Aktualności firm stowarzyszonych

Paweł Stykowski szefem praktyki compliance w Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;"><strong>W lipcu 2018 roku do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Paweł Stykowski. Objął funkcję szefa zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance.</strong></p>

>

Paweł Stykowski jest radc? prawnym, specjalizuje się w prawie usług finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwestiami compliance. Ma 11 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przed doł?czeniem do kancelarii pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance officera w zakładzie ubezpieczeń. Wcześniej doradzał wiod?cym instytucjom finansowym – z ramienia kancelarii oraz jako prawnik wewnętrzny.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów prawa i rekomendacji KNF (IDD, RODO, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Doradza przy wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu (sprzedaż przez Internet, telefon, bancassurance, affinity). Przygotowuje i weryfikuje projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi zwi?zanych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF, Rzecznikiem Finansowym oraz s?dami.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz roczne studia w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus, gdzie uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest też absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

–  Rozwój oferty doradztwa w zakresie compliance to jeden z kluczowych elementów w strategii zarówno warszawskiego biura, jak i całej sieci Eversheds Sutherland. Jest odpowiedzi? na stale rosn?ce zapotrzebowanie klientów, którzy coraz częściej zdaj? sobie sprawę, jak wielk? wartość ma dla nich sprawnie działaj?cy system compliance w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych, lawinowo rosn?cej liczby przepisów oraz coraz większych wymagań regulatorów  – mówi Tomasz Zalewski, partner zarz?dzaj?cy Wierzbowski Eversheds Sutherland. –  Praktyka zapewnia multidyscyplinarne doradztwo w wielu dziedzinach prawa składaj?cych się na całokształt wymogów compliance. Wspieramy klientów w zwi?zku z wyzwaniami wynikaj?cymi z szybko zmieniaj?cego się otoczenia prawnego i biznesowego oraz działalności w świecie cyfrowym. Mamy przyjemność pracować dla wiod?cych podmiotów z sektorów regulowanych. Cieszę się, że dzięki tak doświadczonemu specjaliście będziemy mogli znacznie poszerzyć ofertę doradztwa dla sektora finansowego, który wci?ż wyznacza standardy w zakresie compliance  – dodaje  Tomasz Zalewski.

–  Instytucje finansowe musz? poradzić sobie z kolejnym tsunami regulacji. Potrzebuj? specjalistycznego doradztwa osób znaj?cych specyfikę branży. Cieszę się, że wraz z zespołem Wierzbowski Eversheds Sutherland, wyróżniaj?cym się szerokim doświadczeniem w pracy dla sektora finansowego, będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów  – mówi  Paweł Stykowski.

Jednym z kluczowych ekspertów w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance jest  Paweł Dudojc, który rozwija praktykę w obszarze FinTech, RegTech oraz w zakresie compliance, świadcz?c doradztwo w takich obszarach jak przeciwdziałanie korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Renata Misiewicz  | Specjalista ds. PR i e-Marketingu | PR and E-Marketing Specialist

T: +48 22 50 50 719
M: +48 502 37 89 72  
https://linkedin.com/renatamisiewicz

eversheds-sutherland.pl

Wierzbowski Eversheds Sutherland
Client Commitment. Innovative Solutions. Global Service.  Eversheds Sutherland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin