Analizy i badania

Obowiązek pracodawcy dofinansowania pracownikowi zakupu okularów korekcyjnych

<p style="text-align: justify;">Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr. 148, poz. 973) zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.</p>

>

Zaświadczenie o konieczności noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku dofinansowania do okularów nieistotne jest, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko w trakcie pracy przy komputerze.

W sytuacji, gdy pracownikowi pogarsza się wzrok, ale posiada aktualne badania okresowe może zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badania. Jeśli badanie dodatkowe wykaże, że konieczna jest wymiana okularów w zwi?zku z pogarszaj?cym się wzrokiem, będzie mógł skorzystać z dofinansowania do okularów.  

Komu przysługuje dofinansowanie

Przepisy dotycz?ce dofinansowania dotycz? pracowników. Zgodnie z  ? 2 pkt 4 rozporz?dzenia pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkuj?cy w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Nie ma przy tym znaczenia, jak długo pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy.  

Kwota dofinansowania

Przepisy nie reguluj? kwestii wysokości dofinansowania. Zwyczajowo wysokość dofinansowania zostaje ustalona w przyjętym w firmie regulaminie pracy. Przyj?ć należy, że pracodawca powinien zapewnić szkła i oprawy w podstawowym standardzie.

W sytuacji, kiedy pracownik dokonuje zakupu okularów na kwotę większ? niż ustalony regulaminowo limit, pracodawca pokrywa kwotę do wysokości limitu, natomiast nadwyżkę pracownik pokrywa z własnych środków. Nie ma również przeszkód, aby pracodawca dofinansował pracownikowi okulary w pełnej wysokości, ale zależy to wył?cznie od dobrej woli pracodawcy.  

Częstotliwość dofinansowania

Nie ma przepisów precyzuj?cych częstotliwość zakupu kolejnych okularów. Z praktycznego punktu widzenia warto jest uregulować tę kwestię w regulaminie pracy poprzez wprowadzenie zapisów precyzuj?cych, co jaki czas pracownik może ubiegać się o dofinansowanie.

Gdyby jednak u pracownika posiadaj?cego ważne badania lekarskie nast?piło pogorszenie b?dź poprawa wzroku i zwi?zku z tym konieczna byłaby wymiana okularów na nowe, pracodawca powinien skierować takiego pracownika na badania w celu wydania odpowiedniego zaświadczenia. W tym wypadku pracodawca nie może odmówić refundacji powołuj?c się na regulaminowy zapis, że wskazany okres jeszcze nie upłyn?ł.  

Warunki dofinansowania

Warunki, jakie pracownik musi spełnić aby otrzymać dofinansowanie:

  • okulary s? zakupione na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzaj?cego konieczność stosowania okularów o określonych parametrach w trakcie pracy przy monitorze ekranowym,
  • badanie lekarskie zostało wykonane w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami (tj. w ramach badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego),
  • praca przy monitorze obejmuje co najmniej połowę dziennego wymiaru czasu pracy,
  • zakup okularów został odpowiednio udokumentowany (faktura VAT lub rachunek).  

Podatki – zwolnienie do wysokości limitu

Zgodnie z przepisami, kwota zwracana pracownikowi przez pracodawcę w ramach dofinansowania okularów nie podlega oskładkowaniu ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Cena okularów ponad limit ustalony u pracodawcy nie korzysta z tego zwolnienia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19