Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi doradcy w Taylor Wessing w Warszawie

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>W lutym 2017 roku do zespołu Taylor Wessing w Warszawie dołączyło dwóch ekspertów: Dr hab. Konrad Kohutek, który pełni funcję doradcy i członka zespołu Competition, EU &amp; Trade oraz Adam Twarowski, również na stanowisku doradcy i specjalisty od zamówień publicznych. </span></span></span></p>

>

Dr Konrad Kohutek jest Absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Przedmiotem jego zainteresowań i badań naukowych jest także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe.

Konrad Kohutek jest profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kierownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii a także Członkiem Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Pełni również funkcję Członka kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego a także Członka Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Jest autorem ponad 180 publikacji z ww. dziedzin, ponad 35 artykułów oraz ponad 90 glos do wyroków s?dów krajowych lub unijnych. Jego publikacje s? jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym S?du Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2017).

Adam Twarowski posiada wieloletnie doświadczenie w zarz?dzaniu w sektorze publicznym, odpowiadaj?c za organizację i koordynację obsługi prawnej Narodowego Funduszu Zdrowia (dyrektor Biura Prawnego Centrali NFZ), organizację opieki zdrowotnej dla 5,5 mln mieszkańców Mazowsza i zarz?dzanie budżetem rocznym w wysokości 9,5 miliarda złotych (dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ) oraz zarz?dzanie i reorganizację procesu zakupów w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy budżecie około 1 miliarda złotych rocznie (dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali ZUS).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym zarówno dla podmiotów z sektora publicznego (jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Zdrowia), jak i przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych. Zakres jego praktyki obejmuje przede wszystkim doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz ochrony zdrowia i leków.

Jego kompleksowe doświadczenie polega zarówno na doradztwie podmiotom publicznym przy organizacji oraz prowadzeniu dużych i niestandardowych przetargów, a także przedsiębiorcom uczestnicz?cym w przetargach, kontrolowaniu na rzecz instytucji zarz?dzaj?cych projektami unijnymi dużych przetargów infrastrukturalnych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Adam Twarowski jest czynnym legislatorem, uczestnikiem procesu legislacyjnego. Jest wykładowc? z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicz?cym Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Aktywnie zaangażuje się w działalność naukow? i innowacyjn? w obszarze ochrony zdrowia, działaj?c w think-tanku w opiece zdrowotnej (Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia) oraz w Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19