Planowane zmiany w podatkach

<p style="text-align: justify;">Wydłużenie terminu sporządzenia i złożenia dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, prowadzone są obecnie prace legislacyjne mające na celu wydłużenie o pół roku terminów na wypełnienie określonych obowiązków w zakresie przygotowania i przekazania dokumentacji w zakresie cen transferowych.</p>

>

Istotne zmiany przepisów Ustawy o CIT i Ustawy o PIT w zakresie dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powi?zanymi zostały wprowadzone w 2017 r. Zmiany te nałożyły na podatników liczne nowe obowi?zki dokumentacyjne i sprawozdawcze (m.in. przygotowanie dokumentacji lokalnej, grupowej, złożenie oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji, jak i sprawozdań). Zgodnie z obowi?zuj?cymi obecnie przepisami, termin wypełnienia tych obowi?zków przypada na dzień złożenia zeznania podatkowego za dany rok. W przypadku podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na wypełnienie obowi?zków dokumentacyjno-sprawozdawczych w zakresie cen transferowych przypada zatem na 31 marca 2018 roku.

Z komunikatu przekazanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż Ministerstwo wzięło pod uwagę możliwe trudności z przygotowaniem w tym samym terminie rocznej deklaracji podatkowej oraz wypełnieniem obowi?zków w zakresie dokumentacji cen transferowych w dużo szerszym niż do tej pory zakresie. Dlatego też, planowane jest wydłużenie terminu na wypełnienie obowi?zków zwi?zanych z opracowaniem dokumentacji w zakresie cen transferowych. Powyższe będzie dotyczyć:

  • sporz?dzenia dokumentacji podatkowej lokalnej oraz grupowej (tzw. local file oraz master file),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej,
  • doł?czenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT-TP oraz PIT-TP).

Termin na wypełnienie powyższych obowi?zków ma być przedłużony do ostatniego dnia dziewi?tego miesi?ca po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podatników z rokiem podatkowym pokrywaj?cym się z rokiem kalendarzowym, termin ulegnie zatem przedłużeniu do 30 września. Przedłużenie terminu ma obj?ć obowi?zki dokumentacyjno-sprawozdawcze w odniesieniu do cen transferowych za rok 2017 i 2018, a więc tych obowi?zków, które maj? zostać wypełnione odpowiednio w roku 2018 i 2019.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!