Analizy i badania

Pierwsza podwyżka stóp w Polsce oddala się w czasie

<p style="text-align: justify;">Zrewidowaliśmy naszą prognozę inflacji i scenariusz polityki pieniężnej w Polsce.</p>

>

Opublikowana w ubiegłym tygodniu lutowa inflacja ukształtowała się znacz?co poniżej naszych oczekiwań (1,4% r/r wobec 1,9% w styczniu, por. MAKROpuls z 15.03.2018). Głównym źródłem zaskoczenia była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,4% r/r w lutym wobec 4,8% w styczniu) oraz spadek inflacji bazowej (0,8% r/r wobec 1,0% w styczniu). Niższy punkt startowy skłonił nas do rewizji w dół całej prognozowanej ścieżki inflacji w 2018 r. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach w kierunku spadku inflacji oddziaływać będzie niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która w IV kw. ukształtuje się nieznacznie poniżej zera. Przeciwny efekt będzie miał prognozowany przez nas wzrost inflacji bazowej wynikaj?cy z nasilaj?cej się presji kosztowej zwi?zanej z umiarkowanym przyspieszeniem wzrostu płac. Dodatkowo do lipca br. wzrostowi inflacji będ? sprzyjać efekty niskiej bazy sprzed roku w kategorii "paliwa”. W rezultacie uważamy, że w I poł. br. inflacja CPI ukształtuje się na średnim poziomie równym 1,6% r/r, a następnie obniży się do 1,1% w IV kw. br. Prognozujemy, że średnioroczna dynamika cen w 2019 r. wyniesie 1,7% wobec 1,4% w 2018 r.

Rewizja prognozy inflacji skłoniła nas również do zmiany scenariusza polityki pieniężnej. Na konferencji po marcowym posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany w ostatnich miesi?cach pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca br. (podwyżka w 2018 r. jest "nieprawdopodobna”). Prezes NBP przedstawił jednak zaskakuj?c? ocenę, zgodnie z któr? – jeśli zrealizuje się scenariusz zarysowany w marcowej projekcji inflacji – stopy procentowe NBP powinny pozostać na obecnym poziomie do końca 2020 r. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że nasza prognoza inflacji kształtuje się znacz?co poniżej ścieżki przedstawionej w projekcji NBP (1,4% w 2018 r. wobec 2,1% wg NBP oraz 1,7% w 2019 r. wobec 2,7% w projekcji). W rezultacie przesunęliśmy przewidywan? przez nas pierwsz? podwyżkę stóp procentowych z lipca na listopad 2019 r. Oznacza to,  że pierwsza podwyżka stóp w Polsce zrealizuje się nieznacznie później po oczekiwanej przez nas pierwszej podwyżce stopy depozytowej w strefie euro (wrzesień 2019 r.).

Obecnie rynek kontraktów FRA wycenia pierwsz? podwyżkę stóp procentowych w Polsce na przełomie II i III kw. 2019 r. Uważamy, że w najbliższych tygodniach oczekiwania rynkowe będ? stopniowo zbiegały do naszego scenariusza. Taka tendencja będzie oddziaływała w kierunku osłabienia złotego względem euro. Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego jest mniejsze prawdopodobieństwo dalszego rozluźnienia polityki pieniężnej przez EBC zasygnalizowane na konferencji po marcowym posiedzeniu EBC (por. MAKROmapa z 12.03.2018). Trzecim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego w krótkim okresie mog? być zmiany oczekiwań rynkowych dotycz?cych polityki pieniężnej w USA. Obecnie rynek kontraktów terminowych wycenia trzy podwyżki stóp procentowych FED (ł?cznie 75pb) do końca br. W naszym scenariuszu bazowym również zakładamy 3 podwyżki stóp procentowych po 25 pb. w br. (w marcu, w czerwcu i we wrześniu). Jednak prawdopodobieństwo, że w marcowej projekcji FED zasygnalizuje 4 podwyżki w br. oceniamy jako nieznacznie wyższe od 50%. W przypadku materializacji powyższego czynnika ryzyka nasilenie oczekiwań rynkowych na szybsze zacieśnianie polityki pieniężnej w USA będzie miało negatywny wpływ na kurs złotego. Głównym czynnikiem niepewności dla naszej prognozy stóp procentowych w USA jest to, w jaki sposób członkowie FED oceniaj? wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej administracji Trumpa na tempo wzrostu gospodarczego i inflację w USA. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki dostrzegamy ryzyko w górę dla naszej prognozy kursu złotego (EURPLN równy 4,10 na koniec br.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin