Analizy i badania

Polska może stać się mniej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zasad udzielania wsparcia ze środków publicznych dla inwestorów zagranicznych może wpłynąć na atrakcyjność Polski na tle innych krajów w regionie, a w konsekwencji na naszą gospodarkę – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte, przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Resort Finansów opowiada się za rozłącznym stosowaniem wsparcia rządowego z pozostałymi instrumentami pomocy dla inwestorów. Oznacza to brak możliwości łączenia takich form jak fundusze UE oraz ulgi podatkowe dostępne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

>

Obecne regulacje, zgodne przepisami UE, pozwalaj? na ł?czne stosowanie różnych form pomocy publicznej dostępnych w Polsce, czyli m.in. grantów rz?dowych, funduszy unijnych i korzyści wynikaj?cych z działalności w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. W ramach każdej z tych form możliwe s? różne sposoby wsparcia dla inwestorów zagranicznych. Jeśli Rz?d przychyliłby się do oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów, zasady te uległyby zmianie. Inwestorzy mogliby korzystać tylko z jednej formy wsparcia.

“Amerykańskie firmy zainwestowały w ci?gu ostatnich 20 lat w Polsce ponad 20 mld dolarów. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce reprezentuje ponad 340 inwestorów amerykańskich, których rolę w rozwoju gospodarki Polski trudno przecenić.” – mówi Roman Rewald, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. “Z dużym niepokojem przyjmujemy uwagi naszych członków zaalarmowanych doniesieniami o zmianach w zasadach reguluj?cych wsparcie inwestorów zagranicznych z kilku źródeł pomocy publicznej. Dotychczas Polska była postrzegana przez nich, jako gospodarka o stabilnym systemie prawa oraz określonymi zasadami, szczególnie w zakresie wspierania nowych inwestycji. Tymczasem, ostatnie praktyki, w tym zmiany podejścia w stosunku do podmiotów tocz?cych negocjacje z rz?dem polskim istotnie zmieniaj? tę percepcję.”

Możliwość kumulowania pomocy finansowej z trzech źródeł jest pozytywnym wyróżnikiem Polski na tle krajów w regionie. Pozwala nam skutecznie konkurować z innymi państwami, które oferuj? przedsiębiorstwom wsparcie publiczne w wysokości sięgaj?cej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„Warto pamiętać, że w naszym kraju powoli kończ? się pieni?dze z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Natomiast w Rumunii czy Bułgarii dopiero rozpoczyna się proces przyznawania i wydawania tych środków. Dla inwestorów zagranicznych jest to ważny argument przemawiaj?cy za wyborem lokalizacji inwestycji. Jeżeli do tego doł?czymy brak możliwości stosowania ł?cznie różnych form wsparcia inwestycji nasz kraj podwójnie traci na atrakcyjności.” – mówi Magdalena Burnat Mikosz, Partner w Deloitte, kieruj?ca zespołem R&D & Government Incentives

Jak wskazuj? eksperci Deloitte, nowe podejście Ministerstwa Finansów może mieć liczne, negatywne konsekwencje:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP