Analizy i badania

Nieznaczny wzrost zatrudnienia w lutym

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w lutym 0,2% r/r wobec 0,0% w styczniu, co było zgodne z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Odnotowany w lutym wzrost w ujęciu m/m był niski (jedynie 2,1 tys. osób; 0,0% m/m), jednak w kolejnych miesiącach oczekujemy jego przyspieszenia.</p>

>

Będzie ono głównie efektem wzrostu popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym, sygnalizowanego m.in. przez wysokie w ostatnich miesi?cach poziomy składowej PMI dot. zatrudnienia, wzrost stopnia wykorzystania mocy wytwórczych i wyprzedzaj?ce wskaźniki koniunktury wskazuj?ce na ożywienie w inwestycjach przedsiębiorstw. Wsparciem dla zatrudnienia będzie również dalszy umiarkowany wzrost liczby etatów w handlu detalicznym. W najbliższych miesi?cach czynnikiem hamuj?cym ożywienie popytu na pracę pozostanie stagnacja zatrudnienia w budownictwie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin