoich produktów i usług. „Respondenci naszego badania słusznie zauważyli, że technologie cyfrowe wpływaj? na poprawę efektywności organizacji. Na ten aspekt w swoich odpowiedziach zwróciło uwagę 58 proc. ankietowanych. Z drugiej strony w dalszym ci?gu wiele firm nie docenia znaczenia postępuj?cej cyfryzacji w kontekście budowania i utrzymania relacji z klientami. Wagę tego czynnika podkreśliła tylko niespełna jedna czwarta badanych” – mówi  Daniel Martyniuk, Dyrektor w Deloitte Digital.

Uczestnicy badania byli również pytani o to, jak postrzegaj? transformację cyfrow?, czy widz? w niej szansę czy raczej zagrożenie dla swojej organizacji. Odpowiedzi rozłożyły się dość równomiernie, choć lekk? przewagę zyskało wskazanie na to drugie. Było ono szczególnie widoczne wśród osób na stanowiskach decyzyjnych. „Rewolucja technologiczna nieodwracalnie zmieniła i wci?ż zmienia dotychczasowe modele biznesowe, tradycyjne łańcuchy wartości oraz od lat funkcjonuj?ce procesy i struktury organizacyjne. Aż 95 proc. przedstawicieli polskich firm zgadza się ze stwierdzeniem, że rewolucja cyfrowa wpłynie na wyniki ich organizacji. Częściej jednak postrzegaj? ten wpływ jako ryzyko niż jako możliwy do wykorzystania potencjał” – tłumaczy  Stefan Nowak, Dyrektor w Deloitte Digital.


Badanie Deloitte Digital  pokazało, że 51 proc. firm w Polsce posiada wizję transformacji cyfrowej, a około jedna czwarta ma już nawet opracowan? strategię jej przeprowadzenia (28 proc.). Świadomość potrzeby posiadania wizji i strategii jest dużo bardziej widoczna u członków zarz?dów i kadry zarz?dzaj?cej (60 proc.) niż u pracowników niższego szczebla. „Polskie firmy rozumiej? konieczność przeprowadzenia u siebie transformacji cyfrowej, ale tylko 41 proc. z nich ma już przygotowany plan biznesowy i inwestycyjny w tym zakresie. Jeszcze mniej, bo nieco ponad jedna trzecia, posiada określony plan operacyjny, a gotowych do wdrażania i monitorowania jego etapów jest zaledwie 29 proc. organizacji. To pokazuje, że biznes w Polsce myśli o transformacji raczej w kontekście przyszłości, aniżeli teraźniejszości” – mówi  Daniel Martyniuk,Dyrektor w Deloitte Digital.

Warty podkreślenia jest fakt, że o transformacji cyfrowej w polskich firmach rozmawia się przede wszystkim na poziomie kadry zarz?dzaj?cej. Aż 59 proc. respondentów uważa, że nie jest w tym temacie należycie poinformowanym lub, że komunikacja w tym zakresie trafia tylko do nielicznych osób w firmie. Jednocześnie dziewięciu na dziesięciu badanych wyraziło opinię, że właściwa polityka komunikacyjna jest kluczowa dla powodzenia procesu digitalizacji.

Jedna pi?ta decydentów uważa, że ich firmy nie s? zaawansowane technologicznie nawet w minimalnym stopniu. Wśród pracowników niższego szczebla odsetek ten wynosi 12 proc. Jednocześnie stopień zaawansowania technologicznego jako maksymalny wskazało jedynie 3 proc. przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej i co dziesi?ty pracownik zajmuj?cy niższe stanowisko. Ten sam odsetek ankietowanych określił swoje organizacje jako „cyfrowego trendsettera” na rynku, na którym działaj?. Jednocześnie do grupy „naśladowców” swoje firmy zakwalifikowało 36 proc. decydentów i jedna pi?ta pracowników niższego szczebla.

Cyfryzacja wi?że się między innymi z wdrażaniem nowych narzędzi, wspieraj?cych procesy sprzedaży, marketingu i komunikacji. Wyniki badania Deloitte Digital pokazuj?, że polskie firmy staraj? się korzystać z pełnego spektrum technologii cyfrowych, zarówno wewn?trz firmy, jak i w zewnętrznych kontaktach z interesariuszami. W przypadku tych drugich, duże znaczenie maj? przede wszystkim media społecznościowe (69 proc. wskazań). Z kolei jeśli chodzi o technologie mobilne to jedna czwarta respondentów wykorzystuje je w procesach wewnętrznych, natomiast w pracy z klientem używa je jedynie jedna pi?ta ankietowanych.

Wdrożenie rozwi?zań cyfrowych wi?że się nie tylko z korzyściami, ale również z kosztami. Wielkość tych ostatnich uzależniona jest oczywiście od rozmiaru firmy. W przypadku największych organizacji proces ten może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Jak deklaruje większość respondentów, proces transformacji planowany jest na okres od jednego do trzech lat. A korzyści? Dla ankietowanych licz? się głównie te finansowe. „Na ten aspekt uwagę zwróciło blisko 40 proc. naszych respondentów. Jednocześnie jednak polskim firmom nieco umyka fakt, że działania zwi?zane z transformacj? cyfrow? powinny koncentrować się na długoterminowych korzyściach płyn?cych np. z pogłębienia relacji z klientami. Wagę tego dostrzega tylko 8 proc. badanych. Patrzenie na to, co się chce osi?gn?ć głównie przez pryzmat szybkich korzyści finansowych jest myśleniem krótkowzrocznym i pokazuje pewn? niedojrzałość naszego rynku w porównaniu z innymi gospodarkami” – tłumaczy  Daniel Martyniuk.

Zdaniem ekspertów Deloitte Digital polskie firmy musz? zrozumieć, że transformacja cyfrowa przestała być sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decyduj?cym czy dane przedsiębiorstwo utrzyma się na rynku czy nie. Cyfryzacja to nie tylko postęp technologiczny, ale katalizator zmian biznesowych, społecznych, w centrum których znajduje się zaspokojenie szybko zmieniaj?cych się potrzeb klienta.

O badaniu:  

W  badaniu Deloitte Digital  wzięło udział ponad 150-ciu przedstawicieli polskich firm. Były to przedsiębiorstwa reprezentuj?ce szerok? gamę branż, różn? wielkość oraz okres funkcjonowania na rynku. Najszerszy zasięg badanie uzyskało w sektorze usług finansowych, jednak to branża TMT, produktów konsumenckich i usług profesjonalnych najbardziej docenia znaczenie transformacji cyfrowej w biznesie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP