Polski system podatkowy po raz kolejny oceniony dość nisko

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, polski system podatkowy zasługuje na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów uznało stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy aspekt. Zagadnienia związane z cenami transferowymi należą do najbardziej problematycznych kwestii podatkowych, a relatywnie największą wiedzę respondenci posiadają w zakresie zmian w VAT oraz raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – prawie połowa z nich uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze zaznajomiona z tymi zagadnieniami. Co ciekawe, według aż 55% badanych, raportowanie w formacie JPK będzie można wykorzystać dla potrzeb wewnętrznych analiz biznesowych. Ponad połowa respondentów twierdzi również, że zwiększenie atrakcyjności ulgi podatkowej na B+R będzie prowadzić do wzrostu nakładów polskich przedsiębiorstw na innowacje.</strong></span></span></p>

>

Brak istotnych zmian w ocenie polskiego systemu podatkowego

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest podobna do tej z roku ubiegłego i wynosi 2,2 (w  pięciostopniowej skali). Wynik ten jest średni? ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych. Jedyn? kategori?, któr? respondenci ocenili tak samo jak w poprzednim roku jest częstotliwość publikowania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych.  

Po raz kolejny polski system podatkowy spotkał się z krytyczn? ocen? podatników. Respondenci zwrócili uwagę na zbyt częste zmiany przepisów, które w naturalny sposób komplikuj? prowadzenie działalności gospodarczej oraz brak możliwości na przygotowanie się do tych zmian ze względu na szybkość ich wprowadzania – mówi Rafał Szafraniec, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.  

Ceny transferowe pozostaj? najbardziej problematycznym aspektem systemu podatkowego

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uci?żliw? kwesti? podatkow? z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa s? ceny transferowe (aż 80% ankietowanych uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne), jak również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (60%). Relatywnie najmniej kłopotliwe s? funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co pi?ty respondent uważa, że nie wi?ż? się one z komplikacjami, a dla 57% obowi?zki te s? tylko umiarkowanie problematyczne.  

Największa znajomość zmian w VAT oraz raportowania w formacie JPK

Z perspektywy uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG znajomość zmian w  VAT oraz raportowania w formacie JPK jest relatywnie wysoka – co drugi respondent określa swój stopień znajomości tych zagadnień jako dobry lub bardzo dobry. Relatywnie najmniejsz? wiedzę respondenci posiadaj? w kwestiach nowych wymagań w ochronie danych osobowych, nowych wymogów MSSF 15, MSSF 16 i MSSF 9 oraz ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojow?.  

Zmiany dotycz?ce cen transferowych i raportowanie w formacie JPK podnios? koszty działalności przedsiębiorstwa

Wyniki badania pokazuj?, że zagadnienia zwi?zane ze zmianami dotycz?cymi cen transferowych będ? wymagały współpracy z doradc? – tego zdania jest aż 67% uczestników Kongresu. Co więcej, jedynie co pi?ty respondent czuje się przygotowany do tej zmiany a 27% twierdzi, że podniesie ona koszty funkcjonowania spółki. Warto również zauważyć, że z kolei 60% ankietowanych czuje się przygotowanych do zmian w zakresie podatku VAT.  

Rok 2017 przynosi podatnikom nowe obowi?zki informacyjne. Objęcie Jednolitym Plikiem Kontrolnym w zakresie ewidencji VAT małych i średnich firm oznacza, że organy podatkowe będ? dysponowały coraz większ? wiedz? o prowadzonych przez nie operacjach gospodarczych. Również nowe wymogi w  zakresie cen transferowych oznaczaj? dużo szersz? wiedzę organów podatkowych, także na temat całej grupy kapitałowej, w której funkcjonuje dana firma.

W zakresie VAT z dniem 1 stycznia br. do ustawy został dodany rozdział, w którym określono zasady ustalania dodatkowego zobowi?zania podatkowego, czyli tzw. sankcji VAT. Przepisy te, pomimo że nowe, wprowadzaj? element znany już wcześniej w polskim porz?dku prawnym. Zbliżone rozwi?zania w zakresie 30% sankcji obowi?zywały bowiem w Polsce do 2008 r. Należy podkreślić, że nowelizacja wprowadza nowe dodatkowe zobowi?zanie w wysokości 100% za odliczanie podatku naliczonego z tzw. „pustych faktur” – mówi Rafał Szafraniec, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.  

Raportowanie w formacie JPK przydatne dla wewnętrznych analiz biznesowych

Wyniki badania pokazuj?, że raportowanie w formacie JPK będzie można wykorzystać dla potrzeb wewnętrznych analiz biznesowych – tego zdania jest aż 55% uczestników Kongresu.  

JPK jest zbiorem zawieraj?cym dane na poziomie analitycznym – poszczególnych linii transakcji, co daje potencjalnie możliwość wykorzystania go do innych celów, nie tylko do wypełnienia obowi?zku raportowego do Ministerstwa Finansów. Mog? to być analizy pod k?tem poprawności VAT, ale także ogólniej – spójności danych w firmie z punktu widzenia podatkowego i operacyjnego. Niestety obecny format danych, a w szczególności ograniczone powi?zania pomiędzy danymi zawartymi w  poszczególnych strukturach ograniczaj? te możliwości. S?dzę jednak, że w miarę rozwoju narzędzi analitycznych Ministerstwo Finansów będzie rozwijało format i zakres danych w JPK – mówi Andrzej Tajchert, partner w zespole ds. doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.  

Większość respondentów twierdzi również, że zwiększenie atrakcyjności ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojow? będzie wpływało na zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na innowacje.  

Nowa ulga podatkowa na B+R to sprawdzony na świecie instrument wspieraj?cy przedsiębiorstwa w  rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Korzystaj?c z ulgi B+R, zaoszczędzone pieni?dze z  podatku przedsiębiorcy mog? wykorzystać np. do kolejnych projektów rozwojowych. Im większa będzie ulga tym łatwiej będzie przedsiębiorcom inwestować w rozwój technologii i produktów – mówi Kiejstut Żagun, doradca podatkowy, dyrektor i szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.  

Aż 72% respondentów badania KPMG uważa, że kontrola celno-skarbowa będzie stanowić większe wyzwanie dla przedsiębiorstw niż kontrole prowadzone obecnie.  

Wył?czenie możliwości wnoszenia zastrzeżeń do wyniku kontroli celno-skarbowej dotycz?cej zobowi?zań podatkowych, a także rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego przez organ który decyzje wydał, to zmiany które mog? uzasadniać obawy podatników, co do przebiegu procesu podatkowego. Jednocześnie brak obowi?zku zawiadamiania podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oznacza, że podatnicy musz? być przygotowani na kontrolę celno-skarbow? każdego dnia. Wprowadzane z dniem 1 marca 2017 r. nowe zasady kontroli stanowić będ? wyzwanie dla podatników – mówi Aleksander D?browski, radca prawny, dyrektor w zespole ds. postępowań podatkowych i s?dowych w KPMG w Polsce.  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotycz?cego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 16 stycznia 2017 r. wśród uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 169 osób.

O KONGRESIE:

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawc? i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym bior? udział przedstawiciele kadry zarz?dzaj?cej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji o wydarzeniu na stroniekpmg.com/pl/KongresKPMG.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!