Analizy i badania

Nowelizacja Kodeksu pracy: dodatkowa możliwość zlecania pracy w święta i niedziele

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>10 lutego 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zmiana rozszerza katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta. Celem nowelizacji jest uelastycznienie czasu pracy pracowników wykonujących pracę w centrach obsługi na rzecz zagranicznych podmiotów. </strong></span></p>

>

Zgodnie z postanowieniami Ustawy, pracodawca będzie mógł również zlecić pracę pracownikowi w niedziele i święta gdy usługi będ?:

-               wykonywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity), lub urz?dzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), oraz

-               odbierane poza terytorium Polski.

Dodatkowo, pracodawca może zlecać pracę w święta i niedziele pracownikom wykonuj?cym prace niezbędne do zapewnienia możliwości świadczenia usług o których mowa powyżej. Sami pracownicy nie musz? świadczyć pracy obejmuj?cej świadczenie usług, o których mówi Ustawa.

Nadrzędnym warunkiem zapewniaj?cym możliwość zlecenia pracy w święta i niedziele jest fakt, że niedziela lub święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) zgodnie z przepisami obowi?zuj?cym w państwie, które jest odbiorc? usługi, jest dniem pracy.

  Dodatkowe obowi?zki pracodawcy

Pracodawca ma obowi?zek zrekompensowania pracownikowi pracy w niedziele i święta poprzez udzielnie innego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzaj?cych lub następuj?cych po niedzieli, w któr? pracownik świadczył pracę, lub w ci?gu okresu rozliczeniowego w zamian za pracę w święto.

Nowelizacja Kodeksu pracy nie zmienia zasady, że pracownik wykonuj?cy pracę w niedziele powinien korzystać z wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Michał Balicki
+48 22 50 50  762
michal.balicki@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP