Analizy i badania

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej

<p style="text-align: justify;">W cyklu naszych artykułów przedstawimy różne modele klasyfikacji osobowości oraz zaprezentujemy, jak dopasowanie osobowości do wykonywanej pracy wpływa na poprawę jej efektywności. W następnych artykułach zajmiemy się tematem emocji. Choć często nie dostrzegane (lub pomijane) w dyskusjach nad zachowaniem w organizacji, emocje odgrywają zasadniczą rolę w wyjaśnianiu i przewidywaniu zachowań pracowników.</p>

>

Zapraszamy do zapoznania się z pierwsz? części? artykułu:

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej.

Rozpoczynaj?c pracę, mamy już ukształtowan? osobowość, która wywiera silny wpływ na nasze zachowania w pracy.

Co to jest osobowość?

Niektórzy ludzie s? spokojni i bierni, inni zaś hałaśliwi i agresywni. Posługuj?c się w opisie osób takimi pojęciami, jak łagodność, bierność, hałaśliwość, agresywność, ambicja, lojalność lub towarzyskość, dokonujemy kategoryzacji według cech psychicznych. Osobowość jest więc kombinacj? cech psychicznych, jakimi posługujemy się w klasyfikacji jednostki.

Na podstawie wszechstronnych badań psychologicznych zidentyfikowano szesnaście podstawowych cech osobowości:

1. Skrytość a otwartość.
2. Niska inteligencja a wysoka inteligencja.
3. Uczuciowość a stabilność emocjonalna.
4. Uległość a władczość.
5. Powaga a beztroska.
6. Oportunizm a sumienność.
7. Lękliwość a brawura.
8. Oschłość a wrażliwość.
9. Ufność a podejrzliwość.
10. Praktyczność a wyobraźnia.
11. Prostolinijność a spryt.
12. Pewność siebie a nieśmiałość.
13. Konserwatyzm a nowatorstwo.
14. Zależność od grupy a samowystarczalność.
15. Impulsywność a powści?gliwość.
16. Swoboda a napięcie.

Zauważmy, że każda cecha jest dwubiegunowa, czyli obejmuje dwie skrajności (np. skrytość i otwartość). Stwierdzono, że owe szesnaście cech stanowi trwał? i niezmienn? podstawę zachowań, umożliwiaj?c? przewidywanie zachowania jednostki w określonych sytuacjach dzięki ustaleniu ich wagi w danym kontekście.

Model wielkiej pi?tki

W ostatnich latach znaczna ilość badań naukowych potwierdziła, że pięć podstawowych wymiarów osobowości stanowi fundament wszystkich jej cech. Składnikami modelu wielkiej pi?tki s?:

  • Ekstrawersja – towarzyskość, rozmowność, asertywność.
  • Ugodowość – życzliwość, gotowość do współpracy, ufność.
  • Sumienność – odpowiedzialność, niezawodność, wytrwałość, d?żenie do osi?gnięć.
  • Stabilność emocjonalna – opanowanie, zapał, poczucie bezpieczeństwa (biegun dodani) w opozycji do napięcia, nerwowości, przygnębienia i niepewności (biegun ujemny).
  • Otwartość na doświadczenie – wyobraźnia, zmysł artystyczny, intelekt.

Badania nad wielk? pi?tk? nie tylko umożliwiły tworzenie jednolitych opisów osobowości, ale również przyczyniły się do odkrycia ważnej relacji między wymiarami osobowości a osi?gnięciami zawodowymi. Rozpatrywano pięć kategorii zawodowych, mianowicie profesjonalistów (w tym inżynierów, architektów, księgowych, prawników), policjantów, handlowców, menedżerów oraz robotników przyuczonych i wykwalifikowanych. Miar? dokonań zawodowych były oceny wyników pracy, umiejętność uczenia się (postępy osi?gane w szkoleniach) oraz dane personalne, takie jak poziom zarobków.

Stwierdzono, że sumienność jest prognostykiem osi?gnięć zawodowych we wszystkich badanych grupach. Wartość prognostyczna pozostałych wymiarów osobowości zależy zarówno od kryterium osi?gnięć, jak i od grupy zawodowej. Ekstrawersja pozwala na przykład oczekiwać dobrych wyników na stanowiskach kierowniczych i wśród handlowców. Jest to uzasadnione, ponieważ z wykonywaniem tych zajęć wi?ż? się intensywne kontakty społeczne. Podobnie, otwartość na doświadczenia okazała się istotna w przewidywaniu skuteczności szkolenia, co również wydaje się logiczne.

Na tym właśnie modelu zostały opracowane nasze testy SIGMUND. Pozwalaj? one na ocenę zarówno kandydatów na dane stanowisko, jak i również ocenę obecnych pracowników, co pozwala na opracowanie indywidualnej ścieżki kariery każdego pracownika i sprawdzenie na jakim stanowisku najlepiej będzie się odnajdywał. Zgodnie z obowi?zuj?cym trendem na rynku pracy, który staje się powoli rynkiem pracownika – posiadanie informacji o potencjale kandydata (czy też obecnego pracownika) pozwala stworzyć pracodawcy takie warunki pracy, które zatrzymaj? go na dłużej w organizacji, a tym samym oszczędz? dodatkowych kosztów zwi?zanych z rekrutacj?.

Za tydzień kolejna część artykułu, w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Źródło: „Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Key Account Manager
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP