Analizy i badania

Nowe i planowane zmiany w podatkach

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Trebuchet MS, sans-serif;">15 grudnia 2017 r. Parlament uchwalił ustawę, która wprowadza system podzielonej płatności VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność dotyczyć będzie tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Nie będzie więc dotyczyć płatności realizowanych przez i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. </span></p>

>

Zgodnie z proponowanymi regulacjami kwota netto z tytułu nabycia towaru lub usługi będzie wpłacana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota odpowiadaj?ca podatkowi VAT na specjalnie w tym celu utworzony rachunek VAT. Nowy system rozliczeń będzie miał charakter dobrowolny. To nabywca towaru lub usługi będzie decydował, czy cał? należn? kwotę zapłaci na rachunek rozliczeniowy sprzedaj?cego, czy też podzieli płatność na dwie części. Nowe przepisy przewiduj? szereg zachęt dla nabywców towarów do stosowania nowego systemu rozliczeń. Nabywca, który wybierze podzielon? płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT. Chodzi w tym przypadku o obowi?zek zapłaty dodatkowego zobowi?zania w wysokości 30% lub 100% zaniżenia kwoty podatku. To wył?czenie nie jest jednak bezwzględne. Nie będzie mógł z niego skorzystać podatnik, który świadomie akceptuje m.in. faktury wystawione przez podmiot nieistniej?cy lub potwierdzaj?ce czynności, które nie zostały dokonane. Nabywca korzystaj?cy z systemu podzielonej płatności VAT (VAT split payment) nie będzie odpowiadał, przy spełnieniu dodatkowych warunków, solidarnie ze sprzedawc? za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w zał?czniku 13 do ustawy o VAT. Wreszcie jak wskazano w uzasadnieniu do projektu do ustawy „płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedn? z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawieraj?c transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.” Oznacza to, że korzystaj?c z podzielonej płatności w przypadku zakupów od nieuczciwego podmiotu, nabywca powinien mieć możliwość obronić odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów i wyeliminować ryzyko pos?dzenia o współudział w wyłudzeniach VAT.

Wejście w życie nowych przepisów spowoduje również istotne skutki po stronie sprzedawców i usługodawców. Środki zgromadzone na rachunku VAT będ? cały czas środkami należ?cymi do podatnika. Projekt regulacji nie przewiduje żadnego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT dla organów podatkowych. Jednak dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie bardzo ograniczone. Z konta VAT będzie można, co do zasady, dokonać wył?cznie zapłaty VAT do urzędu skarbowego lub na rzecz własnych dostawców – tylko na ich rachunek VAT. Wydatki na inne cele niż zapłata VAT będ? wymagały zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku od przedsiębiorcy. Na rachunek VAT będ? mogły wpływać jedynie środki z tytułu zapłaty VAT przez kontrahentów oraz ewentualne zwroty podatku z urzędu skarbowego. Sprzedawca będzie miał możliwość zmniejszenia wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji gdy płatność będzie realizowana z rachunku VAT oraz płatność zostanie uregulowana przed terminem płatności VAT. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana na podstawie specjalnego wzoru. Wreszcie dodatkow? zachęt? będzie możliwość uzyskania przez przedsiębiorców posiadaj?cych rachunek VAT zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, ale tylko na rachunek VAT, w przyspieszonym terminie 25 dni.

Banki będ? zobowi?zane do utworzenia dla każdego podatnika VAT rachunków VAT. Rachunki te będ? prowadzone nieodpłatnie jedynie w złotych. Zmienione przepisy Prawa bankowego szczegółowo określaj? zasady dokonywania rozliczeń z wykorzystaniem ww. rachunków. Z punktu widzenia nabywcy wybór podzielonej płatności nie będzie wi?zał się z konieczności? dokonania dwóch odrębnych przelewów, nabywca będzie płacił jednym przelewem, w ramach którego będzie musiał wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto rozliczeniowe sprzedawcy, oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT.

Nowe przepisy niew?tpliwie w sposób istotny wpłyn? na płynność finansow? przedsiębiorców. Środki zgromadzone na rachunku VAT będ? de facto zamrożone, gdyż ich wykorzystanie będzie istotnie ograniczone jedynie do rozliczeń VAT. Obecnie kwoty VAT z wystawianych faktur mog? być wykorzystywane do regulowania innych zobowi?zań, do upływu terminu zapłaty VAT na rachunek urzędu skarbowego. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że pracuje ono nad mechanizmami zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej. Finansowanie pomostowe, w przypadku gdy problemy z płynności? wynikaj? ze stosowania podzielonej płatności miałby zapewnić BGK.

Wskazane zmiany w ustawie VAT zmusz? przedsiębiorców do zmiany zarz?dzania środkami finansowymi oraz spowoduj? konieczność dostosowania ewidencji do wymagań zwi?zanych z korzystaniem z rachunku VAT.


Andrzej Dębiec
Partenaire
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin