Aktualności firm stowarzyszonych

Operator logistyczny Dachser podsumowuje rok 2013

<p style="text-align: justify;">Dla firmy Dachser w Polsce rok 2013 był wyjątkowo udany. Operator pozyskał szereg nowych klientów oraz przewiózł rekordowo dużą liczbę przesyłek.</p>

>

Mimo wci?ż dość niestabilnej sytuacji na rynku, Dachser w Polsce może zaliczyć rok 2013 do udanych. Operator znacz?co zwiększył obroty, głównie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów oraz rozwojowi sieci. W drugiej połowie roku imponuj?ce wręcz wyniki notowali polscy eksporterzy, co przełożyło się na wyj?tkowo duży wzrost liczby oraz wolumenu przesyłek. „W październiku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, osi?gnęliśmy blisko 20-procentowy wzrost transportów w eksporcie” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Dachser Sp. z o.o. „W ostatnim kwartale odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost ilości przesyłek transportowanych na Bałkany, do Bułgarii, Szwajcarii i Włoch” – dodaje. Na przełomie lat 2012 i 2013 Dachser poł?czył siły z wieloletnim partnerem biznesowym – największym operatorem logistycznym na Półwyspie Iberyjskim – firm? Azkar, co również miało znacz?cy wpływ na zainteresowanie klientów przewozami i wzrost obrotów na tym kierunku.

Eksport

Wzmożona aktywność oraz dobre wyniki polskich przedsiębiorców eksportuj?cych m. in. na kierunki wschodnie przełożyły się na wzrost obrotów oddziału Dachser Cargoplus, uruchomionego we wrześniu 2012 roku, realizuj?cego usługi całopojazdowe (FTL) oraz drobnicowe i LTL dla krajów WNP, Maghrebu (północno-zachodnia Afryka) oraz Turcji. „Nasz zespół Cargoplus realizuje projekty dystrybucyjne dla klientów korzystaj?cych głównie z przewozów całopojazdowych – mówi Grzegorz Lichocik. „W ci?gu ostatniego roku Cargoplus obsłużył rekordowy wolumen przesyłek w kierunkach wschodnich (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan), do krajów Maghrebu (Maroko, Tunezji i Libii) oraz Turcji” – dodaje.

Inwestycje

Efektem dynamicznego rozwoju firmy w Polsce była zmiana lokalizacji oraz rozbudowa warszawskiego oddziału firmy Dachser. Wiosn? 2013 roku nowy obiekt administracyjno-magazynowy przej?ł funkcje dotychczasowego oddziału, którego lokalizacja i niewystarczaj?ca do obsługi rosn?cej liczby przesyłek powierzchnia magazynowa znacznie ograniczały możliwości produkcyjne. Klienci operatora zyskali nie tylko korzystniejsz? logistycznie lokalizację, ale przede wszystkim nowe możliwości dzięki większej powierzchni operacyjnej i magazynowej. „Nowa lokalizacja pod Warszaw?, położona w parku logistycznym MLP Pruszków II, tuż przy zjeździe z autostrady A2, usprawniła nasze procesy oraz znacz?co wpłynęła na optymalizację czasu transportu na wybranych kierunkach” – mówi Grzegorz Lichocik. „W zwi?zku z naszym dynamicznym rozwojem oraz rosn?c? popularności? kierunków wschodnich, w najbliższych latach planujemy dalsz? rozbudowę sieci, w tym również uruchomienie nowych oddziałów” – dodaje.

Prognozy dla branży na przyszłość

Według Grzegorza Lichocika, obserwowane zmiany w branży TSL pokazuj? siln? tendencję do koncentracji biznesu wokół dynamicznie rozrastaj?cych się firm globalnych oraz zdecydowany spadek znaczenia przedsiębiorstw lokalnych. Najwięksi gracze na rynku usług logistycznych umacniaj? swoje pozycje i rozszerzaj? zasięg działania nie tylko dzięki organicznemu wzrostowi, ale również poprzez przejęcia. Taki trend ma utrzymywać się w kolejnych latach.

„W najbliższych latach będziemy obserwowali dalszy i zapewne coraz bardziej dynamiczny rozwój wymiany handlowej pomiędzy krajami, zwłaszcza wewn?trz Unii Europejskiej, która zapewnia nieskrępowany przepływ towarów i kapitału” – mówi Grzegorz Lichocik.

„Z pewności? outsourcing procesów logistycznych stanie się dla wielu firm elementem strategii, pozwalaj?cym na koncentrację na głównej działalności, a przy wyborze operatora obok czynników jakościowych i ceny coraz większe znaczenie będzie miał zasięg jego usług. Najważniejsze będzie szybkie dotarcie z produktami do rynków docelowych” – podkreśla.

W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniaj?c 21.650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 milionów przesyłek o ł?cznej wadze 37,46 milionów ton.

***

O firmie:

Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 347 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności? i spersonalizowan? obsług?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin