NSA po stronie przyszłych beneficjentów środków unijnych

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Naczelny Sąd Administracyjny wydał rozstrzygnięcie korzystne dla podmiotów starających się o wsparcie ze środków unijnych. Zgodnie w wyrokiem NSA z dnia 1 grudnia 2016 </strong></span><span><strong>warunek pozytywnej oceny zdolności kredytowej, której nie dokonano na dzień wystawienia promesy, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że finansowanie zostało zapewnione. </strong></span><span><strong>Rozstrzygnięcie sprawy, którą prowadzili radcowie prawni z Crido Legal: Krzysztof Brysiewicz i Marzena Lau, ma doniosłe znaczenie dla podmiotów wnioskujących o wsparcie ze środków unijnych</strong></span><span><strong>.</strong></span></span></span></p>

>

Jest to kolejny sukces naszej kancelarii w obszarze wsparcia klientów ubiegaj?cych się o dotacje ze środków unijnych. W tym zakresie posiadamy wyj?tkowe kompetencje wynikaj?ce nie tylko z wiedzy i doświadczenia naszych prawników, ale i ścisłej współpracy z Działem Doradztwa Europejskiego Crido Taxand – lidera na rynku doradczym w zakresie pozyskiwania funduszy UE dla firm - komentuje Jakub Ziółek, Partner w Crido Legal.  

Spółka, w sprawie której zapadł wyrok, starała się o dotację w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego w poddziałaniu „Badania na rynek”. Projekt wnioskodawcy nie został jednak wybrany do dofinansowania, gdyż według instytucji oceniaj?cej wnioski nie spełniał kryterium dotycz?cego możliwości jego sfinansowania. Zdaniem organu świadczyć o tym miałyby: przyznanie finansowania pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej spółki (ta okoliczność nie była badana na etapie udzielania promesy), a także fakt, iż wnioskodawca nie udokumentował wiarygodności finansowej instytucji udzielaj?cej promesy. Instytucj? t? była zaś spółka córka międzynarodowego holdingu finansowego.

Spółka, nie zgadzaj?c się z tak? ocen?, postanowiła dochodzić swych praw przed s?dem. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA opowiedziały się po stronie wnioskodawcy. NSA w przywołanym wyroku stwierdził, iż promesa ze swej istoty ma charakter warunkowy.Warunek pozytywnej oceny zdolności kredytowej, której nie dokonano na dzień wystawienia promesy, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że finansowanie zostało zapewnione. Zdaniem NSA taki wniosek jest uprawniony tym bardziej, że dokumentacja konkursowa (w szczególności kryteria) nie określała w sposób dostatecznie jasny cech, które powinna spełniać promesa finansowania. W zwi?zku z tym w ocenie s?du brak jednoznacznych postanowień dokumentacji konkursowej powinien powodować jej interpretację na korzyść wnioskodawcy. Wymogi stawiane wnioskuj?cym o udzielenie wsparcia, jeżeli na podstawie oceny realizacji tych wymogów miałyby być wyci?gane wobec wnioskodawców negatywne konsekwencje, musz? być formułowane w sposób jednoznaczny. Dodatkowo, zdaniem NSA, przy ocenie wiarygodności finansowej danego podmiotu nie można abstrahować od faktu, że jest on części? międzynarodowej grupy oferuj?cej różnego rodzaju instrumenty finansowe.  

W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia projekt spółki zostanie ponownie oceniony przez PARP z  uwzględnieniem stanowiska zajętego przez NSA.  

Rozstrzygnięcie to ma doniosłe znaczenie także dla innych podmiotów wnioskuj?cych o wsparcie ze środków unijnych. Nie tylko z uwagi na zaprezentowan? przez NSA, korzystn? dla wnioskodawców interpretację pojęcia „promesy finansowania”, ale przede wszystkim ze względu na fakt, iż po raz kolejny s?dy administracyjne podkreśliły, że niejednoznaczne postanowienia dokumentacji konkursowej powinny być interpretowane na korzyść wnioskodawców.  

Wyrok Naczelnego S?du Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 5141/16 dostępny w centralnej bazie orzeczeń s?dów administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl  

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!