Po pracę do agencji zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Rynek pracy wciąż nie jest łatwym polem dla poszukującego zatrudnienia kandydata. Sposoby, które mogłyby podnieść skuteczność jego działań, są zatem bardzo cenne. Efektywną metodą poszukiwania pracy jest zarejestrowanie się w agencji zatrudnienia. W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce wzrosła świadomość korzyści wynikających ze współpracy tego typu, a co za tym idzie, również zainteresowanie kandydatów tą formą poszukiwania pracy.</p>

>

Warszawa, 2 września 2013 r. – Rynek pracy podlega nieustannym zmianom, tak samo, jak i model poszukiwania pracy. Coraz częściej to kandydaci inicjuj? kontakt z agencj? zatrudnienia, już na samym pocz?tku swoich poszukiwań. Ci?gle jednak na rynku pracy w Polsce funkcjonuj? osoby traktuj?ce współpracę z agencj? zatrudnienia, jako ostatni? deskę ratunku. Tymczasem skorzystanie z jej wsparcia jest zdecydowanie bardziej efektywnym sposobem na znalezienie pracy, niż długofalowe poszukiwania zatrudnienia na własn? rękę.

– Zgłaszaj?cy się do agencji zatrudnienia kandydaci robi? to przeważnie w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, jednak cały czas powiększa się też grupa tych, którzy przychodz? do nas z własnej inicjatywy, zdaj?c sobie sprawę z korzyści, jakie płyn? z tego typu współpracy, – mówi Monika Styczyńska, ekspert agencji zatrudnienia Manpower. – W tym aspekcie coraz bardziej zbliżamy się do trendów na rynkach zachodnich, gdzie kandydaci w zasadzie nie poszukuj? pracy w inny sposób, jak właśnie przez agencje zatrudnienia. Pośród rejestruj?cych się w naszej agencji osób jest też duże grono tych, którzy zrobili to pod namow? kandydatów, którzy właśnie za naszym pośrednictwem znaleźli zatrudnienie. Bior?c to pod uwagę, myślę, że trend ten będzie się pogłębiał – wyjaśnia Monika Styczyńska.

Główn? zalet? skorzystania z wsparcia agencji zatrudnienia jest możliwość jednoczesnego dotarcia do wielu ofert pracy, dotycz?cych rozmaitych stanowisk, branż, a także różnych form zatrudnienia. Dla kandydata, skorzystanie z pomocy agencji to też nieocenione wsparcie w zakresie koordynacji procesu rekrutacyjnego przez pracuj?cych w niej konsultantów. Często to właśnie oni kontaktuj? się w imieniu szukaj?cej pracy osoby z potencjalnymi pracodawcami, u których chciałaby ona podj?ć zatrudnienie. Przedstawienie danej kandydatury i wzbudzenie zainteresowania pracodawcy leży w takim przypadku po stronie pracownika agencji.

Każdy współpracuj?cy z agencj? zatrudnienia kandydat może liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie otrzymane od jej konsultantów na etapie przygotowania do rozmowy z przyszłym pracodawc?. Otrzyma także od nich informację zwrotn? po odbytym spotkaniu rekrutacyjnym. To cenna możliwość pomagaj?ca unikn?ć powtarzania tych samych błędów przy kolejnych staraniach o pracę. Warto j? docenić, tym bardziej, że dla kandydatów współpraca z agencj? zatrudnienia jest całkowicie bezpłatna.

Rosn?ca grupa osób, które przy poszukiwaniu pracy korzystaj? ze wsparcia agencji zatrudnienia świadczy o wzroście świadomości kandydatów na temat korzystania z tego typu rozwi?zania. Zmiana ta może skutkować korzystniejsz? sytuacj? na rynku pracy. Istniej?ce na nim agencje zatrudnienia stanowi? platformę porozumienia pomiędzy poszukuj?cymi pracy, a pracodawcami.

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 800 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19