Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski

<p style="text-align: justify;">Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji ekonomicznej na wysokim szczeblu „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski”, poświęconej polityce przemysłowej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 6-7 lutego 2014 r.</p>

>

Wydarzenie to jest organizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu ambasad Francji i Niemiec oraz polskiego Ministerstwa Gospodarki, a także organizacji gospodarczych PKPP Lewiatan z Polski, niemieckiego BDI oraz francuskiego MEDEF.

Konferencję obejmie patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W krakowskim spotkaniu wezm? udział wysocy rang? przedstawiciele rz?dów krajów Trójk?ta Weimarskiego, Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiod?cych firm reprezentuj?cych główne gałęzie przemysłu wymienionych wyżej krajów. Przewidujemy, że w sesjach Forum będzie uczestniczyć ponadto kilkuset gości – przede wszystkim osoby zarz?dzaj?ce firmami przemysłowymi i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele samorz?du gospodarczego, administracji państwowej i samorz?dowej krajów Trójk?ta Weimarskiego oraz eksperci, naukowcy, media.

Organizuj?c to wydarzenie, chcemy wykazać, że współpraca w ramach Trójk?ta Weimarskiego może dać mocny impuls do tworzenia polityki przemysłowej na szczeblu europejskim. Coraz bardziej nośne hasło reindustrializacji Europy chcemy wypełnić konkretn? treści?, dyskutuj?c o warunkach efektywnej międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz o nowych, czystych technologiach, których nośnikiem staje się europejski przemysł. Przeobrażenia te maj? służyć globalnej konkurencyjności Europy, a jednocześnie stymulować rozwój gospodarki i pozytywne zjawiska na rynku pracy przy zachowaniu wysokich standardów środowiskowych.

Serdecznie zapraszamy!

Zakres tematyczny:

 • Główne trendy zmieniaj?ce światow? gospodarkę
 • Jak przemysł europejski może sprostać globalnym wyzwaniom?
 • Innowacje szans? na cywilizacyjny skok Europy
 • Infrastruktura, komunikacja i technologia mobilna w UE
  -  Bezpieczeństwo informatyczne i ochrona danych osobowych, harmonizacja e-usług na wspólnym rynku europejskim
  -  Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jako wyzwanie i szansa dla strategii biznesowych
  -  Transeuropejskie projekty infrastrukturalne
  -  Nowoczesne rozwi?zania w transporcie
 • Energetyka – jaka polityka przemysłowa, jaka polityka energetyczna Unii Europejskiej?
  -  Polityka energetyczna UE – strategia dla europejskiej polityki przemysłowej
  -  Ceny energii i konkurencyjność europejskiego przemysłu
  -  Niezbędne warunki dla inwestycji rozwojowych w sektorze energetycznym
  -  Współpraca krajów Trójk?ta Weimarskiego w realizacji inwestycji energetycznych
 • Innowacje – siła napędowa dla konkurencyjności Europy?
  -  Europejskie inteligentne specjalizacje przemysłowe
  -  Współpraca R&D (badawczo-rozwojowa) UE
  -  Strategia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Trójk?ta Weimarskiego
  -  Globalne wyzwania dla europejskiego sektora R&D
 • Optymalny rodzaj współpracy w dziedzinie aeronautyki i przemysłu obronnego
  - Współpraca w dziedzinie obronności w ramach Trójk?ta Weimarskiego – istniej?ce i potencjalne obszary współpracy
  -  Przemysł lotniczy – przyszłe wyzwania
  -  Źródła wzrostu i konkurencyjności przemysłu obronnego państw członkowskich UE
  -  Czy jest miejsce dla wspólnej europejskiej polityki obronnej?

R. S. V. P.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Ze względu na rangę̨ gości rejestracja jest obowi?zkowa. Akces uczestnictwa w konferencji można składać do 31 stycznia 2014 r.

Rejestracja prowadzona jest wyłącznie przez stronę: http://www.wnp.pl/konferencje/2172.html  oraz www.weimarconference.eu

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Po wypełnieniu formularza zostanie do Państwa wysłana e-mailem informacja o statusie zgłoszenia.

Zakres tematyczny Konferencji oraz szczegółowe informacje s? dostępne na: www.weimarconference.eu

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 32/209 13 03

(pod tym numerem nie jest prowadzona rejestracja)

Partnerem instytucjonalnym wydarzenia jest Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin