Piramida potrzeb konsumentów o wysokim i niskim dochodzie

<p style="text-align: justify;">Potrzeby i oczekiwania konsumentów podlegają ciągłym przemianom. Źródłem tych zmian jest zarówno otoczenie i sytuacja ekonomiczna, w jakiej znajdują się konsumenci. Dodatkowo do zmian w obszarze potrzeb konsumentów przyczynia się sytuacja społeczno-demograficzna oraz rozwój nowych technologii. Konrad Wacławik, ekspert rynku detalicznego w Nielsen Polska wskazał jak na tle opisanych przemian plasują się preferencje konsumentów z niskim i wysokim dochodem.</p>

>

W Polsce panuje dobry nastrój  

Nastroje konsumentów zwi?zane z ich sytuacj? finansow?, czy też pozycj? na rynku pracy, sukcesywnie się poprawiaj? – Polacy s? znacznie powyżej średniej dla Europy (według Nielsen Consumer Confidence Index wskaźnik nastrojów konsumentów w Polsce dla Q3’2017 wyniósł 104 vs 87 w Europie). Konsumenci (w szczególności ci z dużych aglomeracji) coraz częściej ceni? sobie wygodę i wysoko ceni? swój czas wolny – s? w stanie więcej zapłacić za produkty, które ułatwi? i usprawni? im codzienne zadania i oszczędz? czas. Wszyscy natomiast, niezależnie od dochodów, oczekuj? od sklepów szerokiego asortymentu i wygody dokonywania zakupów.  

Konsumenci z niskim dochodem  

Dynamiczne zmiany obserwujemy wśród konsumentów o niskim dochodzie, w opinii Nielsena to oni staj? się coraz częściej największym wyzwaniem dla producentów i sieci handlowych. Konsumenci o najniższym dochodzie (do 10 000 USD na gospodarstwo w skali roku) znacznie częściej niż miało to miejsce 2-3 lata temu deklaruj?, że ich pozycja na rynku pracy jest dobra lub bardzo dobra (wzrost z około 8% pod koniec 2013 roku do ponad 25% pod koniec 2016 roku wśród osób najmniej zamożnych). Poprawiaj?ca się sytuacja finansowa konsumentów o niższych dochodach przekłada się na wzrost oszczędności oraz wydatków na kategorie niebęd?ce dobrami pierwszej potrzeby (głównie odzież i rozrywka poza domem, w tym wychodzenie do restauracji lub barów). Blisko co trzeci konsument o niskim dochodzie deklaruje, że nadwyżkę, jaka mu zostaje z codziennych wydatków, lokuje jako oszczędności. Również wzrost wskazań na częstsze oszczędzanie deklaruj? konsumenci o średnim i wysokim dochodzie, co jest potwierdzeniem poprawiaj?cej się sytuacji finansowej.  

Na czym oszczędzaj? konsumenci?  

Konsumenci najczęściej staraj? się zaoszczędzić na ograniczaniu wydatków na rozrywkę poza domem – odsetek konsumentów wybieraj?cych tę formę oszczędności nie zmienił się przez ostatnie 4 lata. Z roku na rok spada natomiast liczba osób wśród najmniej zamożnych, które chc? oszczędzać na ubraniach oraz wybieraj? tańsze produkty spożywcze. Co więcej, tylko 15% konsumentów o niskim dochodzie spośród tych, którzy oszczędzaj? na jedzeniu deklaruje, że pozostałoby przy oszczędzaniu na produktach spożywczych (wybieraj?c tańsze marki) gdyby ich sytuacja finansowa poprawiła się w przyszłości – a wiemy z wcześniejszej analizy deklaracji, że prognozy s? optymistyczne.  

Dobra szybko zbywalne a konsument  

Dla osób o mniej zasobnym portfelu temat produktów spożywczych i kosmetycznych jest niezwykle istotny, ponieważ w niektórych przypadkach nawet blisko połowa ich dochodu jest przeznaczana właśnie na dobra szybko zbywalne. Dodatkowo jest to zdecydowanie wyższy odsetek niż wśród osób o wysokich dochodach. Konsumenci mniej zasobni częściej decyduj? się na większe zakupy (raz albo dwa razy w miesi?cu robi? duże zakupy na cały miesi?c).  

Wraz ze wzrostem dochodu rośnie częstotliwość dokonywania zakupów –  ? konsumentów o dużym dochodzie zakupy główne robi co tydzień. Regularne zakupy uzupełniaj?ce dokonywane s? codziennie przez 8 na 10 osób spośród konsumentów najbardziej zamożnych, b?dź też 2-3 razy w tygodniu. Dla porównania 56% konsumentów o najniższym dochodzie dokonuje równie często zakupów uzupełniaj?cych. Jest to niew?tpliwie wyzwanie dla sieci handlowych, aby przyci?gn?ć do siebie mniej zasobnych konsumentów na regularne zakupy – konsumenci ci s? również bardziej podatni na działanie promocji i s? w stanie zmienić sklep, aby kupić coś taniej. Z drugiej strony duża część konsumentów o niskim dochodzie dba, o jakość kupowanych produktów i deklaruje, że godzi się z wyższ? cen?. Na porównywalnym poziomie do konsumentów o wysokim dochodzie, konsumenci mniej zamożni deklaruj?, że ważna jest dla nich jakość obsługi w sklepie, co tylko podkreśla fakt że sieci handlowe musz? zadbać o każdego indywidualnego konsumenta.  

Piramida potrzeb współczesnego konsumenta  

Piramida potrzeb obecnego konsumenta jest zatem bardzo podobna dla konsumentów o niskim jak i wysokim dochodzie (potrzeba wygodnych i przyjemnych zakupów występuje u wszystkich, jakość i użyteczność doceniania jest również przez większość konsumentów, a indywidualne potrzeby, które chcielibyśmy, aby były spersonalizowane ma każdy z nas). Sieci handlowe musz?, zatem zadbać o odpowiednie dopasowanie asortymentu do zmieniaj?cych się oczekiwań konsumentów. Przed sieciami handlowymi stoi wyzwanie zapewnienia produktów zaspokajaj?cych rosn?ce wymagania jakościowe konsumentów, zarówno tych o mniejszym portfelu, jak również tych z większymi możliwościami finansowymi.    

***  

Kontakt  

Mikołaj Piotrowski
Head of Marketing & Communications, CEE & Turkey
Growth Markets
Nielsen
Mobile +48661950246
mikolaj.piotrowski(@)nielsen.com  

Magdalena Sosna
Marketing & Communications Specialist
Nielsen
Mobile +48 885 580 551
magdalena.sosna(@)nielsen.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!