Analizy i badania

Nieznaczny spadek dynamiki płac w lutym

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 6,8% r/r z 7,3% w styczniu, kształtując się poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensem rynkowym (7,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 5,4% r/r wobec 5,3% w styczniu.</p>

>

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac była narastaj?ca presja płacowa zwi?zana z popraw? sytuacji na rynku pracy. W przeciwnym kierunku oddziaływało ust?pienie styczniowego efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, głównie w przetwórstwie. Niekorzystny wpływ na dynamikę wynagrodzeń miały również efekty wysokiej bazy w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę (w lutym 2017 r. płace w tej branży wrosły o 16,2% m/m).

W kolejnych miesi?cach oczekujemy nieznacznego wzrostu rocznej dynamiki płac wspieranej przez zapowiedziane podwyżki w górnictwie oraz narastaj?c? presję płacow? w szeregu branż. W konsekwencji, w najbliższych miesi?cach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Wzrost zatrudnienia powoli wyhamowuje

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lutym o 10,4 tys. m/m wobec wzrostu o 121,8 tys. w styczniu. Silny wzrost zatrudnienia w styczniu jest typowy dla tego miesi?ca (efekt rewizji próby – por. MAKROpuls z 16.02.2018) i nie powinien stanowić punktu odniesienia dla danych lutowych. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w lutym obniżyła się do 3,7% r/r wobec 3,8% w styczniu. W kierunku spadku dynamiki zatrudnienia oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku (w lutym 2017 r. liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się o 16,5 tys. m/m). Ponadto, wzrost zatrudnienia w lutym był ograniczany przez niekorzystne warunki meteorologiczne (silne mrozy), co nie sprzyjało zwiększeniu zatrudnienia w firmach budowlanych. Pod względem przeciętnej temperatury był to najzimniejszy luty od 2012 r.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 5.02.2018). Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nast?pi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosn?ce trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Szybki wzrost płac wsparciem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu płac wyniosło 5,0% r/r w okresie styczeń-luty wobec 4,5% w IV kw. ub. r. W poł?czeniu z oczekiwanym przez nas przyspieszeniem wzrostu wynagrodzeń w marcu stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2018 r. (5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2017 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i cen obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin